eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobra › Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOBRA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC WOJSKA POLSKIEGO 10

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-730

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarz@dobra24.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1743ab19-1972-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008604/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Raozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zgrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu- https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający takie konto ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, „Formularz do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia/ zalaczniki/Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) https://pz.gov.pl/dt/regulations. Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowanie poza SWZ można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozp. PRM z dnia 30.12. 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r.
poz. 2415). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu:
Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf (moj.gov.pl) dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia i dokumenty opisane w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1/), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobra z siedzibą Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra;
2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych e-mail:
inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.14.2022.KA Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGOŚR.271.14.2022.KA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 szt. komputerów przenośnych typu laptop, wraz z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym, niezbędnym wyposażeniem dodatkowym do każdego laptopa wymienionym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz gwarancją producenta, realizowaną w zakresie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, na okres minimum 24 miesięcy przy czym okres gwarancyjny dla baterii musi wynosić minimum 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48920000-3 - Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Cena 60%, Okres gwarancji jakości dla całego urządzenia (wraz z baterią) 15%, Gwarancja producenta on site dla całego urządzenia (wraz z baterią) na deklarowany w ofercie okres 15%, Port internetowy RJ45 (Ethernet 10/100/1000Mb) fabrycznie zintegrowany z obudową min. 1 szt. 5%, Port USB 3.0 (A) fabrycznie zintegrowany z obudową min. 2 szt. 5%. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego metodą punktową w skali 100-punktowej. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości dla całego urządzenia (wraz z baterią)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja producenta on site dla całego urządzenia (wraz z baterią) na deklarowany w ofercie okres

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Port internetowy RJ45 (Ethernet 10/100/1000Mb) fabrycznie zintegrowany z obudową min. 1 szt.

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Port USB 3.0 (A) fabrycznie zintegrowany z obudową min. 2 szt.

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ,
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy o treści jednoznacznie wskazujący uprawnienie (umocowanie), co najmniej do podpisania i złożenia oferty (jeżeli dotyczy),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy),
d) oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia, art. 462 ust. 2 pzp, w zakresie
wskazanym w załączniku nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
e) wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy),
f) oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ,
g) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
h) wykaz oferowanych parametrów - tabela stanowiąca załącznik do formularza ofertowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do
oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 pzp składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia wykonawcy. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym
oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może
być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących tym, że dostawa sprzętu o oferowanych parametrach nie jest możliwa, dopuszcza się zmianę zaoferowanego laptopa na inny, o takich samych lub nie gorszych parametrach, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca, jeżeli zamierza się powołać się na okoliczności, o których mowa jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ich wystąpieniu oraz wskazać, w jakim zakresie wpływają one na należyte wykonanie umowy i - jeśli jest to możliwe - zaproponować rozwiązanie. Zmiana umowy, o której mowa może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego.
2) w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, skutkujących brakiem możliwości dotrzymania określonego w niniejszej umowie terminu wykonania, termin dostawy, może zostać przedłużony o czas trwania przeszkody, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca, jeżeli zamierza się powołać się na okoliczności, o których mowa jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ich wystąpieniu oraz wskazać, w jakim zakresie wpływają one na należyte wykonanie umowy i - jeśli jest to możliwe - zaproponować rozwiązanie. Zmiana umowy, o której mowa może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.