eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Budowa oświetlenia drogowego: - Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa, - Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa, - Trzcielin - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa.Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego:
- Dąbrowa – budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa,
- Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa,
- Trzcielin - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dopiewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 1c

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.pawlicka@dopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dopiewo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego:
- Dąbrowa – budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa,
- Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa,
- Trzcielin - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b959f48b-f09b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026472/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa oświetlenia drogowego (Dąbrowa ul. Dębowa, Dopiewiec ul. Rydzowa, Trzcielin ul. Parkowa)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215193/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROA.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 181434,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Zadanie nr 1. Dąbrowa – budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa - (6 slupów i opraw)
Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
W zakres niniejszego zamówieni wchodzi również odbiór techniczny przez dysponenta sieci energetycznej oraz uruchomienie oświetlenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 48582,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Zadanie nr 2: Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa - (9 słupów i opraw)
Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Należy zamontować tylko słupy i oprawami zgodnie z „rys. 5 – Zakres” : I/1, I/3, I/5, I/7, I/9, I/11, I/13, I/15, I/17.
W miejscach brakujących słupów pozostawić pętle kablową umożliwiającą późniejszy montaż pozostałych słupów i opraw.

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również odbiór techniczny przez dysponenta sieci energetycznej oraz uruchomienie oświetlenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 98729,83 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Zadanie nr 3: Trzcielin - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa - (4 słupy i oprawy).
Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Należy zamontować tylko słupy i oprawami zgodnie z „rys. 5 – Zakres” : I/2, I/4, I/5, I/6.
W miejscach brakujących słupów pozostawić pętle kablową umożliwiającą późniejszy montaż pozostałych słupów i opraw.

W zakres niniejszego zamówienia, wchodzi również odbiór techniczny przez dysponenta sieci energetycznej oraz uruchomienie oświetlenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 34122,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47074,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66891,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47074,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elko Usługi Elektroinstalacyjne Marcin Hasała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881483768

7.3.3) Ulica: Ul. Kórnicka 29

7.3.4) Miejscowość: Stęszew

7.3.5) Kod pocztowy: 62-060

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47074,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89336,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121358,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89336,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elko Usługi Elektroinstalacyjne Marcin Hasała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881483768

7.3.3) Ulica: Ul. Kórnicka 29

7.3.4) Miejscowość: Stęszew

7.3.5) Kod pocztowy: 62-060

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89336,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28510,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54700,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28510,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elko Usługi Elektroinstalacyjne Marcin Hasała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881483768

7.3.3) Ulica: Ul. Kórnicka 29

7.3.4) Miejscowość: Stęszew

7.3.5) Kod pocztowy: 62-060

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28510,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.