eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › "Aktywna Integracja" w ramach projektu pn. "Dobra Przyszłość 2021-2023".Ogłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665485

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146424415

1.5.8.) Numer faksu: 146424415

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@pcprdt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprdt.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebb85308-197f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043788/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywać się
będzie drogą elektronicznej za pośrednictwem:
a) miniPortlu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu - https://epuap.gov.pl
c) emaila: pcpr@pcprdt.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortlu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu - https://epuap.gov.pl
c) emaila pcpr@pcprdt.pl
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.
4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.W przypadku przekazywania dokumentów w tym postępowaniu innych niż oferta i załączniki do oferty i informacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
8.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
9.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: pcpr@pcprdt.pl
10.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz RozporządzeniuMinistra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
11.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Pani Marzena Gubernat od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
do 15:00 tel. (14) 642-44-15.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ido@pcprdt.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego nr: PCPR.5.271.3.2021 pod
nazwą: „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów archiwalnych ze szczególnym
uwzględnieniem zapisów umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 region spójny społecznie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Umowa nr RPMP.09.01.01-12-0080/20-00, o
dofinansowanie Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1
Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 26
stycznia 2021. Zgodnie z § 15 ust. 15 Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Projektu przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym
ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - Nie dotyczy -

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR.5.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem w ilości 80 godzin (1 godzina = 60 min)
– zajęcia indywidualne
1.2. Zajęcia indywidualne z zakresu rewalidacji w ilości 40 godzin (1 godzina = 60 min).
1.3. Zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 40 godziny (1 godzi. = 60 min) – zajęcia indywidualne

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
A. cena - 60%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P – liczba punktów,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.
B. termin wykonania przedmiotu umowy w okresie przed 31 grudnia 2021 r., ale nie wcześniejszy niż
01 grudnia 2022r. gdzie ilość punktów liczona będzie według następujących zasad:
a) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2022r. otrzyma 0 punktów
b) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 grudnia 2022r. otrzyma 10 punktów
c) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10 grudnia 2022r. otrzyma 20 punktów
d) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 01 grudnia 2022r. otrzyma 40 punktów
C. Ogólna ocena będzie sumą punktów przyznanych w obu przewidzianych kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie
kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla Uczestników Projektu. W treningu wezmą
udział Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników
Projektu
- Moduł Pierwszy - Warsztaty autoprezentacji – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, elementy wizażu i stylizacji
ubioru, w ilości 36 godzin (1 godzi. = 45 min) – 2 grupy po 18 godzin. Łącznie dla 40 osób,
- Moduł Drugi - Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ilości 12 godzin (1 godzi. = 45
min) – zajęcia grupowe – 2 grupy po 6 godzin – łącznie dla 40 Uczestników Projektu,
- Moduł Trzeci - Jednodniowe, wyjazdowe warsztaty interpersonalne przeznaczone dla osób zainteresowanych
rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje
społeczne. Łącznie w warsztatach weźmie udział max. 40 osób, którymi będą Uczestnicy Projektu
oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu.
- Moduł Czwarty – Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne obejmujące zajęcia grupowe z
psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych, w
górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP (2 dni, 1 nocleg) - max. 50 osób, którymi
będą Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników
Projektu.
- Moduł Piąty – dwudniowe wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie, które będą miały na
celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji;
rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie - max. 50 osób (w
dwóch wyjazdach) , którymi będą Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla
skutecznego wsparcia Uczestników Projektu

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85320000-8 - Usługi społeczne

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
A. cena - 60%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P – liczba punktów,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.
B. termin wykonania przedmiotu umowy w okresie przed 31 grudnia 2021 r., ale nie wcześniejszy niż
01 grudnia 2022r. gdzie ilość punktów liczona będzie według następujących zasad:
a) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2022r. otrzyma 0 punktów
b) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 grudnia 2022r. otrzyma 10 punktów
c) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10 grudnia 2022r. otrzyma 20 punktów
d) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 01 grudnia 2022r. otrzyma 40 punktów
C. Ogólna ocena będzie sumą punktów przyznanych w obu przewidzianych kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Aktywizacja zdrowotna, której założeniem jest poprawa kondycji psychoruchowej Uczestników Projektu, szczególnie
będących osobami z niepełnosprawnością. W aktywizacji wezmą udział Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile
wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu W skład aktywizacji zdrowotnej Uczestników
Projektu wchodzą następujące moduły:
- Moduł Pierwszy – Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ilości 256 godzin, w tym: z
wykorzystaniem metody hydroterapii w ilości 80 godzin, z wykorzystaniem metody hipoterapii w ilości 80 godzin, z
wykorzystaniem metod rehabilitacji ogólnej w ilości 80 godzin, z wykorzystaniem metody dogoterapii w ilości 16 godzin - (1
godzina = 45 min).
- Moduł Drugi – Poradnictwo zdrowotne w postaci dwudniowych wyjazdowych warsztatów rehabilitacyjnych przy
wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni (nocleg w Kopalni). Łącznie w obu
warsztatach weźmie udział max. 50 osób, którymi będą Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie
niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu.
- Moduł Trzeci - Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 40 godzin - (1 godzi. = 45
min).
- Moduł Czwarty - Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych ze stomatologiem lub/i higienistką w ilości 40
godzin - (1 godzi. = 45 min).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

85320000-8 - Usługi społeczne

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

63511000-4 - Organizacja wycieczek

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
A. cena - 60%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P – liczba punktów,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.
B. termin wykonania przedmiotu umowy w okresie przed 31 grudnia 2021 r., ale nie wcześniejszy niż
01 grudnia 2022r. gdzie ilość punktów liczona będzie według następujących zasad:
a) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2022r. otrzyma 0 punktów
b) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 grudnia 2022r. otrzyma 10 punktów
c) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10 grudnia 2022r. otrzyma 20 punktów
d) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 01 grudnia 2022r. otrzyma 40 punktów
C. Ogólna ocena będzie sumą punktów przyznanych w obu przewidzianych kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Warsztaty terapeutyczne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Warsztaty powinny nauczyć
Uczestników Projektu uzewnętrznić swoje emocje, myśli i pragnienia. Powinni Oni wzbogacić słownictwo, rozwinąć twórczą
wyobraźnię oraz inteligencję emocjonalną, a w szczególności nauczyć ich się identyfikować własne stany emocjonalne oraz
wyrażać je w sposób akceptowany społecznie. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach, rozwiną swoje zainteresowania,
udoskonalą sprawność manualną, uwrażliwią się na otaczający ich świat i wzmocnią poczucie własnej wartości. Zajęcia te
pomogą Uczestnikom Projektu uwzględnić swoje emocje i pragnienia. Warsztaty terapeutyczne powinny składać się z
następujących modułów:
- Moduł Pierwszy – Warsztaty z zakresu florystyki i bukieciarstwa - w wymiarze 20 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 20
Uczestników Projektu.
- Moduł Drugi – Warsztaty z zakresu architektury ogrodu - w wymiarze 20 godzin (1 godzi. = 45 min)- dla 20 Uczestników
Projektu .
- Moduł Trzeci – Warsztaty z zakresu tworzenia świec woskowych, parafinowych i żelowych - w wymiarze 20 godzin (1godzi. = 45 min) – dla 20 Uczestników Projektu.
- Moduł Czwarty – Warsztaty stolarskie - w wymiarze 20 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 20 Uczestników Projektu.
- Moduł Piaty – Warsztaty z zakresu pracy z żywicą epoksydową - w wymiarze 6 godzin (1 godzi. = 45 min) - dla 20
Uczestników Projektu.
- Moduł Szósty – Warsztaty z brukarstwa - w wymiarze 100 godzin (1 godzi. = 45 min) - dla 20 Uczestników Projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
A. cena - 60%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P – liczba punktów,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.
B. termin wykonania przedmiotu umowy w okresie przed 31 grudnia 2021 r., ale nie wcześniejszy niż
01 grudnia 2022r. gdzie ilość punktów liczona będzie według następujących zasad:
a) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2022r. otrzyma 0 punktów
b) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 grudnia 2022r. otrzyma 10 punktów
c) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10 grudnia 2022r. otrzyma 20 punktów
d) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 01 grudnia 2022r. otrzyma 40 punktów
C. Ogólna ocena będzie sumą punktów przyznanych w obu przewidzianych kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Zajęcia wyrównywające braki edukacyjne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W skład zajęć
powinny wejść następujące moduły:
- Moduł Pierwszy – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w wymiarze 60 godzin - (1 godzi. = 45 min)
- Moduł Drugi – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z matematyki dla osób w różnym wieku i
różnymi umiejętnościami matematycznymi w wymiarze 60 godzin - (1 godzi. = 45 min)
- Moduł Trzeci – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla osób w różnym
wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w 60 godzin - (1 godzi. = 45 min).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
A. cena - 60%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P – liczba punktów,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.
B. termin wykonania przedmiotu umowy w okresie przed 31 grudnia 2021 r., ale nie wcześniejszy niż
01 grudnia 2022r. gdzie ilość punktów liczona będzie według następujących zasad:
a) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2022r. otrzyma 0 punktów
b) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 grudnia 2022r. otrzyma 10 punktów
c) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10 grudnia 2022r. otrzyma 20 punktów
d) Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 01 grudnia 2022r. otrzyma 40 punktów
C. Ogólna ocena będzie sumą punktów przyznanych w obu przewidzianych kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie,
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w zakresie powyższego uzna warunek za spełniony, gdy
Wykonawca przedstawi podmiotowy środek dowodowy jakim jest wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr
3 do niniejszej SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to jest składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy PZP
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
- Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
według załącznika nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie
to jest składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 3 do niniejszej
SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 9 SWZ,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Konieczność wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy wynikać musi z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana umowy nastąpić może m.in. w następujących przypadkach:
1) przy rezygnacji albo zwiększeniu liczby osób przed rozpoczęciem zadania wynagrodzenie zostanie pomniejszone albo
powiększone o iloczyn ilości osób i wynagrodzenia za jedną osobę. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego o zmianie ilości osób, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Wykonawcę o zmianie ilości osób.
2) zaistnieją szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające wydłużenie terminu
realizacji usług,
3) zaistnieją szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które uzasadniają zmiany formy
realizacji części zamówienia.
4. Dopuszcza się dokonywania zmian treści umowy w zakresie zmiany składu kadry szkoleniowej, przy czym zmiany te nie
mogą powodować pogorszenia poziomu kwalifikacji i doświadczenia zmienionej kadry w stosunku do tej zaoferowanej w
momencie podpisania umowy. Dokonane w/w zmiany nie wymagają sporządzania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest
do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o zaistniałych okolicznościach, które spowodowały
zmiany osób prowadzących. Zamawiający zastrzega sobie, nie wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez wskazaną
osobę w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie takiej osoby będą niższe od proponowanych w ofercie.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego
aneksu do umowy podpisanego przez obie strony

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożeniaoferty dostępnego na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępnydla Wykonawców na miniPortalu. Sposób złożeniaoferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.