eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gmin y OlkuszOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gmin y Olkusz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003448994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al 1000-lecia

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 6413212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opsolkusz@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wwwopsolkusz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gmin y Olkusz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72d5414d-1980-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018215/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Mista i Gminy Olkusz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opsolkusz@poczta.onet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.
Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest Ewa Madejska , tel. 32 611-00-11 e-mail; iopsolkusz@onet.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia polegającego na: „Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 164000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci uczęszczających do szkoły ze stołówką bez jednorazowego opakowania:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. J Kantego 5, Olkusz - około 4
2. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kpt. Hardego 11a, Olkusz - około 9
3. Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Fr. Nullo 36, Olkusz - około 20
Łączna ilość planowanych dziennie posiłków - około 33
- świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci uczęszczających do szkoły bez stołówki w jednorazowym opakowaniu:

1. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kosynierów 14, Olkusz - około 7
2. Szkoła Podstawowa w Kosmolowie - około 1
3. Szkoła podstawowa w Zedermanie - około 5
Łączna ilość planowanych dziennie posiłków - około 13

objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od podpisania umowy ( nie wcześniej niż od 8 września 2022r) do 22.06.2023r.

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 10 uczniów szkół z terenu miasta i gminy Olkusz.

Zamawiający nie określa ostatecznie, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku.
Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci, którym zostanie przyznana taka forma pomocy w zakresie dożywiania , a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie posiłku dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wykonawca w pięciodniowym okresie żywienia zagwarantuje co najmniej co najmniej 2 zamienniki dań mięsnych takich jak: pierogi, naleśniki, krokiety.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń stołówek poszczególnych szkół realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.

Wykaz liczby dzieci uprawnionych do żywienia w poszczególnych szkołach przekazany będzie Wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia w danym dniu.

Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12-tej do 1330.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 poz.2021 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz.U. z 2016 r. poz. 1154/.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ustala się następujące kryteria oceny ofert:

1) cena ofertowa brutto ( całkowity koszt przygotowania posiłków wraz z ich dowiezieniem do wyznaczonych szkół) – maks. 60 pkt :
- Ca - cena oferowana brutto za posiłek w pojemniku
- Cb - cena oferowana brutto za posiłek bez pojemnika

Ca+Cb=C

Cena ofertowa brutto – najniższa oferowana cena zamówienia otrzyma
maksymalną ilość punktów. Każda kolejna wyższa cena otrzyma ilość punktów
wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej.
Przykładowe wyliczenie „wagi” kryterium ceny:

C= ( Cn : Co ) x 1 x 60 (pkt)
C- ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej
Cn - najniższa cena brutto spośród oferowanych
Co - cena brutto rozpatrywanej

2) odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowywania posiłków do najdalszego punktu - Szkoły Podstawowej w Zedermanie - maks. 20 pkt

Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe.
Szkoły do których będą dowożone gorące posiłki – obiady znajdują się w różnych miejscach na terenie miasta i gminy Olkusz. Zamawiający w kryterium odległość wskazał Szkołę Podstawową w Zedermanie znajdującą się w celu ujednolicenia wyliczenia długości trasy dowozu posiłków w km.
- Oferta z najkrótszą trasą dowozu posiłków otrzyma maksymalną ilość punktów. Każda kolejna dłuższa trasa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do najkrótszej trasy dowozu.
Przykładowe wyliczenie „wagi” kryterium odległość dowozu posiłków:

C= ( Cn : Co ) x 1 x 20 (pkt)
C- ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej
Cn – najkrótsza trasa dowozu posiłków w km.
Co – trasa dowozu posiłków z badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów- 20, 00 otrzyma oferta z najkrótszą trasą dowozu gorącego posiłku- obiadu.
Długość trasy dowozu posiłków należy wyliczyć z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka)


3) Doświadczenie zawodowe kluczowych osób, które będą realizować zamówienie – maks,
20 pkt

- szef kuchni.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej
przez Wykonawcę do pełnienia funkcji szefa kuchni.
Za doświadczenie zawodowe – zatrudnienie/wykonywanie pracy na stanowisku szefa kuchni
przez okres:
- do 3 lat oferta otrzyma 4 pkt;
- do 4 lat oferta otrzyma 6 pkt;
- do 5 lat oferta otrzyma 8 pkt;
- powyżej 6 lat oferta otrzyma 10 pkt;
(maksymalnie 10 punktów w kryterium).

- dietetyk
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej
przez Wykonawcę do pełnienia funkcji dietetyka.
Za doświadczenie zawodowe – zatrudnienie/wykonywanie pracy na stanowisku dietetyka
przez okres:
- do 3 lat oferta otrzyma 4 pkt;
- do 4 lat oferta otrzyma 6 pkt;
- do 5 lat oferta otrzyma 8 pkt;
- powyżej 6 lat oferta otrzyma 10 pkt;
(maksymalnie 10 punktów w kryterium).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość dowozu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada:
- decyzję właściwego terenowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu,
- decyzję właściwego terenowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającej środek transportu do przewozu posiłków w termosach.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje co
najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia (przygotowywanie i dostarczanie gorącego posiłku) przez okres
co najmniej 10 miesięcy dla minimum 40 dzieci. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli przed upływem terminu składania ofert nastąpiła realizacja niniejszej
usługi przez okres co najmniej 10 miesięcy dla minimum 40 dzieci.


b) dysponuje odpowiednią bazą niezbędną do przygotowania i dowiezienia zakładanej
ilości posiłków. Wymagania minimalne co do:
- pomieszczeń w których przygotowywane będą posiłki: kuchnia, zmywalnia termosów,
obieralnia warzyw, wyparzalnia jajek, magazyny- produktów suchych i warzyw,
- narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych; kocioł warzelny 1 szt, piec gazowy /
elektryczny1 szt, taboret gazowy/elektryczny 1 szt, patelnia elektryczna 1 szt, dwie
chłodnie, jedna lodówka, jedna zamrażarka, termosy 25szt,
- środek transportu, którym dostarczane będą posiłki – spełniający wymagania sanitarne.

c) dysponuje personelem posiadający wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie- wymagania minimalne w zakresie obsady osobowej: szef kuchni, dietetyk, kucharka, pomoc kuchenna oraz kierowca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta wraz z oświadczeniami i szczegółowym wyliczeniem kosztów składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, , a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Oświadczenia składają odrębnie:
- wykonawcy/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- podmiot trzeci, na którego powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
- Oświadczenie o spełnieni warunków udziału w postępowaniu
- Szczegółowe wyliczenie kosztów

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji’
- Zaświadczenie właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej o wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lokalu gastronomicznego z usługami cateringowymi i środka transportu Wykonawcy przy użyciu, których będzie realizował przedmiot umowy,
- Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami,
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
- Referencje
- Zaparafowany wzór umowy
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji’
- Zaświadczenie właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej o wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lokalu gastronomicznego z usługami cateringowymi i środka transportu Wykonawcy przy użyciu, których będzie realizował przedmiot umowy,
- Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami,
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
- Referencje
- Zaparafowany wzór umowy
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.