eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 12/ZP/2022/S - Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących do egzaminówOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
12/ZP/2022/S - Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących do egzaminów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

12/ZP/2022/S - Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących do egzaminów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f42e8369-196a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023948/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.uni.lodz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawców (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz Regulaminie platformazakupowa.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13ust.1i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o danych); zwanym dalej „RODO”
informujemy,że:2.1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68,90-136 Łódź;
2.1.2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
iod@uni.lodz.pl;
2.1.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka
angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących
do egzaminów 12/ZP/2022/S
Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6ust.1lit.cRODO w
związku z przepisami ustawy z 11.09.2019r. PZP zwanej dalej ustawą PZP).2.1.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74ustawy PZP;
2.1.5.Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:-zgodnie z art.78ust.1 ustawy PZP,przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;-jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;-w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres,o którym mowa w
art.125ust4litd) w zw. zart.140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o
dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;-okres przechowywania wynika również z ustawy z
14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.2.1.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
2.1.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO.2.1.8.Posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art.75 ustawyPZP, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia. b)na podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać
ograniczone w oparciu o art.19ust.2 oraz art.76ustawyPZP,przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c)na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art.18ust.2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art.19ust.3 oraz art.74ust.3 ustawy PZP, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i
które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/ZP/2022/S

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

kursy prowadzone przez native speakerów

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sprawdzian kompetencji lektorów – test metodyczny, pisemny

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: SUczestnictwo lektorów w warsztatach metodycznych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

kursy prowadzone przez lektorów dla których język angielski nie jest językiem ojczystym

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sprawdzian kompetencji lektorów – test metodyczny, pisemny

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sprawdzian kompetencji lektorów – test językowy, pisemny

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uczestnictwo lektorów w warsztatach metodycznych

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
8.2.4.1. W zakresie części 1
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 lektorem, który będzie skierowany do realizacji zamówienia, który:
a) jest osobą, dla której językiem ojczystym jest język angielski (native speaker)
posiada następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia:
b) Dyplom filologii angielskiej lub ukończenie kursu metodycznego uprawniającego do nauczania języka angielskiego;
c) Minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów języka angielskiego na poziomie C1 i C2 dla osób powyżej 16 roku życia;
d) Minimum 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych przy wykorzystywaniu tablic interaktywnych
e) Minimum 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych przy wykorzystywaniu platformy edukacyjnej
f) Minimum 1 roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych on-line z możliwością dzielenia uczestników zajęć w pary
8.2.4.2. W zakresie części 2
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 9 lektorami, którzy będą skierowani do realizacji zamówienia, którzy posiadają następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia:
a) Dyplom licencjacki lub magistra filologii angielskiej;
b) Minimum 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych przy wykorzystywaniu tablic interaktywnych;
c) Minimum 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych przy wykorzystywaniu platformy edukacyjnej;
d) Minimum 1 roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych on-line z możliwością dzielenia uczestników zajęć w pary
e) Minimum 5 letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w tym:
- 2 lektorów z przynajmniej 3 letnim doświadczeniem w przygotowywaniu do egzaminu C1 Advanced
- 2 lektorów z przynajmniej 3 letnim doświadczeniem w przygotowywaniu do egzaminu B2 First;
- 2 metodyków z ukończonym szkoleniem dla metodyków w nauczaniu języków obcych w wymiarze co najmniej 70 godzin;
- 2 lektorów z przynajmniej 3 letnim doświadczeniem w uczeniu dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, stanowiące dowód potwierdzający
na dzień składania ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 3a i 3b do SWZ;
10.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 10.1.1. SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału.
10.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 10.1.1. SWZ także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby zgodnie z Załącznikiem nr 3a i 3c do SWZ.
10.2.1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
10.2.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
10.3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
10.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 10.2.2. SWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
10.3.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.3.1. SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem.
10.3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3.1. SWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 10.3.2. SWZ stosuje się.
10.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP,
stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 3a i 3b do SWZ;
10.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 10.1.1. SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału.
10.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 10.1.1. SWZ także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby zgodnie z Załącznikiem nr 3a i 3c do SWZ.
10.2.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Forma w jakiej powinno zostać sporządzone i załączone
pełnomocnictwo została określona w pkt 13 SWZ.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast podmiotowe
środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa
wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy:
2.1. nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki
podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych
stawek podatku VAT), podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia
Wykonawcy,
2.2. nastąpiła zmiana danych wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
osób kontaktowych.
2.3. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w
wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy Pzp.
2.4. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.
2.5. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:
3.1.1. Zmiany w poziomach kursów i liczbie godzin, w uzgodnieniu z Wykonawcą w ramach
ogólnej wartości umowy, w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Zamawiającego,
których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia niniejszego postępowania.
3.1.2. Zmiany osób wykonujących zamówienie, w przypadkach losowych, niezależnych od
Wykonawcy i Zamawiającego, w zakresie Części nr 1 – 1 osoba, w zakresie części nr 2 – 3
osoby, pod następującymi warunkami:
3.1.2.1. osoba zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same lub większe kwalifikacje,
wykształcenie i doświadczenie zawodowe jak osoba zastępowana. Ponadto osoba wskazana na
zastępstwo będzie zobligowana do przejścia testów kompetencyjnych, zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt 21 SWZ.
4. Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.