eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 12/ZP/2022/S - Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących do egzaminówOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
12/ZP/2022/S - Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących do egzaminów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.uni.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

12/ZP/2022/S - Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego, przeprowadzeniu testów poziomu, próbnych egzaminów dla osób podchodzących do egzaminów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f42e8369-196a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023948/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kursów z języka angielskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303069/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/ZP/2022/S

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 260000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

kursy prowadzone przez native speakerów

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

kursy prowadzone przez lektorów dla których język angielski nie jest językiem ojczystym

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.5.5.) Wartość części: 210000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Małgorzata Kobierzycka – lider konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agnieszka Burzyńska, Stare Skoszewy, Agnieszka Jedynak, Pabianice , Agnieszka Tyszkiewicz-Zora, Łódź Benjamin Brewer, Łódź, Agnieszka Large - RAEBURN SCHOOL OF ENGLISH AGNIESZKA LARGE, Łódź, Dorota Bonkowska, Łódź, Jacek Tysowski -„Kursy Językowe Excellence Jacek Tysowski”, Gostynin, Katarzyna Stawińska, Aleksandrów Łódzki, Maciej Kaczorowski - „Maciej Kaczorowski Nauczanie Języków Obcych”, Łódź, Ryszard Kula, Łódź, Tomasz Siuta, Łódź, Konrad Kowalski, Łódź

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 84032606887

7.3.3) Ulica: Oleńki Billewiczówny 15 m 22

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 92-437

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-28 do 2023-09-28

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 201970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 201970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 201970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Małgorzata Kobierzycka – lider konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agnieszka Burzyńska, Stare Skoszewy, Agnieszka Jedynak, Pabianice , Agnieszka Tyszkiewicz-Zora, Łódź Benjamin Brewer, Łódź, Agnieszka Large - RAEBURN SCHOOL OF ENGLISH AGNIESZKA LARGE, Łódź, Dorota Bonkowska, Łódź, Jacek Tysowski -„Kursy Językowe Excellence Jacek Tysowski”, Gostynin, Katarzyna Stawińska, Aleksandrów Łódzki, Maciej Kaczorowski - „Maciej Kaczorowski Nauczanie Języków Obcych”, Łódź, Ryszard Kula, Łódź, Tomasz Siuta, Łódź, Konrad Kowalski, Łódź

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 84032606887

7.3.3) Ulica: Oleńki Billewiczówny 15 m 22

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 92-437

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 201970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-28 do 2023-09-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.