eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. ObozowejOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zaborska 2

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/8466222, 33/8466222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5f27dd9-1968-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023284/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się ID postępowania, tj. ZP.271.39.2022.III

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdz. XXVII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdz. XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.39.2022.III

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej w Oświęcimiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) demontaż istniejącej wiaty przystankowej i utwardzenia,
b) budowę wiaty przystankowej z toaletą przy zatoce autobusowej,
c) podłączenie zasilania w energię elektryczną z istniejącej wewnętrznej linii zasilającej,
d) wykonanie przyłącza wody,
e) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
f) wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych,
g) wykonanie utwardzenia terenu wokół nowej inwestycji,
h) wykonanie trawnika,
i) prace, czynności i procedury nieokreślonych lub niewymienionych wprost w SWZ lub w dokumentach do niej dołączonych, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215500-2 - Toalety publiczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny oferty:
1) Nazwa kryterium: cena ofertowa brutto
a) waga kryterium: 60 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 60 pkt
2) Nazwa kryterium: gwarancja jakości
a) waga kryterium: 40 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 40 pkt
2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyrażonej kwotowo ceny ofertowej obliczonej zgodnie z treścią rozdz. XVII SWZ i wskazanej w formularzu ofertowym w polu „cena ofertowa”, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w rozdziale XVI ust. 7 SWZ.
2) Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 60 stosunek (iloraz) wyrażonej kwotowo wartości najniższej ceny ofertowej spośród wszystkich ocenianych ofert do wyrażonej kwotowo wartości ceny ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:
60 x (najniższa cena ofertowa / cena ofertowa w ofercie ocenianej).
3) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena oferty w kryterium gwarancja jakości
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyrażonej w miesiącach kalendarzowych długości okresu gwarancji jakości, o której mowa w rozdz. III, i wskazanej w formularzu ofertowym w polu „gwarancja jakości”.
2) Okres gwarancji jakości: minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy kalendarzowych.
3) Długość oferowanego okresu gwarancji jakości należy określić w pełnych miesiącach kalendarzowych. Jeśli wykonawca wskaże termin przy użyciu wartości ułamkowych lub dni ocena oferty zostanie dokonana przez uwzględnienie tylko pełnych miesięcy. W przypadku wskazania terminu za pomocą jednostki innej niż miesiąc kalendarzowy Zamawiający dokona przeliczenia na miesiące, z zastrzeżeniem określonym w zdaniu poprzednim. W przypadku wskazania w ofercie okresu krótszego niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SWZ. W przypadku wskazania w ofercie okresu dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie maksymalną ilość punktów przewidzianą dla opisywanego kryterium, tzn. 40 punktów, do umowy natomiast zostanie wpisana długość okresu gwarancji zaoferowana przez wykonawcę w ofercie. Jeśli wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże długości okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie za zaoferowany okres minimalny wskazany w SWZ, tzn. 24 miesiące.
4) Liczba punktów przyznana w kryterium gwarancja jakości obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 40 stosunek (iloraz) liczby miesięcy okresu gwarancji jakości wskazanego w ofercie dla której punktacja jest obliczana do liczby miesięcy okresu gwarancji jakości najdłuższego spośród wszystkich ofert ocenianych, wg wzoru:
40 x (gwarancja w ofercie ocenianej / najdłuższa gwarancja).
5) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja łączna ustalona zostanie poprzez zsumowania liczby punktów uzyskanych w kryteriach, o których mowa w ust. 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesięciu tysięcy złotych 00/100) polegającą na budowie lub przebudowie drogi, chodnika lub parkingu albo na budowie lub przebudowie kubaturowego obiektu budowlanego.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykazanie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, musi zostać dokonane w sposób całościowy względem tego z podmiotów, który będzie wykonywał czynności z tym warunkiem związane.
Potencjał podmiotu trzeciego
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118‑123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wraz z określeniem w tym dokumencie zakresu dostępnych wykonawcy zasobów, sposobu i okresu udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów oraz czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że dokument taki Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne odpowiednie dokumenty, z uwzględnieniem w tym wykazie roboty budowlanej, o której mowa w rozdz. VI ust. 2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, występując w postępowaniu m.in. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z pełnomocnikiem.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią rozdz. XX ust. 12 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.