eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › ,, Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023,,Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
,, Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023,,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 655443641

1.5.8.) Numer faksu: 655432658

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomieszcz@gora.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gora.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,, Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023,,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bc698fe-fb9f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023632/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Dowóz dzieci z terenu gminy Góra do placówek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych wraz z odwozem i zapewnieniem opieki w terminie od 01.09.2022 do 23.06.2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239298/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP 271.64.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewozy będą świadczone na podstawie biletów miesięcznych, na utworzonych przez Wykonawcę liniach, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z imiennym, szkolnym biletem miesięcznym oraz opiekunów z biletem miesięcznym (cena biletów zostanie ustalona w niniejszym postępowaniu).
Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Góra wraz z opiekunami, do placówek oświatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Góra i gminy Wąsosz* (*dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu) wraz z odwozem po zakończonych zajęciach szkolnych do miejsc zamieszkania. Przewozy będą świadczone w roku szkolnym 2022/2023, w okresie od 01.09.2022 do 23.06.2023 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, tj. w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych, określonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.), a także innych przerw od zajęć, w szczególności przerw od zajęć stacjonarnych spowodowanych pandemią COVID-19.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 736474,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 951921,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 951921,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MILLA Spółdzielnia w Lesznie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360875550

7.3.3) Ulica: Towarowa 1

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć 33% usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj. dowóz dzieci na trasach oznaczonych jako 6 oraz 8. Wskazany w ofercie Podwykonawca: TRAVEL FOX Paweł Lis, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 6, NIP: 6991049937, REGON: 932591287.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 951921,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.