eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabno › Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkimOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żabno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000529137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Władysława Jagiełły 1

1.5.2.) Miejscowość: Żabno

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zabno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba4595fb-196f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060177/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,m,402331,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, dzp@zabno.pl,
tgdowski@zabno.pl, amosio@zabno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
– miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
– ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
– poczty elektronicznej dzp@zabno.pl .
2) Zamawiający przewiduje również komunikację pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za pomocą poczty elektronicznej:
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Andrzej Bartik, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz.
730 – 1300, tel. +48/14 645 60 12, wew. 24, e-mail: abartik@zabno.pl
b) w sprawach proceduralnych – Tomasz Gdowski i Arkadiusz Mosio Urząd Miejski
w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 – 1300, tel. +48/14 645 60 12, wew. 31, e-mail: tgdowski@zabno.pl,
amosio@zabno.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Zamawiający przekazuje Identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać
również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
8) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt..
9) Wykonawcy w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania
(znakiem sprawy).
W zakresie nie wymienionym powyżej zastosowanie mają zapisy SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Żabno”.
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8, art. 18, art. 74, oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 6 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
– obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
– obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.
8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 6 do SWZ.
Sposób i zasady udostępniania danych osobowych określają zapisy SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.35.2.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje dostawę 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu
pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Żabno” realizowanego przez Gminę Żabno w ramach dofinasowania
otrzymanego z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez PFRON.
2) Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia określają:
􀀀 Opis parametrów pojazdu – Załącznik nr 4.1, do SWZ,
􀀀 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 4.2 do SWZ.
3) Pojazd musi posiadać homologację jako 9-osobowy (kierowca +8 pasażerów) oraz musi być dopuszczony do ruchu
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z
wyposażeniem, zwanym w niniejszej SWZ „samochodem lub pojazdem” spełniającego wymagania określone w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, załącznikach do niej (w szczególności w Opisie parametrów pojazdu) oraz Projektowanych
postanowieniach umownych.
5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w
Żabnie , ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno.
6) Dostarczany pojazd:
a) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych, gotowy do rejestracji
i użytkowania w celu wynikającym z warunków zamówienia,
b) nie może być ograniczony prawami osób trzecich,
c) nie może być przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do
dysponowania),
d) musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktami wykonawczymi do
tej ustawy, jak również innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego,
e) musi posiadać homologację
7) Z chwilą wydania pojazdu, przechodzi jego własność na Zamawiającego.
8) Wraz pojazdem Wykonawca dostarczy:
a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
c) książkę przeglądów serwisowych,
d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
e) fakturę VAT,
f) świadectwo zgodności WE,
g) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy,
h) kartę pojazdu,
i) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.
9) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę jako
ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załącznikach
szczegółowo opisujących daną część przedmiotu zamówienia.
Uwagi końcowe:
– Wykonawca wykona powierzone zamówienie w oparciu o opisujące przedmiot zamówienia, dokumenty zamówienia, z
należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
– Wszystkie używane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały musza posiadać wymagane atesty i certyfikaty,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia,
– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie
gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym
materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny
równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia..
3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w ust.1, pkt. 2) powyżej stanowią wymagania minimalne, a
ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako
niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt)
1. Cena (Pc) 60 punktów
2. Parametry techniczne (Pt) 20 punktów
3. Okres gwarancji mechanicznej (Pg) 20 punktów
Razem 100 punktów

1.1) Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena (Pc):
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów

Gdzie: Pc – liczba punktów
Cbn – najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb – proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

b) Sposób oceny ofert w kryterium Parametry techniczne (Pt):

 zaoferowanie pojazdu z klimatyzacją elektroniczną zarówno w części przeznaczonej dla kierowcy jak też w części pasażerskiej (od drugiego rzędu siedzeń) - 20 pkt.,
 zaoferowanie pojazdu z klimatyzacją elektroniczną tylko w części przeznaczonej dla kierowcy (w części pasażerskiej, tj. od drugiego rzędu siedzeń - klimatyzacja manualna) -10 pkt.,
 zaoferowanie wyłącznie klimatyzacji manualnej zarówno w części przeznaczonej dla kierowcy jak i w części pasażerskiej, tj. od drugiego rzędu siedzeń - 0 pkt.

c) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji mechanicznej dla całego pojazdu , (Pg)
• Zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
• Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
• Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.

Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 48 miesięcy. Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące

d) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pt + Pg,

Gdzie: Lp – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pt – liczba punktów uzyskanych w kryterium parametry techniczne
Pg – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości

2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
􀀀 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
– Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
– Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Każdy spośród wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:
a) Na skutek okoliczności wskazanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021, poz. 2095 z późn. zm.), na warunkach określonych w ustępie 4 tegoż artykułu.
b) zmiany parametrów technicznych lub podzespołów zamawianego pojazdu, jeżeli będą one korzystniejsze dla
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również ewentualną zmianę wynagrodzenia w tym względzie.
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub usprawiedliwionych przyczyn,
niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu niezbędne
dowody, potwierdzające fakt, iż nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia nie nastąpiło z jego winy. Dotyczy to w
szczególności przestojów w produkcji części lub podzespołów niezbędnych do zamontowania w pojeździe lub innych
niezależnych od Wykonawcy sytuacji.
d) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania
czynników zewnętrznych niezależnych od stron, takich jak klęski żywiołowe (np. powodzie, podtopienia, pożary, trąby
powietrzne, wichury, itp.), działania wojenne, akty terroryzmu, stany wyjątkowe, wojenne lub innych okoliczności noszących
znamiona siły wyższej, powodujących niemożność terminowej realizacji zamówienia.
e) zmiany terminu realizacji na skutek przewlekłości postępowań administracyjnych, obowiązków nałożonych przez organy
władcze, zmian przepisów prawa, strajków, blokad, protestów itp. będących przyczyną niemożność zakończenia realizacji
zamówienia w ustalonym terminie.
f) zmiany terminu realizacji lub wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek błędów w dokumentach zamówienia, lub innych
dokumentach związanych z realizacją zamówienia, które nie zostały wykryte przez żadną ze stron, pomimo zachowania
należytej staranności.
g) innych postanowień umowy w przypadkach:
• zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
• zmian organizacyjno-technicznych,
• zmiany adresów,
• obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
• zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy;
Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez dokonane w formie pisemnej zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy,
• przekształcenia Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych
zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) winno nastąpić
w formie aneksu do umowy.
h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą: stawki podatku od towarów i usług,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
3. Wszystkie zmiany dokonane będą w oparciu o zawarty pomiędzy stronami aneks, określający zakres zmiany oraz
podstawę jej wprowadzenia.

Szczegółowy zakres zmian umowy określa załącznik nr 4.2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.