eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa oleju opałowego lekkiegoOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI "INTEGRACYJNA WARSZAWA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386636718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zofii Nałkowskiej 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-886

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222775500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.wci@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: integracyjnawarszawa.bip.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a1ddf58-1965-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, .doc, .docx, .rtf lub odt., xades. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych ujawnionych celem przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, z siedzibą w Warszawie (01-886), ul. Z. Nałkowskiej 11, zwane w dalszej części obowiązku informacyjnego „Centrum”;
2) Centrum powołało inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email, pisząc na adres e-mail: iod.wci@um.warszawa.pl;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/04WCI/Olej/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych zwanego także „paliwem”. Olej opałowy lekki będzie dostarczany do zbiornika kotłowni CO, znajdującej się w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53
w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.
2. Maksymalna ilość zamawianego oleju opałowego przez cały okres trwania umowy wyniesie
40 000 litrów. Zamawiający gwarantuje, że minimalny poziom realizacji zamówienia wyniesie 25 000 litrów oleju opałowego lekkiego.
3. Średnia wielkość jednorazowej dostawy będzie wynosić ok.2500 l.
4. Dostawy będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00 po uprzednim złożeniu zamówienia drogą e-mailową lub telefonicznie.
5. Termin realizacji dostaw będzie odbywał się zgodnie ze złożoną ofertą.
6. Zamawiający przewiduje w okresie grzewczym maksymalnie dwie dostawy oleju opałowego
w miesiącu, poza okresem grzewczym zamawiający nie przewiduje dostaw oleju opałowego.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności
w zakresie objętym zamówieniem.
8. Dostawa oleju będzie dostarczana środkami transportu wykonawcy, zaopatrzonymi
w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego. Po zakończeniu tankowania paliwa Zamawiający otrzymywać będzie wydruk wydanej ilości paliwa w przeliczeniu (automatycznym) do temperatury (referencyjnej) 15°C, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022 r. poz. 143 z późn. zm.).
9. Dostarczanie oleju opałowego lekkiego powinno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1857 z późn. zm.).
10. Zamawiający wymaga aby olej opałowy lekki spełniał wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 r. poz 2008.), Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 584.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1822).
11. Minimalne wymagane parametry oferowanego oleju:
1) Gęstość w 15°C, max. - 860 kg/m3
2) Wartość opałowa, min. - 42,6 MJ/kg
3) Temperatura zapłonu, min. - 56°C
4) Lepkość kinematyczna w 20°C, max. - 6,00 mm2/s
5) Temperatura płynięcia, max. - -20°C
6) Zawartość siarki, max. (m/m) - 0,10%
7) Barwa - czerwona
12. Zamawiający wymaga aby dostarczany olej był najwyższej jakości, zgodnie z wymogami normy PN-C-96024:2020-12. Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć przy każdej dostawie czytelną kopię świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dowodu wydania na dostarczony olej opałowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena oferty brutto z zaoferowaną wysokością upustu (C) - znaczenie – 60%
2) Termin dostawy (T) - znaczenie - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek będzie spełniony gdy Wykonawca wykaże posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami tj.– olejem opałowym lekkim

c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu przedmiotu zamówienia tj. oleju opałowego lekkiego


d) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 150 000,00 zł.

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się (np. spółka cywilna, konsorcjum) o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, którą część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał wyraźnie w ofercie część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału Podwykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do SWZ;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716, 868), lub równoważny aktualny dokument uprawniający do obrotu paliwami płynnymi;
b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł.;
c) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku określonego w pkt V.1. ppkt 2) lit. c) SWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu określa Załącznik Nr 4 do SWZ; wzór do wykorzystania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Ofertę wraz z załącznikami; ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2A do SWZ;

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ppkt 2, składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- Załącznik nr 2B do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ppkt 2, składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- Załącznik nr 2B do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub wci.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.