eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wysokomazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludowa 15A

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 275 24 17

1.5.8.) Numer faksu: 86 275 31 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@wysokomazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokomazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0bf2634-1964-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044957/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/przetastaro/przetastaro.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/przetastaro/przetastaro.html
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja z Zamawiającym w postępowaniu prowadzona jest:
1) za pośrednictwem elektronicznej platformy miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
2) z wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty - także poczty elektronicznej: powiat@wysokomazowiecki.pl. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
1) „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
2) do „komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.),
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf, pakiet Office lub równoważny),
6) Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt. pades, xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie.pdf.
7) Zalecenia Zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES,
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES. Wykonawca zobowiązany jest załączyć plik z dokumentem oraz plik z podpisem, czyli 2 pliki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiat Wysokomazowiecki, adres – ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Wysokomazowieckim jest Przemysław Ślepowroński kontakt tel. 536 282
648, e-mail: iod@kancelariarp.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby, których dane osobowe zostały przekazane w toku postępowania posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Zamawiający informuje, iż
 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10) Zamawiający informuje, iż osobom, których dane osobowe zostały przekazane w toku postępowania nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, osobowego 9-miejscowego (8+1) samochodu przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby zakładu aktywności zawodowej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (opis danych technicznych, wyposażenia i wymagań Zamawiającego) zawiera SWZ oraz Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać w poszczególnych kryteriach: cena oferty brutto, skrócenie terminu realizacji zamówienia, rok produkcji przedmiotu zamówienia.
Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium cena oferty brutto (C):
Punkty w kryterium cena zostaną obliczone według następującej formuły:
C min.
C n = ------------ x 60 pkt
C bad.
gdzie:
C n – ilość punktów oferty badanej kryterium C,
C min. – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (T):
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
 za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 0 dni kalendarzowych – 0 pkt,
 za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 5 dni kalendarzowych – 10 pkt,
 za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 10 dni kalendarzowych – 20 pkt,
Jeżeli Wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym informacji dotyczącej skrócenia terminu wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że oferuje on max. termin realizacji i przyzna 0 pkt.
Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium rok produkcji przedmiotu zamówienia (R):
 Rok produkcji przedmiotu zamówienia: 2021 r. – 0 pkt
 Rok produkcji przedmiotu zamówienia: 2022 r. – 20 pkt
Brak deklaracji o informacji dotyczącej roku produkcji w Formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum
tj. 2021 r. skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach według wzoru:
P = C + T +R
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznana ofercie,
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena oferty brutto,
T – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia
R – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium rok produkcji przedmiotu zamówienia
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające w szczególności informacje o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca wskazał nazwę podwykonawcy,
3) oświadczenie, o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy),
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy o treści jednoznacznie wskazujący uprawnienia (umocowanie), co najmniej do podpisania i złożenia oferty (jeżeli dotyczy).
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i podpisania umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Wykonawca wraz z ofertą składa (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) - pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) działania siły wyższej lub jej skutków, rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezawinione przez żadną ze stron i na które strony nie mają wpływu, przed którym nie można było się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, którego nie można było przewidzieć, a także uniknąć lub przezwyciężyć; strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej
rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, huragan, strajk,
2) zmiany Wykonawcy, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego na wskutek odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów,
4) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. oczywista omyłka w treści umowy, itp.),
5) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
Warunki wprowadzenia zmian:
1) Warunkiem wprowadzenia zmian jest przekazanie jednej stronie przez drugą stronę umowy propozycji zmian na piśmie z uzasadnieniem;
2) Jeśli strony umowy stwierdzą, że zaistniałe okoliczności uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, zostanie sporządzony aneks do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.