eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sprzedaż i dostawa energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2023-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Regionalny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5260013054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-808

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ogolny.warszawa@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_warszawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-177dfd86-0458-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00302376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077022/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa energii elektrycznej do budynków OR i PT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251841

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1400-OP.261.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 577400,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sprzedaż i dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku do obiektów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowy wykaz obiektów ( tj. punktów poboru) wraz z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem zawiera załącznik nr 1 do umowy (Rozdział II SWZ – Projektowane postanowienia umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 728171,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1237090,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 728171,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ONE S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262725362

7.3.3) Ulica: Adama Naruszewicza 27 lok. 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-627

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 728171,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-01 do 2024-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.