eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania KPP w OleśnicyOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania KPP w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 477813973

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania KPP w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c04de27-1959-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302145

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034218/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań lekarskich osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na terenie działania KPP Oleśnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci i formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
1.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl,
1.3.W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl
1.4.Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.5.Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.5.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,1.5.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga – od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
1.5.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,1.5.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.5.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1.6.Zamawiający zgodnie § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości – złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt
1.7.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1.7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
1.7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
1.8.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
1.9.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (brak możliwości zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia).
1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2.2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Nie przysługuje Pani/Panu:
3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5.1. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
5.2. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania) lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy PZP zgłoszenie żądania ograniczenia przewarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-088-065-088/2022/AB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 133283,52 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.
2. Przedmiotem zamówienia są całodobowe usługi medyczne wobec osób doprowadzanych przez Policję do miejsca wykonywania badań, tj.:
2.1.całodobowe świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/ doprowadzonych, przewidzianych w art. 15 ust 5 ustawy o Policji oraz na podstawie Rozporządzenia MSW z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r. poz. 1102 z późn. zm.), a także Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z późn. zm.) wraz z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego (wg wzorów zgodnych z ogólnie obowiązującymi przepisami) o braku lub istnieniu przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach koniecznych) opatrzenie prostych ran niewykonania zabiegu chirurgicznego i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania;
2.2.pobranie krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi (załącznik nr 2 lub 3 do umowy);

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Przy ocenie ofert zostanie uwzględnione tylko kryterium najniżej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty bez przeprowadzania nowego postępowania w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP.
2. Ponadto, zgodnie z § 8 PPU (załącznika nr 2 do SWZ) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
2.1. zmiany przepisów regulujących badania osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję,
2.2. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
2.3. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
3. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
3.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za badania;
3.3. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę.
4. W przypadku zaistnienia zmian, o których mowa wyżej w pkt 3.1, 3.2 lub 3.3, Wykonawca może wystąpić o zmianę wysokości wynagrodzenia. Podstawą do takiej zmiany będzie szczegółowe wykazanie przez Wykonawcę wobec ilu osób wykonujących przedmiot umowy i w jakiej części zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na koszt wykonywanego badania oraz cenę jednostkową udzielonego świadczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10. Do oferty należy dołączyć:
10.1.Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym).
10.2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym).
10.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy przedstawiają: oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2; oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
10.4.Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2 powyżej).
10.5.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).
10.6.Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
10.7.Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
10.8.Uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów
10.9.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ (o niepodleganiu wykluczeniu) albo pełnomocnictwa, lub będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
10.9.1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
10.9.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
10.10.Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści: oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ (o niepodleganiu wykluczeniu), pełnomocnictwa oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania.
10.11.Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 2 do SWZ (o niepodleganiu wykluczeniu) budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.