eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Rozbudowa ul. Rycerskiej w GnieźnieOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. Rycerskiej w Gnieźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gniezno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gnieźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lecha 6

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 426 04 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@gniezno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gniezno.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Rycerskiej w Gnieźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e80f467a-194b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028766/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Rozbudowa ul. Rycerskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1)komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej drogi@gniezno.eu .2)osoby do kontaktu z Wykonawcami:Natalia Prałat,
tel.614260457,e-mail:drogi@gniezno.eu3)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu,musi posiadać konto na
ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następ. formularzy: „Formularz do złożenia,zmiany,wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4)Wymagania techn. i organiz. wysyłania i odbierania dokumentów
elektron.,elektron. kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektron.platformy usług administracji pub. (ePUAP).5)Max rozmiar
plików przesyłanych za pośredn. dedykowanych formularzy:„Formularz złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB.6)Za datę przekazania oferty,wniosków,zawiadomień,dokumentów elektron.,oświadczeń lub
elektron. kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7)Zamawiający
przekazuje link oraz ID postępowania jako zał. nr10 do SWZ.Dane postępowanie można wyszukać też na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.2.Złożenie
oferty1)Wykonawca składa ofertę za pośredn. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu,w szczegółach danego postęp.W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP,na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.2)Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
elektronicznym. 3)Sposób złożenia oferty,w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.4)Jeżeli dokumenty elektroniczne,przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykonawca,w celu utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku,wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następ. wraz
z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 5)Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania
ofert.6)Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośredn. „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu.Sposób wycofania oferty został opisany w
„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.7)Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.3.Sposób komunikowania się Zam. z Wyk.(nie dot. składania ofert i wniosków)1)komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,wniosków (innych niż wskazanych w ust.
2),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośredn. dedykowanego formularza:„Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.W korespondencji związanej z postęp. Zam. i Wyk.
posługują się nr ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).2)Zamawiający może też komunikować się z Wykonawcami za pomocą email
drogi@gniezno.eu.3)Dokumenty elektron.,składane są przez Wykonawcę za pośredn. „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza też możliwość składania dokumentów elektron. na wskazany w pkt 2 adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Gniezno,
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, e-mail: urzad@gniezno.eu, tel. 61 426 04 00.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WD.271.1.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa ul. Rycerskiej w Gnieźnie.
2. Zakres rzeczowy robót budowlanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Roboty drogowe:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) etap I jezdnia:
• korytowanie i karczowanie drzew i krzewów,
• odwodnienie,
• kanał technologiczny (KTp, KTu)
• nawierzchnie,
• zieleń,
c) etap II – PT3, PT4, PT5 – jezdnie:
• korytowanie wraz z wycinką drzew i krzewów,
• odwodnienie,
• nawierzchnie,
d) etap III – strona lewa pasa drogowego – chodniki (w tym na sięgaczach), ścieżka rowerowa:
• korytowanie,
• nawierzchnie,
• zieleń,
• regulacja bram i nawierzchni na terenie prywatnym,
e) etap IV – chodniki, ścieżka rowerowa – strona prawa:
• korytowanie,
• nawierzchnie,
• zieleń,
• regulacja bram i nawierzchni na terenie prywatnym,
f) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2) Roboty elektryczne:
a) Oświetlenie własność Miasto Gniezno:
• demontaż,
• linia kablowa nn0,4kV – zasilanie słupów oświetleniowych,
• wytyczenie i geodezja powykonawcza,
b) Oświetlenie własność Enea Oświetlenie sp. z o. o.:
• demontaż,
• linia kablowa nn0,4kV – zasilanie słupów oświetleniowych,
• wytyczenie i geodezja powykonawcza.
3) Roboty telekomunikacyjne:
• przebudowa kabli metalicznych Orange,
• wykaz kabli metalicznych Orange,
• przebudowa linii światłowodowej OKH086318-C/12 własność Orange Polska,
• zabezpieczenie linii światłowodowej własność INEA.
4) Przebudowa gazociągu i przyłączy średniego ciśnienia o ciśnieniu MOP=10kPa:
• roboty ziemne,
• montaż sieci gazowej PERC dn 125,
• bypass dn 63 dla sieci PE dn 125,
• montaż przyłącza gazowego PERC dn 32 do dz. nr 5/16,
• czyszczenie i próba szczelności sieci,
• roboty towarzyszące przy robotach gazowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ (Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach, m. in. przez właścicieli urządzeń infrastruktury i zarządcę dróg, stanowiącymi część dokumentacji projektowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu wykonanym na własny koszt.
6. Wykonawca zobowiązuje się pielęgnować i utrzymywać powierzchnie trawiaste przez okres 1 roku od odbioru przedmiotu zamówienia w tym przeprowadzić pierwszy pokos oraz pielęgnować i utrzymywać żywotność nasadzeń przez okres 3 lat od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez wymianę powierzchni trawiastych oraz nasadzeń na nowe w wypadku ich uschnięcia lub zniszczenia, przy zachowaniu parametrów zgodnych z SWZ.
7. Sposób postępowania z drewnem z wycinki oraz materiałami z rozbiórek, określony został we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SWZ). Drewno oraz materiały z rozbiórek nie podlegające sprzedaży lub złożeniu w magazynie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zutylizować. Koszty utylizacji odpadów są po stronie Wykonawcy.
8. Z uwagi na okres lęgowy ptaków, wycinka drzew możliwa jest wyłącznie pod nadzorem przyrodnika, którego zobowiązany jest zatrudnić Wykonawca, na własny koszt. Przyrodnik zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego sprawozdania o stanie zasiedlenia drzew przez ptactwo i zwierzęta i stwierdzenia możliwości przeprowadzenia wycinki.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnymi siłami robót nawierzchniowych na jezdni (wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych).
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia na placu budowy baneru informującego o inwestorze robót, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom i mieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.000.000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał należycie w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
• min. dwie roboty z zakresu nawierzchni z kostki brukowej betonowej; kostki kamiennej; płytek betonowych itp. o powierzchni min. 2.000,00 m2 każda,
• min. dwie roboty z zakresu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych dla ruchu KR3 o powierzchni min. 5.000,00 m2 każda,
• min. dwie roboty, polegające na budowie oświetlenia ulicznego o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda,
• min. dwie roboty polegające na wykonaniu sieci gazowej na sieci średniego ciśnienia o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda,
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum:
• kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
• kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
• kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych,
• jedna osoba, która posiada ważne świadectwa kwalifikacyjnego E i D niezbędne do prowadzenia prac przy układaniu kabli i montażu oświetlenia ulicznego oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz SN 15kV;
• jedna osoba, która posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne E niezbędne do prowadzenia prac przy układaniu kabli i montażu oświetlenia ulicznego oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz SN 15kV;
• dwie osoby, które odbyły szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym (art. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – t.j. Dz.U.2021.450 ze zm.) i posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego pod warunkiem, że nie będzie to wpływało na jakość świadczonej pracy i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 6 do SWZ);
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wraz z Ofertą (zał. nr 1 do SWZ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o których mowa w dziale VII ust. 1. SWZ (zał. nr 2 do SWZ);
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) (zał. nr 5 do SWZ);
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zał. nr 4 do SWZ).
2) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedzibą w Gnieźnie:
07 9065 0006 0000 0000 6956 0009 z adnotacją „Rozbudowa ul. Rycerskiej w Gnieźnie”;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t. j. ze zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w dziale VI ust. 2 SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z działem V SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w dziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 SWZ, przy czym:
a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 5 - 8 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w dziale V SWZ.
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 1 – 4, składa każdy z nich.
5) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany przewidziano w dokumentach zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dodaje nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania,
tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający dostosował dokumentację zamówienia zgodnie z art.
22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o której mowa
powyżej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.