eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Dostawa i montaż 4 gniazd systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) na terenie miasta BytówOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż 4 gniazd systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) na terenie miasta Bytów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598222011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bytow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż 4 gniazd systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) na terenie miasta Bytów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e4ea1cd-194c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025026/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż 4 gniazd systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Bytów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: urzad@bytow.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP) dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w
ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx. Ofertę składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest burmistrz Bytowa z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, email: urzad@bytow.com.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@bytow.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRZ.271.25.2022.AZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia – dostawa i montaż 1 gniazda systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) przy ul. Pochyłej w Bytowie
- ul. Pochyła – 1 gniazdo. W Załączniku nr 4 do SWZ wskazano miejsce montażu pojemników półpodziemnych.

Zakres przedsięwzięcia do części I i II zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania półpodziemnych gniazd na odpady komunalne, składających się z pojemników o pojemnościach: od 1,5 m3 do 5 m3 a także zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa, norm technicznych.
Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe i budowlane w następującym zakresie:
2) wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wygrodzenie strefy bezpieczeństwa
i zabezpieczenie terenu;
3) wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych polegających na rozbiórce posadowionych wiat i przetransportowanie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego
(do 5 km od miejsca rozbiórki wiaty). Część I – istniejąca wiata murowana do rozbiórki.
Część II – wiaty stalowe do demontażu;
4) wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem i stabilizacją podziemnych pojemników do zbiórki odpadów oraz wykonanie robót ziemnych
i towarzyszących;
5) wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu wokół półpodziemnych pojemników do zbiórki odpadów;
6) wykonanie robót odtworzeniowych w zakresie odtworzenia naruszonych terenów utwardzonych, obiektów małej architektury oraz zieleni;
7) wykonanie oznakowania wszystkich elementów, które tego wymagają,
w szczególności pojemników na odpady;
8) dostawę i montaż gniazd półpodziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
w następującym zakresie dla każdego gniazda:
Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na szkło 3 m3: 1 szt,
Pojemnik na papier 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na zmieszane odpady komunalne 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na BIO odpady biodegradowalne 1,5 m3: 1 szt.
Dopuszczalne średnice naziemnej części pojemników półpodziemnych:
- dla pojemników o pojemności 1,5 - 3 m3 - max. 1600 mm,
- dla pojemników o pojemności 5 m3 – max. 2000 mm.
9) dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
Realizując przedmiot Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wykonać wszystkie inne usługi, roboty budowlane i dostawy konieczne do zrealizowania Zamówienia w sposób kompletny i prawidłowy.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwość korzystania z gniazd przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie ze SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia - dostawa i montaż 3 gniazd systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) przy: ul. Stobnickiej, ul. Ogrodowej, ul. Podzamcze w Bytowie
- ul. Stobnicka (za Biedronką) – 1 gniazdo. W Załączniku nr 5 do SWZ wskazano miejsce montażu pojemników półpodziemnych.
- ul. Ogrodowa – 1 gniazdo. W Załączniku nr 5 do SWZ wskazano miejsce montażu pojemników półpodziemnych.
- ul. Podzamcze (parking) – 1 gniazdo. W Załączniku nr 5 do SWZ wskazano miejsce montażu pojemników półpodziemnych.


Zakres przedsięwzięcia do części I i II zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania półpodziemnych gniazd na odpady komunalne, składających się z pojemników o pojemnościach: od 1,5 m3 do 5 m3 a także zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa, norm technicznych.
Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe i budowlane w następującym zakresie:
2) wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wygrodzenie strefy bezpieczeństwa
i zabezpieczenie terenu;
3) wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych polegających na rozbiórce posadowionych wiat i przetransportowanie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego
(do 5 km od miejsca rozbiórki wiaty). Część I – istniejąca wiata murowana do rozbiórki.
Część II – wiaty stalowe do demontażu;
4) wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem i stabilizacją podziemnych pojemników do zbiórki odpadów oraz wykonanie robót ziemnych
i towarzyszących;
5) wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu wokół półpodziemnych pojemników do zbiórki odpadów;
6) wykonanie robót odtworzeniowych w zakresie odtworzenia naruszonych terenów utwardzonych, obiektów małej architektury oraz zieleni;
7) wykonanie oznakowania wszystkich elementów, które tego wymagają,
w szczególności pojemników na odpady;
8) dostawę i montaż gniazd półpodziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
w następującym zakresie dla każdego gniazda:
Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na szkło 3 m3: 1 szt,
Pojemnik na papier 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na zmieszane odpady komunalne 5 m3: 1 szt,
Pojemnik na BIO odpady biodegradowalne 1,5 m3: 1 szt.
Dopuszczalne średnice naziemnej części pojemników półpodziemnych:
- dla pojemników o pojemności 1,5 - 3 m3 - max. 1600 mm,
- dla pojemników o pojemności 5 m3 – max. 2000 mm.
9) dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
Realizując przedmiot Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wykonać wszystkie inne usługi, roboty budowlane i dostawy konieczne do zrealizowania Zamówienia w sposób kompletny i prawidłowy.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwość korzystania z gniazd przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie ze SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dowód wniesienia wadium; dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Część I zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych).

Część II zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 złotych).

Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w treści SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.