eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Budowa budynku Nadleśnictwa Syców - Budynku biurowego i garażowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i przyłączem wodociągowym - II postępowanie



Ogłoszenie z dnia 2023-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku Nadleśnictwa Syców – Budynku biurowego i garażowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i przyłączem wodociągowym – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250519435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 627852127

1.5.8.) Numer faksu: 627869032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sycow@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sycow.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8982f40c-f32a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku Nadleśnictwa Syców – Budynku biurowego i garażowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i przyłączem wodociągowym – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8982f40c-f32a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00301790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00189362/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa siedziby Nadleśnictwa Syców

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218877

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12508936,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego i garażowego wraz z infrastrukturą instalacyjną, przyłączem energetycznym oraz stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz przyłączem wodociągowym, na działce nr 447, AM-5 w Działoszy.
Inwestycja jest zlokalizowana w północno-zachodniej części działki nr 447 (AM-5, obręb Działosza). Na zabudowę kubaturową parceli składają się dwa budynki: budynek biurowy nadleśnictwa oraz budynek garażowy.
Budynek biurowy stanowi centralny element układu kompozycyjnego działki. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, o rzucie wydłużonego prostokąta, przykryty układem dachów dwuspadowych w formie litery „H”. Na program funkcjonalny budynku składają się pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, techniczne oraz magazynowe.
Budynek garażowy jest zlokalizowany w głębi działki, na przedłużeniu linii utworzonej przez układ placów parkingowych. Jest to obiekt parterowy, o prostej bryle na rzucie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym. W jego wnętrzu mieścić się będą cztery stanowiska parkingowe dla samochodów służbowych nadleśnictwa oraz magazyn gospodarczy. Dopełnienie bryły budynku stanowić będzie otwarty, zadaszony boks na agregat prądotwórczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 1, 8,9,10,11 d SWZ SA.270.7.2023.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów

45313100-5 - Instalowanie wind

45421147-6 - Instalowanie krat

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13880330,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17750000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13880330,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LINDNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010711147

7.3.3) Ulica: ul. Spokojna 5

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-044

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13880330,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.