eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Legalizacja ciepłomierzy wraz z ich częściową wymianą w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w 32 budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.Ogłoszenie z dnia 2023-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Legalizacja ciepłomierzy wraz z ich częściową wymianą w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w 32 budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870001402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młodzieżowa 31

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgm.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zgm-torun.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Legalizacja ciepłomierzy wraz z ich częściową wymianą w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w 32 budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4db0bd4c-0396-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00301733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062329/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Legalizacja ciepłomierzy wraz z ich częściową wymianą w lokalach administrowanych przez ZGM Toruń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249063

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-6/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Legalizacja ciepłomierzy wraz z ich częściową wymianą w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w 32 budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
Zakres usługi obejmuje:
- legalizację 630 sztuk ciepłomierzy lokalowych wraz z ewentualną wymianą modułu zasilania (baterii), obejmującą swoim zakresem: demontaż urządzeń, ich legalizację, w przypadku konieczności wymianę baterii oraz ponowny montaż;
- dostawę i montaż 7 sztuk fabrycznie nowych ciepłomierzy – kompaktowy ultradźwiękowy ciepłomierz lokalowy np. typu CF ULTRAMAX, Dn 15, przepływ 0,6 m3/h, wymagana żywotność baterii: 10 lat, obejmującą swoim zakresem: demontaż istniejących urządzeń oraz montaż nowych;
- w sytuacji, w której dane urządzenie nie przejdzie pozytywnie legalizacji, w jego miejsce należy dostarczyć i zamontować fabrycznie nowe urządzenie - kompaktowy ultradźwiękowy ciepłomierz lokalowy np. typu CF ULTRAMAX, Dn 15, przepływ 0,6 m3/h, lub 1,5m3/h (odpowiednio do zdemontowanego urządzenia), wymagana żywotność baterii: 10 lat.
Szczegółowe warunki i zasady wykonania przedmiotu umowy określa wzór umowy.
Wykaz adresów nieruchomości i zestawienie ciepłomierzy zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 359820 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 359820 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.