eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Sprzedaż wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym SączuOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000196003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Broniewskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soswns@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/soswns

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebf8c63e-1890-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036613/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sprzedaż wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu na drugie półrocze 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebf8c63e-1890-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
Pozostałe informacje zawarte w dokumentach postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: soswns@wp.pl
Pozostałe informacje zawarte w dokumentach postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule RODO zawarte w dokumentach postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzule RODO zawarte w dokumentach postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.I.26.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Mięso i wędliny

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w
granicach +/- 50 % (prawo opcji) określonej w par. 6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują
wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 50% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – 100% - sposób oceny – minimalizacja, punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę oferty przypisując
jej 100 pkt., punkty za pozostałe ceny ofertowe oblicza się ze wzoru: A = cena oferty najniższa/cena badanej oferty*100
2. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których
mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest dostawą
powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 SWZ (Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił, że Wykonawca
sporządzając ofertę jest obowiązany w łącznej cenie brutto oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz inne, mające wpływ na ostateczną cenę, składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ujęte są koszty
transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych, które będą bezpośrednio zużyte do posiłków, więc
realizacja zamówienia nie niesie za sobą kosztów cyklu życia produktu. W całym okresie realizacji Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do
zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – Nabiał

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w
granicach +/- 50 % (prawo opcji) określonej w par. 6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują
wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 50% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – 100% - sposób oceny – minimalizacja, punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę oferty przypisując
jej 100 pkt., punkty za pozostałe ceny ofertowe oblicza się ze wzoru: A = cena oferty najniższa/cena badanej oferty*100
2. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których
mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest dostawą
powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 SWZ (Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił, że Wykonawca
sporządzając ofertę jest obowiązany w łącznej cenie brutto oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz inne, mające wpływ na ostateczną cenę, składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ujęte są koszty
transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych, które będą bezpośrednio zużyte do posiłków, więc
realizacja zamówienia nie niesie za sobą kosztów cyklu życia produktu. W całym okresie realizacji Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do
zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Mrożonki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w
granicach +/- 50 % (prawo opcji) określonej w par. 6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują
wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 50% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – 100% - sposób oceny – minimalizacja, punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę oferty przypisując
jej 100 pkt., punkty za pozostałe ceny ofertowe oblicza się ze wzoru: A = cena oferty najniższa/cena badanej oferty*100
2. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których
mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest dostawą
powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 SWZ (Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił, że Wykonawca
sporządzając ofertę jest obowiązany w łącznej cenie brutto oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz inne, mające wpływ na ostateczną cenę, składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ujęte są koszty
transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych, które będą bezpośrednio zużyte do posiłków, więc
realizacja zamówienia nie niesie za sobą kosztów cyklu życia produktu. W całym okresie realizacji Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do
zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 – Produkty suche

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w
granicach +/- 50 % (prawo opcji) określonej w par. 6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują
wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 50% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – 100% - sposób oceny – minimalizacja, punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę oferty przypisując
jej 100 pkt., punkty za pozostałe ceny ofertowe oblicza się ze wzoru: A = cena oferty najniższa/cena badanej oferty*100
2. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których
mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest dostawą
powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 SWZ (Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił, że Wykonawca
sporządzając ofertę jest obowiązany w łącznej cenie brutto oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz inne, mające wpływ na ostateczną cenę, składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ujęte są koszty
transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych, które będą bezpośrednio zużyte do posiłków, więc
realizacja zamówienia nie niesie za sobą kosztów cyklu życia produktu. W całym okresie realizacji Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do
zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 – Warzywa i owoce

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 50 % (prawo opcji) określonej w par. 6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 50% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – 100% - sposób oceny – minimalizacja, punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę oferty przypisując
jej 100 pkt., punkty za pozostałe ceny ofertowe oblicza się ze wzoru: A = cena oferty najniższa/cena badanej oferty*100
2. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których
mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest dostawą
powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 SWZ (Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił, że Wykonawca
sporządzając ofertę jest obowiązany w łącznej cenie brutto oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz inne, mające wpływ na ostateczną cenę, składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ujęte są koszty
transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych, które będą bezpośrednio zużyte do posiłków, więc
realizacja zamówienia nie niesie za sobą kosztów cyklu życia produktu. W całym okresie realizacji Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do
zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 – Jaja kurze

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 50 % (prawo opcji) określonej w par. 6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują
wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 50% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – 100% - sposób oceny – minimalizacja, punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę oferty przypisując
jej 100 pkt., punkty za pozostałe ceny ofertowe oblicza się ze wzoru: A = cena oferty najniższa/cena badanej oferty*100
2. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których
mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest dostawą
powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 SWZ (Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił, że Wykonawca
sporządzając ofertę jest obowiązany w łącznej cenie brutto oferty uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz inne, mające wpływ na ostateczną cenę, składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ujęte są koszty
transportu, dostawy i jego ryzyka. Dostawa dotyczy artykułów żywnościowych, które będą bezpośrednio zużyte do posiłków, więc
realizacja zamówienia nie niesie za sobą kosztów cyklu życia produktu. W całym okresie realizacji Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do
zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z oświadczeniem

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, (interaktywny formularz na platformie e-Zamówienia)
2) Szczegółowa oferta cenowa (sporządzona odpowiednio wg załącznika do SWZ). Formularz cenowy powinien być wypełniony w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta. Wykonawca składający ofertę na daną część zobowiązany jest zaoferować pełny asortyment (wszystkie produkty) objęty niniejszą częścią w ilościach wymaganych przez Zamawiającego, pominięcie, usunięcie lub przekreślenie produktu może
stanowić o niezgodności oferty z treścią SWZ i stanowić podstawę do odrzucenia oferty. W pustych wierszach kolumny formularza cenowego należy wpisać nazwę handlową wyrobu stosowaną przez Wykonawcę, w szczególności gdy jest ona inna niż określona przez Zamawiającego.
3) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym we wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, zastępujący podmiotowe środki dowodowe. 4) PEŁNOMOCNICTWO ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z dokumentami postępowania

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami dokumentów postępowania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie pozostałe informacje zawierają dokumenty zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.