eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ksawerów › "Budowa obiektu sportowego w ZSCKR w Widzewie - etap V"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa obiektu sportowego w ZSCKR w Widzewie – etap V”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MJR. PIL. WŁADYSŁAWA SZCZEŚNIEWSKIEGO W WIDZEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100461407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 12

1.5.2.) Miejscowość: Ksawerów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-054

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bdabrowka@zsckr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsr-widzew.prv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa obiektu sportowego w ZSCKR w Widzewie – etap V”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5759b50-0827-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045408/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Budowa obiektu sportowego w ZSCKR w Widzewie – etap V”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa obiektu sportowego w ZSCKR w Widzewie – etap V

4.1. Zakres prac obejmuje:
1) Ułożeniu maty elastycznej na bazie PU , gr. 10 mm , oraz nawierzchni z trawy syntetycznej PE na powierzchni boiska do piłki nożnej na wykonanej podbudowie z betonu jamistego.
2) Ułożeniu warstwy elastycznej ET gr. 2 cm, maty elastycznej na bazie granulatu gumowego SBR , gr. 10 mm , oraz nawierzchni poliuretanowej typu EPDM gr. 3 mm na powierzchni boiska do siatkówki na wykonanej podbudowie z betonu jamistego.
3) Ułożeniu warstwy elastycznej ET gr. 2 cm, maty elastycznej na bazie granulatu gumowego SBR , gr. 10 mm , oraz nawierzchni poliuretanowej typu EPDM gr. 3 mm na powierzchni boiska do koszykówki na wykonanej podbudowie z betonu jamistego.
4) Ułożeniu warstwy elastycznej ET gr. 2 cm, maty elastycznej na bazie granulatu gumowego SBR , gr. 10 mm , oraz nawierzchni poliuretanowej typu EPDM gr 3 mm na powierzchni bieżni 330 m i bieżni do skoków, na wykonanej podbudowie z betonu jamistego.
5) Wykonaniu malowań torów bieżni i obrysów wszystkich boisk
6) Wykonaniu piłkochwytów wokół boisk, wraz z furtkami, bramek, słupków do siatkówki, tenisa, tablic do koszykówki, oraz dostawie bloków startowych i steperów.
7) Wykonaniu wygrodzenia pola rzutni kulą.
8) Wykonaniu instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz niskoprądowej dla instalacji CCTV obszaru boisk i bieżni w postaci wykonania fundamentów i montażu słupów dla opraw oświetleniowych i kamer wraz z połączeniem z istniejącą instalacją elektryczną doprowadzoną w miejsca lokalizacji słupów:
a) 23 szt. słupów oświetleniowych wys. 13 m , dla obwodu nr 24 (oświetlenie bieżni), wraz z wciągnięciem przewodów, wykonaniu uziomu szpilkowego i zamontowaniem opraw oświetleniowych oraz kamer (*)
b) 6 szt. słupów oświetleniowych, wys. 12 m, dla obwodu nr 25 (boiska do siatkówki i koszykówki), wraz z wciągnięciem przewodów, wykonaniu uziomu szpilkowego i zamontowaniem opraw oświetleniowych oraz kamer (*)
c) 6 szt. słupów oświetleniowych, wys. 12 m, dla obwodu nr 26 (boisko do piłki nożnej), wraz z wciągnięciem przewodów, wykonaniu uziomu szpilkowego i zamontowaniem opraw oświetleniowych oraz kamer (*)

(*) - Wykaz opraw i kamer – zgodnie z projektem elektrycznym

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w postępowaniu otrzymał 2 oferty znacznie przewyższające kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 1900000,00 złotych brutto

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2562420,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2867786,88 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.