eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › "Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Siewierz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272535931

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łysa Góra

1.4.2.) Miejscowość: Siewierz

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@katowice.lasygov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://siewierz.katowice.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot nie posiadający osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Produkcja drewna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301080

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00297015/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą:
1200000

Po zmianie:
2400000,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki”, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
2) Lokalizacja inwestycji:

Obszar inwestycji znajduje się na terenie Nadleśnictwa Siewierz
na działkach ewidencyjnych nr 5622, 5102, 5100, 5101 w obrębie ewidencyjnym 0003 Zagórze, Miasto Sosnowiec, powiat Sosnowiec, województwo śląskie, o łącznej długości 2117m.

Działki stanowiące teren pod planowaną przebudowę drogi stanowią własność Skarbu Państwa i są w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Siewierz. Teren pod planowaną przebudowę drogi leśnej stanowią lasy zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm., dalej: „ustawa o lasach”). Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy o lasach grunt, na którym planowana jest przebudowa drogi jest gruntem związanym z gospodarką leśną, zajętym pod wykorzystanie dla potrzeb gospodarki leśnej.
3) Prace polegać będą na:
a) wytyczeniu elementów drogi
b) karczowaniu pni
c) usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – zjazdy, mijanki,
d) oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu.
e) odmuleniu/ oczyszczeniu istniejących rowów
f) remoncie istniejącego przepustu poprzez wymianę części przelotowej
g) wykonaniu wodopustów
h) wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi zgodnie z niweletą
i) wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
j) wykonaniu placu manewrowo – manipulacyjnego
k) wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej
l) wykonaniu zjazdów na drogi leśne oraz wymaganych przepisami mijanek.
m) wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej
n) wykonaniu poboczy utwardzonych.

Po zmianie:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki”, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
2) Lokalizacja inwestycji:

Obszar inwestycji znajduje się na terenie Nadleśnictwa Siewierz
na działkach ewidencyjnych nr 5622, 5102, 5100, 5101 w obrębie ewidencyjnym 0013 Strzemieszyce Wielkie, gmina Dąbrowa Górnicza, powiat Dąbrowa Górnicza oraz działki ew. nr 716/3, 2843, 2844, 2852 obręb ewidencyjny 0003 Zagórze, Miasto Sosnowiec, powiat Sosnowiec, województwo śląskie, o łącznej długości 2117m.

Działki stanowiące teren pod planowaną przebudowę drogi stanowią własność Skarbu Państwa i są w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Siewierz. Teren pod planowaną przebudowę drogi leśnej stanowią lasy zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm., dalej: „ustawa o lasach”). Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy o lasach grunt, na którym planowana jest przebudowa drogi jest gruntem związanym z gospodarką leśną, zajętym pod wykorzystanie dla potrzeb gospodarki leśnej.
3) Prace polegać będą na:
a) wytyczeniu elementów drogi
b) karczowaniu pni
c) usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – zjazdy, mijanki,
d) oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu.
e) odmuleniu/ oczyszczeniu istniejących rowów
f) remoncie istniejącego przepustu poprzez wymianę części przelotowej
g) wykonaniu wodopustów
h) wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi zgodnie z niweletą
i) wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
j) wykonaniu placu manewrowo – manipulacyjnego
k) wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej
l) wykonaniu zjazdów na drogi leśne oraz wymaganych przepisami mijanek.
m) wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej
n) wykonaniu poboczy utwardzonych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:
100% zamówienia podstawowego

Po zmianie:
5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (art. 214 ust.1 pkt 7 PZP) w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego.
5.2. Zgodnie z art. 214 ust. 2 PZP Zamawiający określił zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną udzielone.
1) Zakres ten będzie dotyczył robót budowlanych odpowiadających swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
podstawowego na innych odcinkach dróg leśnych Nadleśnictwa Siewierz.
2) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, o ile wynikną potrzeby związane z bieżącą naprawą i konserwacją dróg leśnych.
3) Zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy dotyczącej zamówienia podstawowego.
4) Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar
administracyjny Nadleśnictwa Siewierz.
5) Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-24 08:30

Po zmianie:
2022-08-26 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-24 09:30

Po zmianie:
2022-08-26 09:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.