eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › "Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki"Ogłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Siewierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272535931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łysa Góra

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@katowice.lasygov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://siewierz.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot nie posiadający osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Produkcja drewna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c02d8952-1722-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej e-mail: siewierz@katowice.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
ul. Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz
Tel.: 32 674 29-57;
e-mail: siewierz@katowice.lasy.gov.pl
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1200000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki”, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
2) Lokalizacja inwestycji:

Obszar inwestycji znajduje się na terenie Nadleśnictwa Siewierz
na działkach ewidencyjnych nr 5622, 5102, 5100, 5101 w obrębie ewidencyjnym 0003 Zagórze, Miasto Sosnowiec, powiat Sosnowiec, województwo śląskie, o łącznej długości 2117m.

Działki stanowiące teren pod planowaną przebudowę drogi stanowią własność Skarbu Państwa i są w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Siewierz. Teren pod planowaną przebudowę drogi leśnej stanowią lasy zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm., dalej: „ustawa o lasach”). Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy o lasach grunt, na którym planowana jest przebudowa drogi jest gruntem związanym z gospodarką leśną, zajętym pod wykorzystanie dla potrzeb gospodarki leśnej.
3) Prace polegać będą na:
a) wytyczeniu elementów drogi
b) karczowaniu pni
c) usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – zjazdy, mijanki,
d) oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu.
e) odmuleniu/ oczyszczeniu istniejących rowów
f) remoncie istniejącego przepustu poprzez wymianę części przelotowej
g) wykonaniu wodopustów
h) wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi zgodnie z niweletą
i) wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
j) wykonaniu placu manewrowo – manipulacyjnego
k) wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej
l) wykonaniu zjazdów na drogi leśne oraz wymaganych przepisami mijanek.
m) wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej
n) wykonaniu poboczy utwardzonych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 73 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 100% zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
– [C] Cena – 60%,
– [G] Gwarancja – 40%.
Ocena oferty będzie sumą powyższych kryteriów: Ocena oferty = [C] + [G]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Informacje zawarto w pkt 7 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacje zawarto w pkt 9 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje zawarto w pkt 9 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Informacje dotyczące wadium zawarto w pkt 11 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany
w pkt 7.1. ppkt 2) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
Zgodnie z art. 117 ust. 3 PZP, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.