eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrzyn › "Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.5.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818814226

1.5.8.) Numer faksu: 818814226

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zyrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aad53372-18a6-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030265/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, identyfikator adresata:
/5096dqxkyw/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się
automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert)
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email ugzyrzyn@post.pl .
9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminem korzystania z ePUAP oraz miniPortal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią załącznika nr 10 stanowiącego integralna część SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią załącznika nr 10 stanowiącego integralna część SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G.271.B.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji dla części 1 zamówienia tj. Przebudowa dwóch stacji uzdatniania wody
w miejscowościach Żyrzyn oraz Bałtów/Borysów.

Lokalizacja:
- Miejscowość: Żyrzyn, gm. Żyrzyn, działka nr 351/2 obręb: 0015 Żyrzyn, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie
- Miejscowość: Borysów, gm. Żyrzyn, działka nr 512/4 obręb: 0002 Borysów, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie

Dla stacji uzdatniania wody Żyrzyn zakres robót podstawowych obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia
3. Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowa
4. Wykonanie Izolacji termicznej
5. Wymiana pokrycia
6. Wykonanie posadzek
7. Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin
8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
9. Malowanie
10. Obróbki blacharskie
11. Wykończenie zewnętrzne
12. Utwardzenie dróg i placów z kostki betonowej
13. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia
14. Wykonanie nowej studni głębinowej (awaryjnej)
15. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych:
• branża sanitarna:
- renowacja 2 szt. studni głębinowych
- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych
- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia, lampy UV oraz dozownika podchlorynu sodu)
- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji
- remont zbiorników
• branża elektryczna:
- linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe
- rozdzielnice
- instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 230Vac
- instalację oświetlenia terenu
- oświetlenie miejscowe 24Vac
- instalację siłową
- instalacje elektryczne w studni i na zbiorniku wyrównawczym
- sterowanie, telemetrię i telesygnalizację
- ochronę od porażeń i połączenia wyrównawcze
- ochronę przeciwprzepięciową
- solarny, fotowoltaiczny zespół prądotwórczy
- spalinowy zespół prądotwórczy

Dla stacji uzdatniania wody Bałtów/Borysów zakres robót podstawowych obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne
3. Wykonanie ścianek działowych
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościową
5. Wykonanie Izolacji termicznej
6. Wymiana pokrycia
7. Wykonanie posadzek
8. Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin
9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
10. Malowanie
11. Obróbki blacharskie
12. Wykończenie zewnętrzne
13. Utwardzenie dróg i placów z kostki betonowej
14. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia
15. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych:
• branża sanitarna:
- renowacja 2 szt. studni głębinowych
- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych
- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia, lampy UV oraz dozownika podchlorynu sodu)
- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji
- montaż zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m3
• branża elektryczna:
- linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe
- rozdzielnice
- instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych 230Vac
- instalację oświetlenia terenu
- oświetlenie miejscowe 24Vac
- instalację siłową
- instalacje elektryczne w studni i na zbiornikach wyrównawczych
- sterowanie, telemetrię i telesygnalizację
- ochronę od porażeń i połączenia wyrównawcze
- ochronę przeciwprzepięciową
- solarny, fotowoltaiczny zespół prądotwórczy
- spalinowy zespół prądotwórczy
UWAGA!
• Przy wykonywaniu prac na każdym z ujęć należy zapewnić ciągłość dostaw wody z sieci wodociągowej do odbiorców.
• W przypadku braku ciągłości dostaw wody z sieci wodociągowej do odbiorców trwającej więcej niż 12 godzin wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia alternatywnego punktu poboru wody na każdej z miejscowości w której ciągłość ta została przerwana.
• W przypadku planowanej przerwy w dostawie wody wykonawca na trzy dni przed powinien powiadomić na piśmie zamawiającego i operatora sieci na danym terenie oraz mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji o brakach w dostawie wody z podaniem daty oraz przybliżonych godzinach braku dostaw wody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611500-1 - Zbiorniki na wodę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie
przyjętych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji dla części 2 zamówienia tj. Rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody
w miejscowościach Osiny oraz Wola Osińska .

Lokalizacja:
- Miejscowość: Osiny, gm. Żyrzyn, działka nr 899 obręb: 0007 Osiny, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie
- Miejscowość: Wola Osińska, gm. Żyrzyn, działki nr 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3 obręb: 0012 Wola Osińska, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie

Dla stacji uzdatniania wody Osiny zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia oraz zbiornik
3. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych
4. Wykonanie Izolacji termicznej budynku
5. Wykonanie nadproży
6. Wymiana pokrycia
7. Wykonanie posadzek
8. Wykonanie tynków wewnętrznych
9. Wykonanie elewacji
10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
11. Malowanie
12. Obróbki blacharskie
13. Wykończenie zewnętrzne
14. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej
15. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia
16. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych:
• branża sanitarna:
- renowacja 2 szt. studni głębinowych
- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych
- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu)
- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji
- budowa zbiornika magazynowego wody
• branża elektryczna:
- wlz
- tablice rozdzielcze
- agregat prądotwórczy
- instalacje oświetlenia
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- system sygnalizacji włamania SWN
- instalacja automatyki
- okablowanie układu

Dla stacji uzdatniania wody Wola Osińska zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia oraz zbiornik
3. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych
4. Wykonanie Izolacji termicznej budynku
5. Wykonanie nadproży
6. Wymiana pokrycia
7. Wykonanie posadzek
8. Wykonanie tynków wewnętrznych
9. Wykonanie elewacji
10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
11. Malowanie
12. Obróbki blacharskie
13. Wykończenie zewnętrzne
14. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej
15. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia
16. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych:
• branża sanitarna:
- renowacja 2 szt. studni głębinowych
- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych
- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia, lampy UV oraz dozownika podchlorynu sodu)
- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji
- budowa zbiornika magazynowego wody
• branża elektryczna:
- wlz
- tablice rozdzielcze
- agregat prądotwórczy
- instalacje oświetlenia
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych
- instalacja fotowoltaiczna
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- system sygnalizacji włamania SWN
- instalacja automatyki
- okablowanie układu

Zamawiający przewiduje opcję dla części II zamówienia w zakresie opisanym w pkt 20 niniejszego rozdziału SWZ. Zasady, warunki i tryb skorzystania z opcji zostały określone w pkt 20 niniejszego rozdziału oraz § 29 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
UWAGA!
• Przy wykonywaniu prac na każdym z ujęć należy zapewnić ciągłość dostaw wody z sieci wodociągowej do odbiorców.
• W przypadku braku ciągłości dostaw wody z sieci wodociągowej do odbiorców trwającej więcej niż 12 godzin wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia alternatywnego punktu poboru wody na każdej z miejscowości w której ciągłość ta została przerwana.
• W przypadku planowanej przerwy w dostawie wody wykonawca na trzy dni przed powinien powiadomić na piśmie zamawiającego i operatora sieci na danym terenie oraz mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji o brakach w dostawie wody z podaniem daty oraz przybliżonych godzinach braku dostaw wody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611500-1 - Zbiorniki na wodę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu umowy dla części II i III Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z opcji w rozumieniu art. 441 ustawy pzp, w zakresie, na zasadach i trybie opisanym poniżej oraz w postanowieniach umownych określonych w § 29 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ:
1) Zamawiający może skorzystać z opcji w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia, w których przewidziano opcje. Skorzystanie z opcji może nastąpić niezależnie od siebie, co oznacza że do skorzystania z prawa opcji może dojść tylko w jednej części zamówienia. Zamawiający w ramach danej części może skorzystać z opcji jedynie w całości, tj. w maksymalnym przewidzianym przez Zamawiającego zakresie wskazanym w pkt 7,
2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu oświadczenia od Zamawiającego o tym, że Zamawiający zamierza z opcji skorzystać,
4) Termin wykonania zamówienia objętego nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy;
5) Z zastrzeżeniem terminu realizacji, zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego;
6) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do sześciu miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
7) Maksymalny zakres opcji wynosi:
a) dla części II zamówienia – zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o II etap inwestycji który swoim zakresem obejmuje:
- dla stacji uzdatniania wody Osiny:
-- wykonanie fundamentu pod drugi zbiornik wyrównawczy,
-- montaż drugiego zbiornika wyrównawczego,
-- montaż rurociągów na odcinku zbiornik wyrównawczy – SUW,
-- montaż lampy UV,
-- montaż instalacji fotowoltaicznej,
-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV;
- dla stacji uzdatniania wody Wola Osińska:
-- wykonanie fundamentu pod drugi zbiornik wyrównawczy,
-- montaż drugiego zbiornika wyrównawczego,
-- montaż rurociągów na odcinku zbiornik – SUW,
-- montaż lampy UV,
-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV,
-- wykonanie drogi dojazdowej do SUW z kostki betonowej;
8) Maksymalna wartość opcji zostanie określona w umowie w oparciu o ofertę wykonawcy sporządzoną w odniesieniu do części II i III z uwzględnieniem maksymalnego zakresu, o którym mowa w pkt 7 powyżej;
9) Niewypełnienie oferty złożonej przez Wykonawcę na część II lub III w zakresie opcji skutkuje uznaniem, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia i powoduje odrzucenie oferty w zakresie danej części na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

Zadania będące w zakresie prawa opcji należy wykonać zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 3-9. SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie
przyjętych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji dla części 3 zamówienia tj. Rozbudowa trzech stacji uzdatniania wody
w miejscowościach Kotliny, Parafianka oraz Żerdź”.

Lokalizacja:
- Miejscowość: Kotliny, gm. Żyrzyn, działki nr 97/2, 98/2, 873 obręb: 0005 Kotliny, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie
- Miejscowość: Parafianka, gm. Żyrzyn, działka nr 63/6 obręb: 0008 Parafianka, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie
- Miejscowość: Żerdź, gm. Żyrzyn, działka nr 233/1 obręb: 0014 Żerdź, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie

Dla stacji uzdatniania wody Kotliny zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie obniżenia pod zestaw hydroforowy
3. Podbicie fundamentów
4. Wykonanie fundamentów pod urządzenia
5. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych
6. Wykonanie Izolacji termicznej budynku
7. Wykonanie nadproży
8. Wymiana pokrycia
9. Wykonanie posadzek
10. Wykonanie tynków wewnętrznych
11. Wykonanie elewacji
12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
13. Malowanie
14. Obróbki blacharskie
15. Wykończenie zewnętrzne
16. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej
17. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia
18. Wykonanie nowej studni głębinowej (awaryjnej)
19. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych:
• branża sanitarna:
- renowacja studni głębinowej
- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych
- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu)
- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji
- remont zbiornika wyrównawczego
• branża elektryczna:
- wlz
- tablice rozdzielcze
- agregat prądotwórczy
- instalacje oświetlenia
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- system sygnalizacji włamania SWN
- instalacja automatyki
- okablowanie układu

Dla stacji uzdatniania wody Parafianka zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie obniżenia pod zestaw hydroforowy
3. Podbicie fundamentów
4. Wykonanie fundamentów pod urządzenia
5. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych
6. Wykonanie Izolacji termicznej budynku
7. Wykonanie nadproży
8. Wymiana pokrycia
9. Wykonanie posadzek
10. Wykonanie tynków wewnętrznych
11. Wykonanie elewacji
12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
13. Malowanie
14. Obróbki blacharskie
15. Wykończenie zewnętrzne
16. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej
17. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia
18. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych:
• branża sanitarna:
- renowacja 2 szt. studni głębinowych
- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych
- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu)
- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji
- remont zbiornika wyrównawczego
• branża elektryczna:
- wlz
- tablice rozdzielcze
- agregat prądotwórczy
- instalacje oświetlenia
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych
- instalacja fotowoltaiczna
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- system sygnalizacji włamania SWN
- instalacja automatyki
- okablowanie układu

Dla stacji uzdatniania wody Żerdź zakres robót podstawowych (etap I) obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie fundamentów pod urządzenia oraz zbiornik
3. Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych
4. Wykonanie Izolacji termicznej budynku
5. Wykonanie nadproży
6. Wymiana pokrycia
7. Wykonanie posadzek
8. Wykonanie tynków wewnętrznych
9. Wykonanie elewacji
10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
11. Malowanie
12. Obróbki blacharskie
13. Wykończenie zewnętrzne
14. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych na ujęciu z kostki betonowej
15. Demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia
16. Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branżowych:
• branża sanitarna:
- renowacja 2 szt. studni głębinowych
- montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych
- montaż instalacji technologicznych wg. projektu (min.: aeratora, odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia oraz dozownika podchlorynu sodu)
- instalacje pomocnicze wod-kan, ogrzewania i wentylacji
- budowa zbiornika magazynowego wody
• branża elektryczna:
- wlz
- tablice rozdzielcze
- agregat prądotwórczy
- instalacje oświetlenia
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych
- instalacja fotowoltaiczna
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- system sygnalizacji włamania SWN
- instalacja automatyki
- okablowanie układu

Zamawiający przewiduje opcję dla części III zamówienia w zakresie opisanym w pkt 20 niniejszego rozdziału SWZ. Zasady, warunki i tryb skorzystania z opcji zostały określone w pkt 20 niniejszego rozdziału oraz § 29 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
UWAGA!
• Przy wykonywaniu prac na każdym z ujęć należy zapewnić ciągłość dostaw wody z sieci wodociągowej do odbiorców.
• W przypadku braku ciągłości dostaw wody z sieci wodociągowej do odbiorców trwającej więcej niż 12 godzin wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia alternatywnego punktu poboru wody na każdej z miejscowości w której ciągłość ta została przerwana.
• W przypadku planowanej przerwy w dostawie wody wykonawca na trzy dni przed powinien powiadomić na piśmie zamawiającego i operatora sieci na danym terenie oraz mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji o brakach w dostawie wody z podaniem daty oraz przybliżonych godzinach braku dostaw wody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611500-1 - Zbiorniki na wodę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

20. W ramach przedmiotu umowy dla części II i III Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z opcji w rozumieniu art. 441 ustawy pzp, w zakresie, na zasadach i trybie opisanym poniżej oraz w postanowieniach umownych określonych w § 29 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ:
1) Zamawiający może skorzystać z opcji w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia, w których przewidziano opcje. Skorzystanie z opcji może nastąpić niezależnie od siebie, co oznacza że do skorzystania z prawa opcji może dojść tylko w jednej części zamówienia. Zamawiający w ramach danej części może skorzystać z opcji jedynie w całości, tj. w maksymalnym przewidzianym przez Zamawiającego zakresie wskazanym w pkt 7,
2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu oświadczenia od Zamawiającego o tym, że Zamawiający zamierza z opcji skorzystać,
4) Termin wykonania zamówienia objętego nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy;
5) Z zastrzeżeniem terminu realizacji, zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego;
6) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do sześciu miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
7) Maksymalny zakres opcji wynosi:
b) dla części III zamówienia – zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o II etap inwestycji który swoim zakresem obejmuje:
- dla stacji uzdatniania wody Kotliny:
-- montaż lampy UV,
-- montaż instalacji fotowoltaicznej,
-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV,
-- wykonanie drogi dojazdowej do SUW z kostki betonowej;
- dla stacji uzdatniania wody Parafianka:
-- montaż lampy UV,
-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV;
- dla stacji uzdatniania wody Żerdź:
-- wykonanie fundamentu pod drugi zbiornik wyrównawczy,
-- montaż drugiego zbiornika wyrównawczego,
-- montaż rurociągów na odcinku zbiornik wyrównawczy – SUW,
-- montaż lampy UV,
-- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV,
-- wykonanie drogi dojazdowej do SUW z kostki betonowej;
8) Maksymalna wartość opcji zostanie określona w umowie w oparciu o ofertę wykonawcy sporządzoną w odniesieniu do części II i III z uwzględnieniem maksymalnego zakresu, o którym mowa w pkt 7 powyżej;
9) Niewypełnienie oferty złożonej przez Wykonawcę na część II lub III w zakresie opcji skutkuje uznaniem, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia i powoduje odrzucenie oferty w zakresie danej części na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

Zadania będące w zakresie prawa opcji należy wykonać zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 3-9. SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie
przyjętych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
a) warunek dotyczący doświadczenia tj.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujące roboty budowlane:
1) w przypadku części 1: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł polegającą na budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania wody;
2) w przypadku części 2: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł polegającą na budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania wody;
3) w przypadku części 3: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł polegającą na budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania wody;

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie bądź modernizacji stacji uzdatniania wody, o wartości min. 1 000 000,00 zł (w przypadku wszystkich części), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

b) warunek dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. warunek dotyczący dysponowania co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
- kierownika robót w branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowani robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych or
- kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

wraz z dokumentami wskazującymi na uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ww. osób.

Wykonawca spełni powyższy warunek wykazując 2 osoby, niezależnie od ilości części, na które złoży ofertę.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załączniku nr 2 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i c SWZ dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, przy czym dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) składane, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5) wadium - jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej,
6) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6,
8) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale IX ust. 1 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
9) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (oświadczenie z art. 117 ust. 4ustawy Pzp) , z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

1) dla części I: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy);
2) dla części II: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy);
3) dla części III: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy);

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z oferta.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005.. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn” część …….. zamówienia.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.
do 25.08.2022 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp tj.:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Żyrzyn,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany do umowy zawiera § 27 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.