eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › "Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie" i "Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie"Og這szenie z dnia 2022-08-10


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie”
i „Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057840

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 璚zycka

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - 鏚zki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminazgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminazgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie”
i „Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7a341e19-18b0-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00301014

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-10

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00030567/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.20 Remont odwodnienia w Szkole Podstawowej w Giecznie.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a. sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d. w陰czona obs逝ga JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f. Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
2. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin" oraz uznaje go za wi捫帷y,
b. zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakres rzeczowy zam闚ienia obejmuje:
I. Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie, w tym:
1. Instalacje elektryczne
2. Rynny i rury spustowe
3. Roboty malarskie
4. Rusztowanie
5. Tynki mozaikowe
6. Przebudow wn瘯i hydrantu
7. Napraw g逝chych tynk闚, p瘯ni耩 i ubytk闚
8. Podbitk drewniana dachu-wymian desek okapowych
9. Opask wok馧 budynku
10. Przebudow schod闚 wej軼ia g堯wnego
11. Schody zewn皻rzne do sali gimnastycznej
II. Przebudow okien w 軼ianie zewn皻rznej budynku "B", w tym:
1. Stolark okienn
2. Rozbi鏎k 軼ian
3. Roboty tynkarskie malarskie
III. Roboty pozosta貫, w tym:
1. Zawiadomienie PINB w Zgierzu o zako鎍zeniu budowy, rob鏒 budowlanych (przyj皻e bez sprzeciwu, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na u篡tkowanie je郵i jest wymagana lub uzyskanie za鈍iadczenia o braku konieczno軼i dokonania zg這szenia zako鎍zenia budowy, rob鏒 budowlanych
IV. Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie, w tym:
1. Roboty ziemne oraz wykonanie drena簑
2. Wykonanie hydroizolacji 軼ian fundamentowych
3. Prace elektryczne oraz pod陰czenie pompy

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45452000-0 - Zewn皻rzne czyszczenie budynk闚

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 4. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta (spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych w post瘼owaniu ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu), kt鏎a otrzyma najwi瘯sz 陰czn liczb punkt闚 w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: do鈍iadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i na kwot, co najmniej 500.000,00 z.
b) zdolno軼i technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠:
1) dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia lub przedstawi pisemne zobowi您anie innych podmiot闚 do udost瘼nienia os鏏 zdolnych do wykonania zam闚ienia (w szczeg鏊no軼i – posiadaj帷ych wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie), tzn.: zapewni 1 osob do pe軟ienia funkcji kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj帷, co najmniej pi耩 lat do鈍iadczenia zawodowego (licz帷 od daty uzyskania uprawnie budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob鏒 w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przy realizacji co najmniej dw鏂h rob鏒 budowlanych, polegaj帷ych na budowie, przebudowie, remoncie budynk闚 ka盥a o warto軼i nie mniejszej ni 500.000,00 z.
2) w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona co najmniej 2 zam闚ienia b璠帷e robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia (zwi您anymi z przedmiotem zam闚ienia), tj. robotami budowlanymi zwi您anymi z budow, przebudow, remontem budynk闚 ka盥a o warto軼i nie mniejszej ni 500.000,00 z.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu, zamawiaj帷y 膨da dostarczenia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a. o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz.U.2021.275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, chyba 瞠 wyka膨, 瞠 przygotowali te oferty lub wnioski niezale積ie od siebie, na druku Nr 8.
b. aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zgodnie w zakresie okre郵onym w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
c. za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy – wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert,
d. za鈍iadczenia albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacji Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i , w zakresie okre郵onym w art. 109 ust. 1 pkt 1) – wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert,

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia przez wykonawc spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiaj帷y 膨da dostarczenia nast瘼uj帷ych dokument闚:
a. potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego.
W celu potwierdzenia przez wykonawc spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej zamawiaj帷y 膨da dostarczenia nast瘼uj帷ych dokument闚:
a. wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - Do鈍iadczenie zawodowe na druku Nr 5.
b. wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami, na druku Nr 6.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej – dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.
2. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy mog polega na zdolno軼iach tych wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
3. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
4. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, warunki, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt.2) niniejszego rozdzia逝 zostan spe軟ione, je瞠li wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰cz do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dokonanie zmian jest mo磧iwe w przypadkach opisanych w art. 455 ustawy lub wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem warunk闚 ich wprowadzania:
2.1. W zakresie zmiany czasu uko鎍zenia rob鏒:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczeg鏊no軼i:
a. Kl瘰ki 篡wio這we,
b. Warunki atmosferyczne uniemo磧iwiaj帷e prowadzenie rob鏒 budowlanych, przeprowadzenie pr鏏, sprawdze, dokonywanie odbior闚.
2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg鏊no軼i:
a. Niewypa造 i niewybuchy,
b. Wykopaliska archeologiczne,
3) Zmiany b璠帷e nast瘼stwem okoliczno軼i le膨cych po stronie zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i wstrzymanie rob鏒 przez zamawiaj帷ego,
4) Inne przyczyny zewn皻rzne, niezale積e od zamawiaj帷ego oraz Wykonawcy skutkuj帷e niemo積o軼i prowadzenia prac lub wykonania innych czynno軼i przewidzianych umow.
2.2. W zakresie sposobu wykonania umowy, zmiany technologiczne spowodowane w szczeg鏊no軼i:
1) Pojawienie si na rynku materia堯w lub urz康ze nowszej generacji pozwalaj帷ych na zaoszcz璠zenie koszt闚 realizacji przedmiotu umowy oraz koszt闚 eksploatacji przedmiotu umowy,
2) Pojawienie si nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob鏒 pozwalaj帷ej na zaoszcz璠zenie czasu realizacji inwestycji lub koszt闚 wykonania prac, jak r闚nie koszt闚 eksploatacji przedmiotu umowy,
3) Konieczno嗆 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych/technologicznych ni wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) Odmienne od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg鏊no軼i istnienie niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych obiekt闚 budowlanych,
5) Konieczno嗆 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia堯w ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa.
W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i uzasadniaj帷ych zmian istotnych warunk闚 umowy mo磧iwa jest w szczeg鏊no軼i zmiana sposobu wykonania, materia堯w i technologii rob鏒.
1. W zakresie zmian spowodowanych nast瘼uj帷ymi okoliczno軼iami:
1) Si豉 wy窺za uniemo磧iwiaj帷a wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
2) Zmiana obowi您uj帷ej stawki VAT,
3) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub p豉tno軼i na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiaj帷ego umowy o dofinansowanie zadania, lub z innych uzasadnionych przyczyn powsta造ch po podpisaniu umowy.
4) Rezygnacja przez zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu umowy,
5) Gdy zaistnieje inna okoliczno嗆 prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkuj帷a niemo積o軼i wykonania lub nale篡tego wykonania umowy zgodnie ze SWZ.
W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i wymienionych powy瞠j w pkt. 1) i 5) mo磧iwa jest w szczeg鏊no軼i zmiana sposobu wykonania, materia堯w i technologii rob鏒.
W przypadku pkt. 2) zmiana stawki VAT dotyczy b璠zie ceny rycza速owej w cz窷ci, jakiej dotycz te zmiany przepis闚.
W przypadku pkt. 3) zmiany dostosuj spos鏏 rozlicze lub p豉tno軼i do wymog闚 zmienionej umowy o dofinansowanie zadania lub innych uzasadnionych przyczyn powsta造ch po podpisaniu umowy.
W przypadku pkt. 4) zmiany mog dotyczy zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadaj帷e cenie rob鏒, z kt鏎ych zamawiaj帷y zrezygnuje.
2. Zamawiaj帷y przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 dokonania takich zmian postanowie zawartej umowy, jak:
1) Zmiany podwykonawc闚,
2) Zmiany danych wykonawcy w szczeg鏊no軼i, w sytuacjach wynikaj帷ych z okoliczno軼i nie daj帷ych si przewidzie w chwili zawierania umowy (np. zmiana adresu, nr konta, zmiana podmiotu w zwi您ku z nast瘼stwem prawnym, itp.).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.