eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › "Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie" i "Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie"Og這szenie z dnia 2022-09-21


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
„Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie”
i „Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057840

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 璚zycka

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - 鏚zki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminazgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminazgierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie”
i „Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7a341e19-18b0-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00357811

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-21

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00030567/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.20 Remont odwodnienia w Szkole Podstawowej w Giecznie.

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00301014/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.15.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakres rzeczowy zam闚ienia obejmuje:
I. Remont elewacji budynk闚 Szko造 Podstawowej w Giecznie, w tym:
1. Instalacje elektryczne
2. Rynny i rury spustowe
3. Roboty malarskie
4. Rusztowanie
5. Tynki mozaikowe
6. Przebudow wn瘯i hydrantu
7. Napraw g逝chych tynk闚, p瘯ni耩 i ubytk闚
8. Podbitk drewniana dachu-wymian desek okapowych
9. Opask wok馧 budynku
10. Przebudow schod闚 wej軼ia g堯wnego
11. Schody zewn皻rzne do sali gimnastycznej
II. Przebudow okien w 軼ianie zewn皻rznej budynku "B", w tym:
1. Stolark okienn
2. Rozbi鏎k 軼ian
3. Roboty tynkarskie malarskie
III. Roboty pozosta貫, w tym:
1. Zawiadomienie PINB w Zgierzu o zako鎍zeniu budowy, rob鏒 budowlanych (przyj皻e bez sprzeciwu, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na u篡tkowanie je郵i jest wymagana lub uzyskanie za鈍iadczenia o braku konieczno軼i dokonania zg這szenia zako鎍zenia budowy, rob鏒 budowlanych
IV. Remont odwodnienia Szko造 Podstawowej w Giecznie, w tym:
1. Roboty ziemne oraz wykonanie drena簑
2. Wykonanie hydroizolacji 軼ian fundamentowych
3. Prace elektryczne oraz pod陰czenie pompy

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45452000-0 - Zewn皻rzne czyszczenie budynk闚

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 639354,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 639354,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 639354,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Przedsi瑿irstwo Remontowo Budowlane ACTIVE Witold Juchnowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 947 000 62 46

7.3.3) Ulica: Szatonia 59/61

7.3.4) Miejscowo嗆: Aleksandr闚 鏚zki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-070

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 639354,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-15

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.