eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › Modernizacja kluczowych dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kluczowych dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Prudnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiatpr@powiatprudnicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatprudnicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kluczowych dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3add5352-068a-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024135/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja kluczowych dróg powiatowych Polski Ład

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267206/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12997155,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegające na:
„Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” składających się z następujących zadań:
1) Zadanie 1 – „wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II
2) Zadanie 2 – „ wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik – Radostynia – DP 1268
3) Zadanie 3 - „ zaprojektuj i wybuduj” - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka–Starowice
4) Zadanie 4 – „ zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 123 O relacji Chrzelice – Łącznik.
5) Zadanie 5 – „ zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O relacji Prudnik – Biała.
6.1.1. Zadanie 1- „wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie jako kontynuacja inwestycji o długości km 3+880,50.
Zakres prac:
- roboty rozbiórkowe
- frezowanie profilujące
- roboty ziemne
- wykonanie koryta w miejscach niezbędnych wraz z profilem podłoża
- wykonanie stabilizacji podłoża
- wykonanie podbudowy w miejscach niezbędnych z tłucznia kamiennego
- wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni
- roboty porządkowe
Parametry techniczne drogi:
- Obiekt – droga powiatowa
- Klasa drogi – lokalna „Z”
- Prędkość projektowa 50 km/h
- Kategoria ruchu – KR3
- Długość – 2 480,10 m
- Szerokość drogi - 5,50 m
- Szerokość chodnika 2,00 m
- Spadek poprzeczny 2%
Istniejące zagospodarowanie terenu:
Projektowana odcinek drogi powiatowej nr 1209 O zlokalizowany jest w miejscowości Dzierżysławice oraz pomiędzy miejscowościami Dzierżysławice i Racławice Śląskie, gmina Głogówek, powiat prudnicki województwo opolskie droga łączy się z drogą krajową DK nr 40.
Istniejące uzbrojenie:
- wodociągowe
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
6.1.2. Zadanie 2- „ wybuduj” -przebudowa drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik – Radostynia – DP 1268
Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik - Radostynia - DP 1268 O wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Łącznik - ul. Fabryczna, gmina Biała, powiat prudnicki.
Zakres prac:
- przebudowę jezdni drogi powiatowej,
- przebudowę poboczy,
- budowę odcinka chodnika,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę oraz przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań,
- profilowanie rowów oraz skarp nasypów,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego cieku „RINA” wraz z przykanalikami wpustów ulicznych oraz odwodnieniem liniowym ze zjazdów.
Teren wchodzący w zakres opracowania obejmuje odcinek 525,40m przebudowy drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik - Radostynia - DP 1268 O wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Łącznik - ul. Fabryczna, gmina Biała, powiat prudnicki. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosi 525,40m. Łączna długość budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z rzutem do istniejącego cieku wynosi 555,25m.
Parametry techniczne drogi :
- Obiekt – droga powiatowa
- Klasa drogi – lokalna „D”
- Prędkość projektowa 50 km/h
- Kategoria ruchu – KR3
- Długość – 525,40 m
- Szerokość drogi - 3,80 -5,00 m
- Szerokość chodnika 2,00 m
- Spadek poprzeczny 2%
6.1.3. Zadanie 3 – „zaprojektuj i wybuduj” - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka–Starowice
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1617 O Łąka Prudnicka - Starowice, na odcinku 2,11 km
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1617 O Łąka Prudnicka - Moszczanka, od km 0+078,68 do km 2+109,98,zgodnie z sporządzonym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
Łączna długość drogi powiatowej Nr 1617 O przewidzianej do rozbudowy i przebudowy wynosi ok. 2050m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu prudnickiego, gminy Prudnik, miejscowości Łąka Prudnicka i Moszczanka.
Parametry techniczne projektowanej drogi :
- klasa drogi: Z,
- kategoria ruchu: KR3,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym,
- ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokość jezdni: 6,0 m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych,
- szerokość ścieżki pieszo – rowerowej: 3,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika) – teren zabudowany; 2,5m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika) – teren niezabudowany,
- szerokość chodnika: 2,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika),
- szerokość poboczy: 1,0m,
- łączna długość rozbudowywanego i przebudowywanego odcinka drogi, ok. 2050 m.
6.1.4. Zadanie 4- „zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 123 O relacji Chrzelice – Łącznik.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1232 O Chrzelice – Łącznik, na odcinku 1,86 km
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1232 O Chrzelice – Łącznik, od km 0+022,10 do km 1+727,97, zgodnie z sporządzonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym
Łączna długość drogi powiatowej Nr 1232 O przewidzianej do rozbudowy i przebudowy wynosi ok. 1700m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu prudnickiego, gminy Biała, miejscowości Chrzelice, Łącznik.
Parametry techniczne projektowanej drogi :
- klasa drogi: Z,
- kategoria ruchu: KR3,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym,
- ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokość jezdni: 6,0 m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych,
- szerokość chodnika: 2,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika),
- szerokość poboczy: 1,0m,
- szerokość zatoki autobusowej: 3,0m,
- łączna długość rozbudowywanego i przebudowywanego odcinka drogi, ok. 1700 m.
6.1.5. Zadanie 5- „ zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O relacji Prudnik – Biała.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1614 O Prudnik - Biała, na odcinku 2,90 km
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1614 O Prudnik - Biała, od km 0+076,24 do km 2+952,72, zgodnie z sporządzonym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
Łączna długość drogi powiatowej Nr 1614 O przewidzianej do rozbudowy i przebudowy wynosi ok. 2900m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu prudnickiego, miejscowości Prudnik oraz gminy Lubrza, miejscowości Lubrza, Prężynka.
Parametry techniczne projektowanej drogi :
- klasa drogi: Z,
- kategoria ruchu: KR3,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym,
- ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokość jezdni: 6,0 m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych,
- szerokość chodnika: 2,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika),
- szerokość poboczy: 1,0m,
- szerokość zatoki autobusowej:3,0m,
- łączna długość przebudowywanego odcinka drogi, ok. 2900 m.
- Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany,
- Projekt Techniczny - Wykonawczy (branży elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej),
- Opinię geotechniczną (w razie konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską),
- Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,
- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
Ponadto zamówienie obejmuje:
- Organizację i zagospodarowanie placu budowy,
- Sporządzenie planu BIOZ,
- Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji obejmującego realizację 5 zadań
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach obejmującej: certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do stosowania materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją wybudowanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozliczenie rzeczowo – finansowe zrealizowanego zadania w formie kosztorysu powykonawczego w zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
- Wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- Wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do odzyskania na miejsce składowania wskazane przez zamawiającego,
- Wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę brutto: 15 900 000,00 zł .
Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , a Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia tej kwoty do oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23853978,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49957021,95 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.