eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Zakup aparatu RTG konstno-płucnego z pełną autoamtyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SPZOZ w LubartowieOgłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup aparatu RTG konstno-płucnego z pełną autoamtyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SPZOZ w Lubartowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Lubartowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431219957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cicha 14

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.taracha@spzoz-lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-lubartow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup aparatu RTG konstno-płucnego z pełną autoamtyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SPZOZ w Lubartowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-795b155f-1886-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00220283/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa aparatu RTG kostno-płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzoz-lubartow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzoz-lubartow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy
zakupowej MarketPlanet znajdującej się pod adresem: https://spzozlubartow.ezamawiajacy.pl w
zakładce „Korespondencja”. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa
dopuszczalny format podpisu elektronicznego oraz dopuszczalne formaty przesyłanych danych.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określa szczegółowo Punkt XIII SWZ. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji,logowania, procedury
przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej: https://spzozlubartow.ezamawiajacy.pl/, w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego, załącznik:Instrukcja dla Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00309856/01 z dnia 2021-12-10
2021-12-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatu RTG konstno-płucnego z pełną autoamtyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SPZOZ w Lubartowie (zwanego dalej :przedmiotem umowy”) wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ oraz tabelami parametrów technicznych stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33111000-1 - Aparatura rentgenowska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4) ustawy PZP, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
d. zdolności technicznej lub zawodowej:

d.1) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem dostawę aparatury medycznej stanowiącego przedmiot zamówienia na łączną kwotę co najmniej 480 000,00 zł,
Uwaga!
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

d.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
a) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w n/w specjalnościach:
architektonicznej - bez ograniczeń
konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych - bez ograniczeń,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń,

b) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w n/w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych - bez ograniczeń,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń,

Uwaga:
- Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016r. Poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. Poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- Przez jedną usługę/robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
b. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dowodami potwierdzającymi posiadanie uprawnień (tj. decyzję o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o byciu członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego:
1) Aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz. U. Z 2021 poz.1565), potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, tj.:
- deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
- certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej)
- w przypadku, gdy w SWZ elementy przedmiotu zamówienia nie zostały sklasyfikowane jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie są objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.
2) Co najmniej jeden z poniższych wskazanych dokumentów:
a) foldery/broszury producenta/dystrybutora, zaświadczenia producenta,
b) informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,
c) kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,
d) instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora,
potwierdzające minimalne parametry oferowanego sprzętu wymagane przez Zamawiającego określone w Parametrach technicznych.
3. Formularz parametrów technicznych określonych w tabeli sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz. U. Z 2021 poz.1565), potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, tj.:
- deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
- certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej)
- w przypadku, gdy w SWZ elementy przedmiotu zamówienia nie zostały sklasyfikowane jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie są objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.
2) Co najmniej jeden z poniższych wskazanych dokumentów:
a) foldery/broszury producenta/dystrybutora, zaświadczenia producenta,
b) informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,
c) kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,
d) instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora,
potwierdzające minimalne parametry oferowanego sprzętu wymagane przez Zamawiającego określone w Parametrach technicznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wg wzoru na załączniku Nr 4 do SWZ oraz oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wg wzoru na załączniku nr 5 do SWZ.
2) Wypełniony kosztorys ofertowy, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 2 do SWZ, wskazujące co najmniej na:
nazwę przedmiotu zamówienia,
zapotrzebowaną ilość,
cenę jednostkową netto/brutto przedmiotu zamówienia wg całego kompletu/sztuki,
wartość netto/brutto oferty (zamówienia) ogółem zadania,
producent, numer katalogowy, jeśli został wprowadzony,
model, typ sprzętu,
stawkę podatku VAT,
cło - jeśli występuje,
nazwa dowodu dopuszczenia do obrotu
Załącznik nr 2 stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.
3) Wypełniony formularz Parametrów technicznych określonych w tabeli sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4) Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. IX,
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu – Załącznik nr 11 do SWZ
7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 2. Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Pełnomocnictwo powinno:- jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,- wymieniać wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,oraz musi być podpisane
przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji lub określać
indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, Wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.5. Jeżeli oferta Wykonawców
występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania złożenia
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę, która może nastąpić w każdym czasie;
2) zaniechania produkcji określonego sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do podpisania aneksu jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
3) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za części umowy jeszcze niezrealizowane, co do których Dostawca nie pozostaje w zwłoce. W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian.
4) W przypadku zmiany nr katalogowego lub nazwy własnej produktu objętego umową Dostawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
5) warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;
6) zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron
7) wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i/lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia zależnego od Zamawiającego,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –
c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Dostawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Dostawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spzoz-lubartow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.