eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Dostawa i instalacja aparatu USG o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną i szkolenia użytkowników tego aparatuOgłoszenie z dnia 2021-12-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i instalacja aparatu USG o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną i szkolenia użytkowników tego aparatu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MSCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 739 13 84

1.5.8.) Numer faksu: 22 758 75 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mscz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tworki.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i instalacja aparatu USG o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną i szkolenia użytkowników tego aparatu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c4b8207-527d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00300538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający udziela zatem zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
Uzasadnienie prawne: Art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZP/AM/17/2021

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/AM/24/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203703,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatu USG o parametrach zgodnych z parametrami granicznymi urządzenia określonymi w Zał. nr 2 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, transportem wykonawcy i na jego koszt, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie dostarczonego aparatu USG, przeszkolenie jego użytkowników w zakresie obsługi, gwarancję i serwis w okresie udzielonej gwarancji oraz przekazanie Zamawiającemu niewyłącznej
i niezbywalnej licencji na czas nieokreślony na zainstalowane oprogramowanie.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych aparatu USG – Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237895,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237895,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237895,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kosmed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292454602

7.3.3) Ulica: Łazy 30A

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-677

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237895,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.