eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa usługa organizacji i obsługi konferencji "DemoDay" związanej z realizacją programu Akcelerator ŁukasiewiczaOgłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa organizacji i obsługi konferencji „DemoDay” związanej z realizacją programu Akcelerator Łukasiewicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Łukasiewicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382967128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleczki 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

nauka, badania i rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa organizacji i obsługi konferencji „DemoDay” związanej z realizacją programu Akcelerator Łukasiewicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-479693aa-0ea0-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087497/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa organizacji wydarzenia DemoDay składającego się z prezentacji uczestników Akceleratora Łukasiewicza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linuxlub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
2. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na platformie w konkretnym (niniejszym) postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna zawarta jest w załączniku nr 7 do SWZ. Szczególne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w art. 19 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.
3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącego część Formularza ofertowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4. Podwykonawca /podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio uzyskał.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.201.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji i obsługi konferencji „DemoDay” związanej z realizacją programu Akcelerator Łukasiewicza.
2. Szczegółowy zakres usług oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone w:
1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
2) projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie określonym w Części X OPZ w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną, jednak nie później niż do dnia 26.09.2022 r. Wartość netto opcji: 66.000,00 zł
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie określonym w Części VIII OPZ do dnia 20.09.2022 r. Wartość netto opcji:
6.000,00 zł
3. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie określonym w Części IX OPZ do dnia 26.09.2022 r. Wartość netto opcji:
20.000,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena zamówienia w zakresie podstawowym (CP) – waga 50%.
Cena zamówienia w zakresie opcji (CO) – waga 10%.
Doświadczenie Koordynatora (DK) - waga 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena zamówienia w zakresie opcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
Wykonanie min. 3 (trzech) usług organizacji i obsługi konferencji, w której w min. 1 (jednej) wzięło udział 150 lub więcej uczestników, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli zaś okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, a wartość min. 1 (jednej) takiej usługi była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych brutto).

2. Warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia, osobę spełniającą poniżej określone wymagania:
Koordynator - osoba skierowana do realizacji zamówienia w zakresie koordynowania organizacji przedmiotu zamówienia posiadającą min. 12 miesięcy doświadczenia w koordynowaniu usługi organizacji i obsługi konferencji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualnych na dzień
złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg treści
określonej w załączniku nr 2c do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług powinien być sporządzony wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg treści określonej w załączniku nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), ww. oświadczenie składa
każdy z Wykonawców i podpisuje dokument, który jego dotyczy. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia z
postępowania w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 SWZ oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu, w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu. Wzór oświadczenia wypełnianego przez podmiot udostępniający zasoby stanowi załącznik nr 2a
do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach
VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy
(Załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2022 r. Termin konferencji: 6 października 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.