eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetuOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Janów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-253

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c55ebd5-1895-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012132/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=7006&x=4&y=407

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty, składania wniosków o wyjaśnienie SWZ.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w załączniku nr 3 do SWZ-
KLAUZULA INFORMACYJNA

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w załączniku nr 3 do SWZ-
KLAUZULA INFORMACYJNA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR-I.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) Kwota kredytu: 300.000,00 zł
b) Termin uruchomienia transzy kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu 6 dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona przez Zamawiającego pisemna dyspozycja wypłaty. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty (patrz Rozdział III pkt. 5.2 SWZ).
c) Kwota kredytu będzie postawiona do dyspozycji zamawiającego do 31 grudnia 2022 r.
d) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 300.000,00 zł oraz do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
e) Forma zabezpieczenia – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
f) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2032 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
g) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31 grudnia 2023 r. Okresu karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się.
h) Raty kapitałowe kredytu płatne miesięcznie, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, począwszy od stycznia 2024 roku. Liczba rat: 9, w tym;
- 1 rata po 50.0000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie do 31 styczna 2024roku,
- 1 rata po 50.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2025 roku,
- 1 rata po 10.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2026 roku,
- 1 rata po 10.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2027 roku,
- 1 rata po 10.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2028 roku,
- 1 rata po 50.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2029 roku,
- 1 rata po 80.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2030 roku,
- 1 rata po 20.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie od 31 stycznia 2031 roku,
- 1 rata (ostatnia) w wysokości 20.000,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w okresie 31 stycznia 2032 roku.
i) Spłaty odsetek dokonywane miesięcznie po dniu uruchomienia kredytu, w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przez Bank.
j) Oprocentowanie kredytu będzie ulegało zmianie na podstawie stawki WIBOR.
k) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
- do oferty – według stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia zamówienia tj. dzień 10 sierpnia
2022 r.
Do obliczenia oferty należy przyjąć jako datę wypłaty całości kredytu dzień 30 września 2022r.
- do umowy - oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z oferty plus marża Wykonawcy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania może następować tylko w wyniku zmiany stawki WIBOR, z wyłączeniem pierwszego miesiąca (obowiązuje WIBOR z oferty).
l) Kredyt nie może być obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu jego wcześniejszej spłaty, z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego oraz opłatami dodatkowymi z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania Zamawiającemu zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową.
m) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz rzeczywistą kwotę uruchomionego kredytu.
n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu.
o) Rzeczywisty termin naliczania odsetek będzie zależny od dnia uruchomienia kredytu dla Zamawiającego.
p) Marża banku pozostaje jako stała wartość w okresie spłaty kredytu

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2032-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi według wzoru określonego w rozdziale III, punkcie 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia transz kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

7.2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz, 2187 z póżn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo bankowe

7.3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.


7.4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności:

a) Zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896, z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3. W przypadku warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie postanowień zgodnych z art. 436 PZP oraz następujących warunków: Zastrzega się możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Kredyt nie może być obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu oraz opłatami dodatkowymi z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania Zamawiającemu zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową.
2. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – dopuszczalne w formie aneksu i dotyczące zmiany harmonogramu spłaty kredytu, tj. terminu i kwoty spłaty poszczególnych rat.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.