eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › "Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie Sp. z o.o. - z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych"Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie Sp. z o.o. - z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 368 24 61

1.5.8.) Numer faksu: 34 365 12 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgm-tbs.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie Sp. z o.o. - z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d51059e8-188c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zgm-tbs.czest.pl/category/zamowienia-publiczne/ i https://www.zgmtbs.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=5&id=12&x=4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:zamowienia@zgm-tbs.czest.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, natomiast na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://zgm-tbs.czest.pl dostępny jest identyfikator postępowania (ID).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt XXXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt XXXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTIZ.2611.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o. o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych polegające na:
1) wycince drzew wraz z wywozem drewna,
2) cięciu w koronie drzew wraz z wywozem gałęzi, w zależności od potrzeb, obejmujące min.: cięcia sanitarne, korygujące, formujące, prześwietlające, techniczne, redukcyjne,
3) koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu krzewów, żywopłotów i odrostów krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi, w terminach:
a) od 05 października do 31 października 2022 roku – jednokrotnym koszeniu trawników,
b) od 15 kwietnia do 10 czerwca 2023 roku – jednokrotnym koszeniu trawników,
c) od 01 lipca do 14 sierpnia 2023 roku – jednokrotnym koszeniu trawników,
4) wykonaniu nasadzeń.
2. Prace dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał według potrzeb Zamawiającego, zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o., na podstawie zleceń wystawianych przez Oddziały Eksploatacji, zawierających zakres robót niezbędnych do wykonania wraz z terenem objętym realizacją zamówienia.
Uwaga! Przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca może przeprowadzić oględziny terenów, w uzgodnieniu z właściwym Oddziałem Eksploatacji. Adresy oraz numery telefonów siedziby Oddziałów Eksploatacji stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wśród drzew do wycinki opisanych w pkt IV.1.1) SWZ uwzględnione zostały drzewa ujęte w wydanych decyzjach oraz wycinki wynikające z nagłej potrzeby Zamawiającego.
4. Przewidywany zakres prac podany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, ma charakter szacunkowy i służy do ustalenia ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Przewidywany zakres prac może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia określonego zakresu usług, a w przypadku ich nie wykonania, obniży stosownie wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie:
1) minimum 60% zamówienia polegającego na wycince drzew wraz z wywozem,
2) minimum 60% zamówienia polegającego na cięciu w koronach drzew wraz z wywozem gałęzi,
3) 100% zamówienia polegającego na koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu krzewów, żywopłotów i odrostów krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi,
4) 90% zamówienia polegającego na wykonaniu nasadzeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą
starannością i na warunkach ustalonych w SWZ, a w szczególności:
1) w zakresie wycinki drzew, tj.: ścięcie drzewa, odcięcie konarów, zebranie drewna
i gałęzi, załadunek na środek transportu i wywóz, usuwanie wiatrołomów
i wiatrozwałów wraz z pocięciem powalonego lub złamanego drzewa, załadunek
i wywóz z terenu,
2) w zakresie cięcia w koronie drzew, tj.: usunięcie z korony drzewa pędów, gałęzi, konarów suchych, złamanych, chorych, zamierających; usunięcie (przycięcie) z korony drzewa w miarę potrzeby przyrostów pędów, gałęzi dla zachowania określonej formy i wielkości korony; usunięcie wad budowy korony, poprawienie statyki drzewa, zmniejszenie wysokości drzewa i wielkości korony, usunięcie gałęzi krzyżujących się i zagęszczających celem utrzymania odpowiedniego kształtu korony; usuniecie i przerzedzenie pędów przybyszowych tzw. mioteł poprzez usunięcie części pędów (nie więcej niż 30% masy asymilacyjnej); odcięcie lub zdjęcie złamanych, wiszących gałęzi i konarów, wyrównanie (docięcie) miejsc po złamanych gałęziach i konarach; wywóz pozyskanego materiału
i uporządkowanie miejsca pracy,
3) w zakresie nasadzeń - nowych drzew i krzewów wskazanych przez Oddziały Eksploatacji zgodnie z przyjętym planem i sztuką ogrodniczą,
4) w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, wiedzy technicznej i doświadczenia,
z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu pielęgnacji i wycinki zieleni wysokiej,
5) przeprowadzanie prac, w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców, w godzinach określonych Regulaminem Porządku Domowego tj. od godziny 7:00 do godziny 21:00,
6) utrzymywanie miejsc prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
7) oczyszczanie z zabrudzeń (pozostałości ziemi, usuniętych chwastów, skoszonej trawy, gałęzi itp.) z chodników i dróg znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu prowadzonych prac,
8) niezwłoczne usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac,
9) odbudowywanie nawierzchni uszkodzonych w trakcie pielęgnacji drzew, krzewów i trawników,
10) załadunek oraz wywóz odpadów „zielonych” z terenów objętych utrzymaniem zieleni powinno się odbyć w terminie do 48 godzin od wykonania prac. Wybór miejsca wywózki i koszty składowania lub unieszkodliwiania obciążą Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wywozu umowami lub fakturami za ich składowanie lub unieszkodliwienie. W przypadku wywożenia obciętych gałęzi drzew, krzewów, żywopłotów i odrostów przy drzewach we własnym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca ich składowania lub unieszkodliwiania,
11) potwierdzenia wykonania powyższych czynności w protokole odbioru sporządzonym przez Oddział Eksploatacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich materiałów oraz sprawnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji zadania, a mianowicie: kosiarek, grabi, pazurków do wygrabiania, nożyc i sekatorów do obcinania gałęzi oraz wszelkich innych, których użycie będzie konieczne do realizacji zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

03451000-6 - Rośliny

03452000-3 - Drzewa

03451300-9 - Krzewy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-05 do 2023-08-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, ewentualnie udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających na utrzymaniu bieżącym terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych, w zakresie do 5% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługiw terminie i z najwyższą starannością oraz pozytywna ocena Zamawiającego dotycząca jakości wykonania usług podstawowych. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług polegających na utrzymaniu bieżącym terenów zielonych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1)kryterium nr 1 - cena oferowana brutto ( C ) - 90%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty. Do wzoru podstawiana będzie cena oferty brutto. Oferta w kryterium nr 1 może uzyskać maksymalnie – 90 punktów, według następującego wzoru:
Cmin
C = -------- x 100 pkt x 90%
Cbad
gdzie:
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1,
Cmin – oferta brutto z najniższą ceną,
Cb – cena brutto oferty badanej,
2) kryterium nr 2 - termin przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew (T) - 10%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty, oferta w kryterium nr 2 może uzyskać maksymalnie – 10 punktów. Wysokość przyznanych punktów będzie zależała od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu, w którym każdorazowo Wykonawca będzie przystępować do wykonywania zleconej wycinki drzew tj. jedno zlecenie, licząc od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego. Przez jedno zlecenie należy rozumieć wykonanie jednej usługi polegającej na wycince drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, bez względu na rozmiar i wielkość zleconej usługi. Zamawiający zastrzega, że zlecenie polegające na wycince drzew może również zawierać nasadzenia drzew. Terminy przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew należy podać tylko i wyłącznie w całych dniach kalendarzowych.
Zamawiający oceni oferty w skali od 0 do 10,00 punktów. Za zaoferowany termin przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew oferta Wykonawcy otrzyma odpowiednio:
a)10,00 punktów za zaoferowanie terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew w przedziale – do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego . Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew krótszego niż 7 dni kalendarzowych nie będzie dodatkowo punktowane,
b)6,00 punktów za zaoferowanie terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew w przedziale – od 8 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego,
c)4,00 punkty za zaoferowanie terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew w przedziale – od 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego do 20 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego,
d)2,00 punkty za zaoferowanie terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew w przedziale – od 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego do 28 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego,
e)0 punkty za zaoferowanie terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew w przedziale – od 29 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego. Termin przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego jest maksymalnym terminem jaki Wykonawca może zaoferować. Zaoferowanie terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew dłuższego niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego lub nie zaoferowanie żadnego terminu przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew spowoduje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
2. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie obliczona według wzoru: pkt = C+ T i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki i zapisy wymagane niniejszą specyfikacją oraz Ustawą Prawo zamówień publicznych i uzyska największą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin przystąpienia do wykonania zleconej wycinki drzew

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt X.1.3) SWZ, jeżeli wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 460.000,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt tysięcy).
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt X.1.4) SWZ, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 1 usługę polegającą na wycince drzew i cięciu w koronach drzew– o łącznej wartości minimalnej usług 190.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) netto,
b) co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu trawników – o łącznej wartości minimalnej usług 230.000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy) netto,
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą udokumentowane uprawnienia pilarza i 6 miesięczne doświadczenie przy realizacji usług w zakresie wycinki drzew. Doświadczenie będzie liczone jako suma przepracowanych miesięcy,
b) co najmniej 1 osobą pełniącą nadzór i kierującą wykonywanymi pracami, z wykształceniem kierunkowym minimum średnim (przykładowe: ogrodnicze, leśne lub rolnicze), posiadającą przynajmniej 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności przy wykonywaniu usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew,
3) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:
a) co najmniej 2 pilarkami,
b) co najmniej 1 ciągnikiem,
c) co najmniej 1 samochodem do załadunku gałęzi do 2,5t,
d) co najmniej 2 kosiarkami trawnikowymi spalinowymi,
e) co najmniej 3 kosiarkami żyłkowymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – określonych w pkt XI.1 SWZ, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składanego wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów np. polisy ubezpieczeniowej potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt X.4.1) SWZ.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt XIV.1 SWZ, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług, o których mowa w pkt X.5.1) SWZ wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi
załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykazu osób, o których mowa w pkt X.5.2) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, o których mowa w pkt X.5.3) SWZ, wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami, zawierający podstawę dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt XIV.3.1) SWZ, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy „Oferta Wykonawcy” - załącznik nr 1 do SWZ,
UWAGA: Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów);
2) podpisane oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie winno być aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).
3) wypełniony kosztorys ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
UWAGA: Kosztorys ofertowy składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów). 4) dowód wniesienia wadium (oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w
formie innej niż pieniężna).
UWAGA: Dokument ten winien być załączony do oferty w oryginale, tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją;
4) stosowne pełnomocnictwo(a) lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo(a) przekazuje się w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje dotyczące składania pełnomocnictwa zostały opisane w pkt XIX SWZ;
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jżeli dotyczy). Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
UWAGA: Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy(ów).
6) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt X.8 SWZ (jeżeli dotyczy), zawierające informacje opisane w pkt X.9 SWZ. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
UWAGA: Zobowiązanie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące)
2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz.299).
3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4.W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – Zamawiający wymaga, aby oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium zastał załączony do oferty w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.
5.W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6.Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
7.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/CZ-WA 88 1020 1664 0000 3002 0127 3549. W tytule przelewu należy podać: „Wadium w postępowaniu nr DTIZ.2611.14.2022 na: “Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych ”
8.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
9.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
11.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, o ile w danym postępowaniu Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 450 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie nieistotnych warunków umowy oraz zmian umowy odnośnie wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań technicznych w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację umowy. Siła wyższa to wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje,
zamknięcie granic, strajki, epidemie oraz regulacje aktów prawnych wprowadzających nakazy, lub zakazy mające wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy. Stronie, która opóźnia się ze swoim świadczeniem ze względu na działanie siły wyższej nie grożą kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od jej zaistnienia. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich
obowiązków wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i praktycznie uzasadnione, jak również podejmie wszelkie działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje siła wyższa. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać
udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje;
2) wystąpienia kolizji tj. niezgodnych lub sprzecznych ze sobą okoliczności, przepisów itp., których nie można było przewidzieć, mających istotny wpływ na ich prowadzenie;
3) wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku od towarów i usług; zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;
4) zmiany powierzchni terenów zielonych.
2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt XXX.1 SWZ. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.