eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › Modernizacja kluczowych dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kluczowych dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Prudnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiatpr@powiatprudnicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatprudnicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kluczowych dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e04982e2-188e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024135/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja kluczowych dróg powiatowych Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/myportal c) poczty
elektronicznej: zp@powiatprudnicki.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu: h ttps://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: h ttps://epuap.gov.pl/wps/myportal/
c) poczty elektronicznej: z p@powiatprudnicki.pl
- z zastrzeżeniem, że przekazanie oferty, oświadczeń, w szczególności oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
oraz innych dokumentów przekazywanych wraz z ofertą, o których mowa w pkt. 16.6 SWZ (Dokumenty składane wraz z ofertą),
sporządzonych w postaci elektronicznej w formatach danych określonych we właściwych przepisach - odbywa się wyłącznie
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (jako
załączniki do formularza).
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:zp@powiatprudnicki.pl), to jest przesłanie wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ, dokumentów i oświadczeń (poza ofertą i dokumentami składanymi wraz z ofertą).
W związku z powyższym Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Rejestracja i korzystanie z miniPortalu i ePuap jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, przekazywanych przy użyciu
miniPortalu i ePuap opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal (dostępny po adresem:
ttps://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP (dostępnym pod adresem:
ttps://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefaklienta/
regulamin
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty oraz innych oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (rozporządzenie w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności), w szczególności następujące formaty danych:
a) dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt”,„.pdf”, „.odt”, „.doc” oraz „.docx” , „.dwg”,
ze s zczególnym wskazaniem na „.pdf”;
b) dla danych zawierających dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego: „.ods” , „.xls” oraz „.xlsx” ;
c) do kompresji: „zip” i „.7Z”.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format „.pdf” i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż „.pdf” zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik „.zip” zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem niniejszego
postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”, Zamawiający przekazuje następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako oferetna/wykonawcy jest Zamawiający - Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76,
48-200 Prudnik, tel. +48 774381700.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Tomasz Dragan, iod@powiatprudnicki.pl, tel. +48 733508806 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe oferenta/wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i czynnościami związanymi z zawarciem i realizacją umowy
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania – na
podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy p.z.p.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez oferenta/wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy p.z.p wynikającym z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku
niepodania danych Zamawiający nie będzie mógł dopuścić oferenta/wykonawcy do udziału w postępowaniu.
Zakres przetwarzanych danych dot. osób fizycznych, m.in.: imię i nazwisko, adres, dane korespondencyjne, dane finansowe – nr
rachunku bankowego, NIP, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
W przypadku danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, dane
nie będą podlegać profilowaniu.
Uprawnienia oferenta/wykonawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta/wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (w takim wypadku Administrator sprawdzi podstawy prawne i faktyczne do
realizacji takiego wniosku),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy oferent/wykonawca uzna, że
przetwarzanie przekazanych Zamawiającemu danych osobowych narusza przepisy RODO,
Zgodnie z art. 14 RODO, w przypadku kiedy zachodzi konieczność wykazania się zasobami kadrowymi do ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązuje oferenta/wykonawcę do przekazania osobom lub podmiotom, z
których zasobów kadrowych oferent/wykonawca korzysta, informacji o przekazaniu przez oferenta/wykonawcę ich danych
osobowych do Zamawiającego. W takim przypadku zakres danych będzie obejmować: imię i nazwisko, zawód, doświadczenie
zawodowe (staż pracy) oraz świadectwa lub certyfikaty (po zanonimizowaniu danych szczególnych, tj. daty i miejsca urodzenia, nr
pesel i nr dowodu osobistego, miejsca zamieszkania) potwierdzające kwalifikacje zawodowe pozwalające oferentowi/wykonawcy
ubiegać się o udzielenie zamówienia korzystając z zasobów swoich pracowników lub pracowników podmiotów trzecich
(podwykonawców).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
oferentowi/wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” składających się z następujących zadań:
1) Zadanie 1 – „wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie – etap II
2) Zadanie 2 – „ wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik – Radostynia – DP 1268
3) Zadanie 3 - „ zaprojektuj i wybuduj” - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka–
Starowice
4) Zadanie 4 – „ zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 123 O relacji Chrzelice – Łącznik.
5) Zadanie 5 – „ zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O relacji Prudnik – Biała.
6.1.1. Zadanie 1- „wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie jako kontynuacja inwestycji o
długości km 3+880,50.
Zakres prac:
- roboty rozbiórkowe
- frezowanie profilujące
- roboty ziemne
- wykonanie koryta w miejscach niezbędnych wraz z profilem podłoża
- wykonanie stabilizacji podłoża
- wykonanie podbudowy w miejscach niezbędnych z tłucznia kamiennego
- wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni
- roboty porządkowe
Parametry techniczne drogi:
- Obiekt – droga powiatowa
- Klasa drogi – lokalna „Z”
- Prędkość projektowa 50 km/h
- Kategoria ruchu – KR3
- Długość – 2 480,10 m
- Szerokość drogi - 5,50 m
- Szerokość chodnika 2,00 m
- Spadek poprzeczny 2%
Istniejące zagospodarowanie terenu:
Projektowana odcinek drogi powiatowej nr 1209 O zlokalizowany jest w miejscowości Dzierżysławice oraz pomiędzy
miejscowościami Dzierżysławice i Racławice Śląskie, gmina Głogówek, powiat prudnicki województwo opolskie droga łączy
się z drogą krajową DK nr 40.
Istniejące uzbrojenie:
- wodociągowe
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
6.1.2. Zadanie 2- „ wybuduj” -przebudowa drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik – Radostynia – DP 1268
Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1274 O relacji Łącznik - Radostynia - DP 1268 O wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowości Łącznik - ul. Fabryczna, gmina Biała, powiat prudnicki.
Zakres prac:
- przebudowę jezdni drogi powiatowej,
- przebudowę poboczy,
- budowę odcinka chodnika,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę oraz przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań,
- profilowanie rowów oraz skarp nasypów,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego cieku „RINA” wraz z przykanalikami wpustów
ulicznych oraz odwodnieniem liniowym ze zjazdów.
Teren wchodzący w zakres opracowania obejmuje odcinek 525,40m przebudowy drogi powiatowej nr 1274 O relacji
Łącznik - Radostynia - DP 1268 O wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Łącznik - ul. Fabryczna,
gmina Biała, powiat prudnicki. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosi 525,40m. Łączna
długość budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z rzutem do istniejącego cieku wynosi 555,25m.
Parametry techniczne drogi :
- Obiekt – droga powiatowa
- Klasa drogi – lokalna „D”
- Prędkość projektowa 50 km/h
- Kategoria ruchu – KR3
- Długość – 525,40 m
- Szerokość drogi - 3,80 -5,00 m
- Szerokość chodnika 2,00 m
- Spadek poprzeczny 2%
6.1.3. Zadanie 3 – „zaprojektuj i wybuduj” - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka–
Starowice
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1617 O Łąka Prudnicka - Starowice, na odcinku 2,11 km
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego –
w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową
wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1617 O Łąka Prudnicka -
Moszczanka, od km 0+078,68 do km 2+109,98,zgodnie z sporządzonym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
Łączna długość drogi powiatowej Nr 1617 O przewidzianej do rozbudowy i przebudowy wynosi ok. 2050m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu prudnickiego, gminy Prudnik,
miejscowości Łąka Prudnicka i Moszczanka.
Parametry techniczne projektowanej drogi :
- klasa drogi: Z,
- kategoria ruchu: KR3,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym,
- ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokość jezdni: 6,0 m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych,
- szerokość ścieżki pieszo – rowerowej: 3,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika) – teren zabudowany;
2,5m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika) – teren niezabudowany,
- szerokość chodnika: 2,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika),
- szerokość poboczy: 1,0m,
- łączna długość rozbudowywanego i przebudowywanego odcinka drogi, ok. 2050 m.
6.1.4. Zadanie 4- „zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 123 O relacji Chrzelice – Łącznik.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1232 O Chrzelice – Łącznik, na odcinku 1,86 km
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego –
w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową
wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1232 O Chrzelice –
Łącznik, od km 0+022,10 do km 1+727,97, zgodnie z sporządzonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym
Łączna długość drogi powiatowej Nr 1232 O przewidzianej do rozbudowy i przebudowy wynosi ok. 1700m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu prudnickiego, gminy Biała,
miejscowości Chrzelice, Łącznik.
Parametry techniczne projektowanej drogi :
- klasa drogi: Z,
- kategoria ruchu: KR3,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym,
- ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokość jezdni: 6,0 m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych,
- szerokość chodnika: 2,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika),
- szerokość poboczy: 1,0m,
- szerokość zatoki autobusowej: 3,0m,
- łączna długość rozbudowywanego i przebudowywanego odcinka drogi, ok. 1700 m.
6.1.5. Zadanie 5- „ zaprojektuj i wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O relacji Prudnik – Biała.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1614 O Prudnik - Biała, na odcinku 2,90 km
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego –
w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową
wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1614 O Prudnik - Biała, od
km 0+076,24 do km 2+952,72, zgodnie z sporządzonym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
Łączna długość drogi powiatowej Nr 1614 O przewidzianej do rozbudowy i przebudowy wynosi ok. 2900m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu prudnickiego, miejscowości Prudnik
oraz gminy Lubrza, miejscowości Lubrza, Prężynka.
Parametry techniczne projektowanej drogi :
- klasa drogi: Z,
- kategoria ruchu: KR3,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- prędkość projektowa: 40 km/h w terenie zabudowanym,
- ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokość jezdni: 6,0 m, wraz poszerzeniami na łukach poziomych,
- szerokość chodnika: 2,0m (nie uwzględniając szerokości obrzeża i krawężnika),
- szerokość poboczy: 1,0m,
- szerokość zatoki autobusowej:3,0m,
- łączna długość przebudowywanego odcinka drogi, ok. 2900 m.
- Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany,
- Projekt Techniczny - Wykonawczy (branży elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej),
- Opinię geotechniczną (w razie konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską),
- Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z
przedmiotową inwestycją,
- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
Ponadto zamówienie obejmuje:
- Organizację i zagospodarowanie placu budowy,
- Sporządzenie planu BIOZ,
- Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji obejmującego realizację 5
zadań
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach obejmującej: certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do stosowania materiały i urządzenia wraz z ich wykazem,
wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją wybudowanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozliczenie
rzeczowo – finansowe zrealizowanego zadania w formie kosztorysu powykonawczego w zgodności z harmonogramem
rzeczowo - finansowym,
- Wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,
- Wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do odzyskania na miejsce składowania wskazane przez
zamawiającego,
- Wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryterium:
Cena 60 pkt
Długość okresu gwarancji 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch
zadań (co najmniej 2 umów) polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej i o
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każde zadanie.
Wykazane przez Wykonawcę zadania winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym
równoważnym dokumentem).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego lub
równoważnego dokumentu.
b) osoby
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą mieć dostępne na etapie realizacji
zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) kierownik budowy – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) kierownik robót – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3) kierownik robót – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
4) kierownik robót – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- spełnienie warunku określonego w ppkt a) musi wykazać w całości (samodzielnie) co najmniej jeden z Wykonawców,
- warunek określony w ppkt b) Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp i pkt 10.2 IDW SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów .
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt
1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.
16.6. ppkt 1) IDW;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp;
6) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.9. i 13.3. IDW.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w przypadkach,
o których mowa w pkt 9.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z
pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4) IDW wykazuje: a) musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, b) mogą wykazać łącznie.
2) w pkt. 8.2.4) IDW Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają , które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.