eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stopnica › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w StopnicyOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260114446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Stopnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413779500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spstopnica@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspstopnica.szkolnastrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b8929fc-17c8-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b8929fc-17c8-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Oświadczenia wraz z ofertą składane powinny być w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” Oznaczenie sprawy: S.261.10.2022,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a. na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
7) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
8) Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.261.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 407215,44 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 313555,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – warzywa i owoce – klasa I, świeże, dojrzałe, sezonowe, czyste o charakterystycznej barwie i zapachu, w całości, nie przetworzone, odmiany wyłącznie jadalne, a nie pastewne warzywa, krajowe, a w sezonie jesienno-zimowym także importowane, bez oznak pleśnienia i gnicia, bez objawów zepsucia i jakichkolwiek chorób, bez uszkodzeń mechanicznych, bez uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez śladów przemrożeń. (kody CPV: 15.30.00.00-1)

4.2.5.) Wartość części: 127857,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60%
Termin płatności faktury – waga 40%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:

Cena = Najniższa cena ofertowa brutto/Cena badanej oferty x 100 x 60 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.


Termin płatności faktury: =Termin płatności badanej oferty/Oferta z najdłuższym terminem płatności x 100 x 40 %

Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z w/w wzorem.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów z wszystkich ważnie złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – mięso drobiowe – świeże, niemrożone o brawie, zapachu, smaku i soczystości odpowiedniej dla danego gatunku. (kody CPV: 15.11.20.00-6)

4.2.5.) Wartość części: 64039,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60%
Termin płatności faktury – waga 40%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:

Cena = Najniższa cena ofertowa brutto/Cena badanej oferty x 100 x 60 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.


Termin płatności faktury: =Termin płatności badanej oferty/Oferta z najdłuższym terminem płatności x 100 x 40 %

Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z w/w wzorem.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów z wszystkich ważnie złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – wyroby garmażeryjne – ręcznie robione, z dużą ilością farszu. (kody CPV: 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2)

4.2.5.) Wartość części: 39939,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60%
Termin płatności faktury – waga 40%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:

Cena = Najniższa cena ofertowa brutto/Cena badanej oferty x 100 x 60 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.


Termin płatności faktury: =Termin płatności badanej oferty/Oferta z najdłuższym terminem płatności x 100 x 40 %

Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z w/w wzorem.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów z wszystkich ważnie złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – przyprawy i drobne artykuły spożywcze, produkty rybne, warzywa i owoce mrożone, jaja – przyprawy dostępne w handlu w opakowaniach zamkniętych o rozmiarach dostosowanych do potrzeb placówek żywienia, przyprawy w postaci sproszkowanej lub wysuszonych owoców, przyprawy nie mogą zawierać glutaminianu sodu. Filet rybny bez skóry przechowywany w temperaturze -18C, przechowywany nie dłużej niż 6msc. Jaja czyste, klas L. (kody CPV: 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.40.00.00-2, 15.20.00.00-0, 15300000-1)

4.2.5.) Wartość części: 128121,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60%
Termin płatności faktury – waga 40%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:

Cena = Najniższa cena ofertowa brutto/Cena badanej oferty x 100 x 60 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.


Termin płatności faktury: =Termin płatności badanej oferty/Oferta z najdłuższym terminem płatności x 100 x 40 %

Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z w/w wzorem.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów z wszystkich ważnie złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – produkty mleczarskie – świeże, otrzymane z mleka krowiego poddanego odpowiedniej obróbce, sterylizacji, pakowne szczelnie w opakowania zgodne z przyjętymi normami, bez konserwantów, bez dodatków sztucznych aromatów i barwników, substancji zagęszczających, regulatorów kwasowości, syropu glukozowo-fruktozowego. (kody CPV: 15500000-3)

4.2.5.) Wartość części: 47257,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60%
Termin płatności faktury – waga 40%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:

Cena = Najniższa cena ofertowa brutto/Cena badanej oferty x 100 x 60 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.


Termin płatności faktury: =Termin płatności badanej oferty/Oferta z najdłuższym terminem płatności x 100 x 40 %

Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z w/w wzorem.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów z wszystkich ważnie złożonych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3. Formularz asortymentowo-cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.