eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych obejmujących przebudowę pomieszczeń Pawilonu D I piętra strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia PsychicznegoOgłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych
obejmujących przebudowę pomieszczeń Pawilonu D I piętra strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450665024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Piłsudskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 47 33 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych
obejmujących przebudowę pomieszczeń Pawilonu D I piętra strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7bf7065-1870-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033784/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa pomieszczeń Pawilonu D I piętro-Strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=123

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl; www.epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/59/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3026111,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń Pawilonu D I piętra strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży .
1.1. Przedmiot zamówienia jest realizowany na podstawie Decyzji nr 80/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. BUD.6740.1.73.2022 wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża dotyczącej zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmująca przebudowę pomieszczeń Pawilonu D,
I piętra strona prawa na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży na działce o nr.ew.12191/3 położonej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Łomży. Decyzja stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
1.2. Z uwagi na realizację zamówienia i finasowanie jej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Poradni Onkologicznej i z budżetu państwa w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego zamówienie rozliczane będzie na podstawie odrębnych protokołów i faktur w zakresie Poradni Onkologicznej i Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego.
2. Zakres przebudowy w zakresie Poradni Onkologicznej i Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego określa załącznik nr 10 - Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ oraz załącznik graficzny stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający określa realizację przedmiotu zamówienia w II etapach:
3.1. Etap I – przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Onkologicznej,
3.2. Etap II – przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego.
Realizacja etapów w termiach określonych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45314310-7 - Układanie kabli

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45441000-0 - Roboty szklarskie

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45422100-2 - Stolarka drewniana

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

32551400-4 - Sieć telefoniczna

32551500-5 - Kable telefoniczne

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

31213100-3 - Rozdzielnie

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI na roboty budowlano-instalacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, modernizacji, budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego, o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto);

b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
- co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej specjalności od dnia uzyskania wymaganych uprawnień,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej specjalności od dnia uzyskania wymaganych uprawnień,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej specjalności od dnia uzyskania wymaganych uprawnień.

Szczegółowy warunek zgodnie z rozdziałem VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 3 do SWZ.
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ ( jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np.: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru),
4) odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy.
5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ z którego wynika, które roboty budowlano-instalacyjne wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oraz Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP – nr 61 1020 1332 0000 1002 1215 6883 z dopiskiem „Wadium –postępowanie znak ZT-SZP-226/01/59/2022”.
5. Informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlano-instalacyjne wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl;www.epuap.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający określa realizację przedmiotu zamówienia w II etapach:
- Etap I – przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Onkologicznej,
- Etap II – przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego.
2. Termin realizacji zamówienia: 240 dni od daty zawarcia umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez uwag. Termin realizacji robót budowlano-instalacyjnych w zakresie Etapu I – przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Onkologicznej - w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
3. Za datę odbioru całego przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie wszystkich robót budowlanych ustala się datę zakończenia robót wymienioną w protokole odbioru końcowego bez uwag wraz ze złożeniem przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie pozostałych pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia ETAPU II .
4. Zamawiający wymaga OKRESU GWARANCJI na roboty budowalno-instalacyjne wynoszącego 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag . Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
5. Zamawiający wymaga następujących okresów gwarancji:
a) Stolarka drzwiowa - 60 miesięcy.
b) Wykładzina podłogowa - 96 miesięcy.
c) Osprzęt elektryczny (lampy, przełączniki, włączniki)-36 miesięcy.
d)Okładzina ścienna z wykładziny- 36 miesięcy.
e)Pozostałe materiały, urządzenia użyte do przeprowadzenia robót budowlano – instalacyjnych - 36 miesięcy.
6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej: „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny oferty brutto. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w Rozdziale XXI SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
8. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisem w Rozdziale X SWZ :
9. Zamawiający dopuszcza komunikacje za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl - nie dotyczy złożenia /zmiany/wycofania oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.