eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabierzów › Remont drogi leśnej (nr inw. 220/77) dz. nr 1707 w m. Zabierzów, dz. nr 734 w m. Balice, dz. nr 304, 305/15, 305/18 w m. Burów, gm. ZabierzówOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi leśnej (nr inw. 220/77) dz. nr 1707 w m. Zabierzów, dz. nr 734 w m. Balice, dz. nr 304, 305/15, 305/18 w m. Burów, gm. Zabierzów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO KRZESZOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 13

1.5.2.) Miejscowość: Zabierzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-080

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 285 11 80

1.5.8.) Numer faksu: +48 12 285 21 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krzeszowice_krakow_lasy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi leśnej (nr inw. 220/77) dz. nr 1707 w m. Zabierzów, dz. nr 734 w m. Balice, dz. nr 304, 305/15, 305/18 w m. Burów, gm. Zabierzów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7a72b9d-ec90-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00274588/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont drogi leśnej (nr inw.220/77) dz.nr 1707 w m. Zabierzów,dz.nr 734 w m.Balice,dz.nr 304,305/15,305/18, w m.Burów gm.Zabierzów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211793/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 312633,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest - Remont drogi leśnej (nr inw. 220/77) dz. nr 1707 w m. Zabierzów, dz. nr 734 w m. Balice, dz. nr 304, 305/15, 305/18 w m. Burów, gm. Zabierzów- w tym roboty budowlane zgodnie z STWiORB, oraz zgodnie z zaświadczeniem nr AB.V.6743.3.121.2022.BS z 30.05.2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3.1. do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 3.2. do SWZ, zaświadczenie nr AB.V.6743.3.121.2022.BS z 30.05.2022 r. stanowiące załącznik nr 3.3 do SWZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszego zamówienia, uzyskanie stosownej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania.
b) Opracowanie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu,
c) Opracowanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza),
d) Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji,
e) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku konieczności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 381096,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 693047,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 381096,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9441860340

7.3.3) Ulica: I.Krasickiego 18A

7.3.4) Miejscowość: Alwernia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-566

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381096,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.