eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Robota budowlana w zakresie 2 części: CZĘŚĆ 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu; CZĘŚĆ 2 - Remont dachu budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Robota budowlana w zakresie 2 części: CZĘŚĆ 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu; CZĘŚĆ 2 – Remont dachu budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 261181536

1.5.8.) Numer faksu: 261181607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednosta Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Robota budowlana w zakresie 2 części: CZĘŚĆ 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu; CZĘŚĆ 2 – Remont dachu budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eda7c71-187f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086277/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Remont pomieszczeń budynku nr 9 w Zamościu

1.1.24 Remont dachu w bud. nr 9 w Zamościu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/32wog
Wykonawca pobierający wersję elektroniczną ze strony internetowej https://portal.smartpzp.pl/32wog zobowiązany jest - w celu śledzenia zmian - do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana,
w terminie do dnia otwarcia ofert.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty jest platforma zakupowa https://portal.smartpzp.pl/32wog
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiającego komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań w ramach postępowania.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się
w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie co najmniej jednego podpisu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług), dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Kontakt Wykonawcy
z Zamawiającym jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
W przypadku pytań technicznych, wątpliwości lub problemów w zakresie korzystania z Systemu, wykonawca ma możliwość skorzystania z pomocy Centrum Wsparcia Kompetencyjnego SmartPzp za pośrednictwem:
a) Infolinii technicznej – godziny pracy oraz numery telefonów infolinii dostępne są na dole strony postal.smartpzp.pl
b) Komunikacji mailowej – Centrum Wsparcia Technicznego pomoc@portalpzp.pl
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100MB.
Za datę przekazania i odbioru danych w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna dat i godzina zsynchronizowana są z głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość;
2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iod@ron.mil.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: na robotę budowlaną w zakresie 2 części: CZĘŚĆ 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu; CZĘŚĆ 2 – Remont dachu budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu. Nr sprawy ZP/TP/40/2022, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 t. j. z późn.zm.)
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z póź. zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/40/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu;
Zakres prac:
Obejmuje swoim zakresem całość prac do wykonania na podstawie dokumentacji technicznej tj. Projekt remontu i przebudowy budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszary w Zamościu z wyłączeniem:
- wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;
- izolacji fundamentów oraz wykonania docieplenia ścian zewnętrznych wraz z tynkowaniem;
- wykonania izolacji poddasza;
- wykonania robót elewacyjnych;
- montażu stolarki wewnętrznej;
- wykonania sufitów podwieszanych stropu nad piętrem;
- wykonania ścianek działowych;
- wykonania posadzek cementowych wraz z izolacją;
- wykonania instalacji wodociągowej wraz z przyłączem;
- licowania ścian płytkami;
- malowania ścian i sufitów;
- wykończenia posadzek płytkami gresowymi oraz wykładziną PCV wraz z
wykonaniem wylewki samopoziomującej;
- wyposażenia łazienek,
- montażu armatury łazienkowej;
- wymiany instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym;
- montażu osprzętu elektrycznego tj. oświetlenia, gniazd, włączników;
- wykonania instalacji teletechnicznej;
CPV 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) –- stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ - w zakresie części nr 1 i części nr 2.

2) Przedmiar robót –stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 1
3) Przedmiar robót –stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ w zakresie części nr 2 .
4) Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ - spakowany w programie *zip 7. W zakresie części nr 1 i części nr 2.

Uwaga:
 załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dotyczy części nr 1 i 2.
 załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja projektowa dotyczy części nr 1 i 2.
7. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1320 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) - stosownie do postanowień art. 95, art. 96, art. 438 Pzp.
dla części I
a) Roboty budowlane:
 Roboty rozbiórkowe;
 Roboty remontowe kominów i przewodów wentylacyjnych;
 Roboty remontowe stropów;
 Roboty tynkarskie;
b) Roboty sanitarne
c) Wykonanie remontu instalacji sanitarnych
Roboty elektryczne:
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej
dla części II
a) Roboty budowlane:
 Roboty rozbiórkowe;
 Roboty związane z konstrukcją i pokryciem dachu;
- Wykonanie obróbek blacharskich i montaż rynien;

Z wyłączeniem :
 Wymóg nie dotyczy osób, których wskazania Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust 1 , art. 438 ustawy Pzp

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Informacje takie jak imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy
o pracę oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3. Z tytułu nie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) czynności.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Wykonawca na każdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest do informowania Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane
w § 2 ust. 2(wzoru umowy) i składania aktualnego wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 1(wzoru umowy).
6. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego Wykonawcy, jego pracownikom i podwykonawcom.

7. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – art.
214.ust.1 pkt.7) Pzp.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – art. 214.ust.1 pkt.7) Pzp w zakresie części nr 1 - na kwotę 400 000,00 PLN .

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w następujących kryteriach:

1) Cena CO (w rozumieniu ceny brutto) - waga 80%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:


Cmin
CO = -------- x 80% x 100 punktów, gdzie:
CB

CO – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 80%
Cmin – najniższa cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – cena oferty badanej

2) Gwarancja – waga 20%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

GB
GO = ---------- x 20 % x100 punktów, gdzie:
GMAX

GO - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium gwarancja 20 %
G B – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

2. UWAGA:
A. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w pełnych miesiącach w złożonej ofercie.

B. Wskazany w ofercie okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące
i dłuższy niż 60 miesięcy.

C. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub niewskazanie w ofercie terminu gwarancji w ogóle – oferta zostanie odrzucona.

D. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do obliczeń w kryterium: gwarancja, zostanie przyjęty okres - 60 miesięcy.

3. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta = oferta z największą liczbą punktów LP
LP = CO + GO
gdzie: LP – wyliczona ilość punktów badanej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2 - Remont dachu budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu.
Zakres prac:
Obejmuje swoim zakresem całość prac do wykonania na podstawie dokumentacji technicznej tj. Projekt remontu i przebudowy budynku nr 9
w kompleksie wojskowym przy ul. Koszary w Zamościu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) –- stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ - w zakresie części nr 1 i części nr 2.

2) Przedmiar robót –stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 1
3) Przedmiar robót –stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ w zakresie części nr 2 .
4) Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ - spakowany w programie *zip 7. W zakresie części nr 1 i części nr 2.

Uwaga:
 załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dotyczy części nr 1 i 2.
 załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja projektowa dotyczy części nr 1 i 2.

7. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1320 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) - stosownie do postanowień art. 95, art. 96, art. 438 Pzp.
dla części I
a) Roboty budowlane:
 Roboty rozbiórkowe;
 Roboty remontowe kominów i przewodów wentylacyjnych;
 Roboty remontowe stropów;
 Roboty tynkarskie;
b) Roboty sanitarne
c) Wykonanie remontu instalacji sanitarnych
Roboty elektryczne:
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej
dla części II
a) Roboty budowlane:
 Roboty rozbiórkowe;
 Roboty związane z konstrukcją i pokryciem dachu;
- Wykonanie obróbek blacharskich i montaż rynien;

Z wyłączeniem :
 Wymóg nie dotyczy osób, których wskazania Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust 1 , art. 438 ustawy Pzp

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Informacje takie jak imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3. Z tytułu nie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 2 (wzoru umowy) czynności.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Wykonawca na każdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest do informowania Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 2(wzoru umowy) i składania aktualnego wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 1(wzoru umowy).
6. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego Wykonawcy, jego pracownikom i podwykonawcom.

7. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w następujących kryteriach:

1) Cena CO (w rozumieniu ceny brutto) - waga 80%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:


Cmin
CO = -------- x 80% x 100 punktów, gdzie:
CB

CO – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 80%
Cmin – najniższa cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – cena oferty badanej

2) Gwarancja – waga 20%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

GB
GO = ---------- x 20 % x100 punktów, gdzie:
GMAX

GO - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium gwarancja 20 %
G B – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

2. UWAGA:
A. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w pełnych miesiącach w złożonej ofercie.

B. Wskazany w ofercie okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące
i dłuższy niż 60 miesięcy.

C. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub niewskazanie w ofercie terminu gwarancji w ogóle – oferta zostanie odrzucona.

D. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do obliczeń w kryterium: gwarancja, zostanie przyjęty okres - 60 miesięcy.

3. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta = oferta z największą liczbą punktów LP
LP = CO + GO
gdzie: LP – wyliczona ilość punktów badanej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek - jeżeli wykaże, że: posiada:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż 600 000,00 PLN

W sytuacji, gdy fakt opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie będzie wynikał z samej treści dokumentu, Wykonawca winien załączyć inny dokument potwierdzający jego opłacenie a tym samym potwierdzające jego aktualność.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy ww. dokument straci ważność w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument ważny na kolejny okres trwania umowy, przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu.

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek - jeżeli wykaże, że: posiada:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż 300 000,00 PLN

W sytuacji, gdy fakt opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie będzie wynikał z samej treści dokumentu, Wykonawca winien załączyć inny dokument potwierdzający jego opłacenie a tym samym potwierdzające jego aktualność.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy ww. dokument straci ważność w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument ważny na kolejny okres trwania umowy, przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek – jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej objętej przedmiotem zamówienia publicznego, przez co Zamawiający rozumie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu robót remontowo-budowlanych budynków na kwotę co najmniej 600 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

b) skieruje do realizacji zamówienia:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami o specjalności:

 konstrukcyjno-budowlanej;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tekst jednolity);

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek – jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej objętej przedmiotem zamówienia publicznego, przez co Zamawiający rozumie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu robót remontowo-budowlanych remontu dachów na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

b) skieruje do realizacji zamówienia:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami o specjalności:

 konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tekst jednolity);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
c) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
CZĘŚĆ NR 1
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż dla części nr 1 - 600 000,00 PLN; dla części nr 2 - 300 000,00 PLN
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) WYKAZ ROBÓT budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
CZĘŚĆ NR 1- co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu robót remontowo-budowlanych budynków na kwotę co najmniej 600 000,00 zł brutto – wzór Wykazu Robót – stanowi Zał. nr 8 do SWZ;
CZĘŚĆ NR 2- co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu robót remontowo-budowlanych remontu dachu na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto – wzór Wykazu Robót – stanowi Zał. nr 8 do SWZ;
b) DOWODY określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

c) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
CZĘŚĆ NR 1- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności:
 konstrukcyjno-budowlanej;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
CZĘŚĆ NR 2 - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności:
 konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tekst jednolity);– wzór Wykazu osób - stanowi Zał. nr 9 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy danego wykonawcy) – zgodnie z art. 123 ustawy Pzp (składa się z ofertą)- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Załącznik nr 6 do SWZ;

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Oryginał pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę i załączniki podpisuje ustanowiony pełnomocnik;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

W zakresie części nr 1
 6 000,00 zł /słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych/

W zakresie części nr 2
 2 500,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych/

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000
z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/TP/40/2022 – Robota budowlana w zakresie części nr ….. .

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

5. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 25.08.2022 r. do godz.: 10:00.

6. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca składa w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym podpisanym przez wystawcę w/w dokumentu wraz
z ofertą.
Uwaga: dalszy zakres, charakter oraz zapisy wadialne zostały zawarte w Rozdziale XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/32wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.