eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › ZP.25.2023. Obsługa i serwis urządzeń kontrolno-pomiarowychOgłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ZP.25.2023. Obsługa i serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351081570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mogilska 109

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-571

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP.25.2023. Obsługa i serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31934adc-f936-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00299911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105231/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Obsługa serwisowa urządzeń kontrolno-pomiarowych typu: laserowych mierników prędkości testerów trzeźwości analizatorów narkotyków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228148

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 349974,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa i serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego.
2) Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami SWZ.
3) Szczegółowy zakres czynności, maksymalne ilości usług w okresie obowiązywania umowy ramowej określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawcy zobligowani są do zastosowania fabrycznie nowych materiałów i elementów w trakcie naprawy. Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym.
4) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi naprawy, materiały i części, zgodnie z wymaganiami dot. poszczególnych urządzeń:
Zadanie nr 1: Obsługa i serwis urządzeń do wstępnego badania alkoholu w wydychanym powietrzu
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.
Materiały i części użyte podczas realizacji przedmiotowych usług objęte są co najmniej 12 miesięczną gwarancją, nie krótszą jednak niż gwarancja producenta.
5) Wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia związane z realizacją usługi ponosi Wykonawca.
6) Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych usług w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Okres obowiązywania umowy ramowej: do 31.01.2025 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania ilości usług określonych w dokumentach postępowania lub maksymalnej wartości umowy. Terminy realizacji zamówień cząstkowych mogą wykraczać poza okres obowiązywania umowy ramowej, o ile zostaną zlecone w dacie obowiązywania umowy ramowej.
8) Terminy realizacji zamówień cząstkowych (bez naprawy):
a) Zadanie 1: do 10 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia;
9) Terminy realizacji zamówień cząstkowych (z naprawą):
a) Zadanie 1: do 14 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej;

4.5.3.) Główny kod CPV: 50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

4.5.5.) Wartość części: 122150 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa i serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego.
2) Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami SWZ.
3) Szczegółowy zakres czynności, maksymalne ilości usług w okresie obowiązywania umowy ramowej określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawcy zobligowani są do zastosowania fabrycznie nowych materiałów i elementów w trakcie naprawy. Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym.
4) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi naprawy, materiały i części, zgodnie z wymaganiami dot. poszczególnych urządzeń:
Zadanie 2: Obsługa i serwis urządzeń do badania narkotyków
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.
Materiały i części użyte podczas realizacji przedmiotowych usług objęte są co najmniej 12 miesięczną gwarancją, nie krótszą jednak niż gwarancja producenta.
5) Wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia związane z realizacją usługi ponosi Wykonawca.
6) Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych usług w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Okres obowiązywania umowy ramowej: do 31.01.2025 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania ilości usług określonych w dokumentach postępowania lub maksymalnej wartości umowy. Terminy realizacji zamówień cząstkowych mogą wykraczać poza okres obowiązywania umowy ramowej, o ile zostaną zlecone w dacie obowiązywania umowy ramowej.
8) Terminy realizacji zamówień cząstkowych (bez naprawy):
b) Zadanie 2: do 30 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia.
9) Terminy realizacji zamówień cząstkowych (z naprawą):
b) Zadanie 2: do 60 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

4.5.5.) Wartość części: 93500 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa i serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego.
2) Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami SWZ.
3) Szczegółowy zakres czynności, maksymalne ilości usług w okresie obowiązywania umowy ramowej określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawcy zobligowani są do zastosowania fabrycznie nowych materiałów i elementów w trakcie naprawy. Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym.
4) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi naprawy, materiały i części, zgodnie z wymaganiami dot. poszczególnych urządzeń:
Zadanie 3: Obsługa i serwis urządzeń do badania prędkości w ruchu drogowym.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 13 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.
Materiały i części użyte podczas realizacji przedmiotowych usług objęte są co najmniej 13 miesięczną gwarancją, nie krótszą jednak niż gwarancja producenta.
5) Wszelkie koszty transportu i ubezpieczenia związane z realizacją usługi ponosi Wykonawca.
6) Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych usług w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Okres obowiązywania umowy ramowej: do 31.01.2025 r., lecz nie dłużej niż do wyczerpania ilości usług określonych w dokumentach postępowania lub maksymalnej wartości umowy. Terminy realizacji zamówień cząstkowych mogą wykraczać poza okres obowiązywania umowy ramowej, o ile zostaną zlecone w dacie obowiązywania umowy ramowej.
8) Terminy realizacji zamówień cząstkowych (bez naprawy):
c) Zadanie 3: do 30 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia.
9) Terminy realizacji zamówień cząstkowych (z naprawą):
c) Zadanie 3: do 60 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji cenowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

4.5.5.) Wartość części: 94390,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143540 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143540 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143540 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMILER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7831709058

7.3.3) Ulica: Głogowska

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-104

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143540 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-01-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MYLAB Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8222349807

7.3.3) Ulica: Orzeszkowej

7.3.4) Miejscowość: Sulejówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-071

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-01-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
Do postępowania w zakresie zadania nr 3: Obsługa i serwis urządzeń do badania prędkości w ruchu drogowym nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.