eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków własnym transportem dla uczniów SP w Grzędzicach , SP w Sownie i dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w ZSP w SownieOgłoszenie z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków własnym transportem dla uczniów SP w Grzędzicach , SP w Sownie i dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w ZSP w Sownie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810819813

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pierwszej Brygady, 35

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915783884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@oas.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.oas.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków własnym transportem dla uczniów SP w Grzędzicach , SP w Sownie i dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w ZSP w Sownie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bd0dd29-17cf-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014676/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków własnym transportem dla uczniów SP w Grzędzicach , SP w Sownie i dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w ZSP w Sownie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Tak

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard
(zwanej dalej „Platformą”).
2) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@oas.stargard.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin platformy (dostępny pod adresem: http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla Wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5)Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i oświadczeń w nim wymienionych, zastosowanie mają przepisy PZP, ww. rozporządzenia oraz Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług cateringowych, polegających na żywieniu uczniów tj. przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem jednodaniowych, gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach.
Usługa cateringu – dożywiania, obejmuje przede wszystkim:
Przygotowanie i dostarczenie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę w postaci:
a) zupy z mięsną wkładką i pieczywem (1 porcja zupy o gramaturze 300 ml; porcja pieczywa
tj. bułka zwykła lub dwie kromki chleba; wkładka mięsna) – jeden raz w tygodniu
b) drugiego dania – cztery razy w tygodniu, z zastrzeżeniem iż:
- danie mięsne lub rybne winno się składać z: porcji mięsa lub ryby, z dodatkiem w postaci ziemniaków lub ryżu lub kaszy; surówki (warzywa w formie gotowanej lub/i surowej),
- danie półmięsne - typu gulasz lub potrawka z dodatkami, makaron z mięsem mielonym, pyzy z mięsem, pierogi z mięsem, gołąbki itp. z dodatkiem w postaci surówki (warzywa w formie gotowanej lub/i surowej),
- danie jarskie – typu naleśniki z serem lub konfiturą, kopytka w sosie, pierogi, pyzy, knedle, danie z makaronem lub ryżem
w oparciu o jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć szacunkowo około 100 posiłków dla uczniów w wieku od 6-15 lat do budynku szkoły. Dzienna ilość posiłków jest wielkością szacunkową i w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie, co nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, ul. Gryfa 6 Grzędzice, 73-110 Stargard.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-05 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług cateringowych, polegających na żywieniu uczniów, tj. przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem posiłków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sownie i dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sownie, w tym:
a) Świadczenie usług cateringowych, polegających na żywieniu uczniów tj. przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem jednodaniowych, gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sownie.
Usługa cateringu – dożywiania, obejmuje przede wszystkim:
Przygotowanie i dostarczenie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę w postaci:
- zupy z mięsną wkładką i pieczywem (1 porcja zupy o gramaturze 300 ml; porcja pieczywa
tj. bułka zwykła lub dwie kromki chleba; wkładka mięsna) – jeden raz w tygodniu
- drugiego dania – cztery razy w tygodniu, z zastrzeżeniem iż:
- danie mięsne lub rybne winno się składać z: porcji mięsa lub ryby, z dodatkiem w postaci ziemniaków lub ryżu lub kaszy; surówki (warzywa w formie gotowanej lub/i surowej),
- danie półmięsne - typu gulasz lub potrawka z dodatkami, makaron z mięsem mielonym, pyzy z mięsem, pierogi z mięsem, gołąbki itp. z dodatkiem w postaci surówki (warzywa w formie gotowanej lub/i surowej),
- danie jarskie – typu naleśniki z serem lub konfiturą, kopytka w sosie, pierogi, pyzy, knedle, danie z makaronem lub ryżem
w oparciu o jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć szacunkowo około 30 posiłków dla uczniów w wieku od 6-15 lat do budynku szkoły. Dzienna ilość posiłków jest wielkością szacunkową i w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie, co nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sownie, ul. Szkolna 4, 73-109 Sowno
b) Świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem obiadów składających się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz dostawę produktów do przygotowania śniadań i podwieczorków, a także w przypadku przygotowania podwieczorków w formie płynnej (np. kisiel, budyń) dostarczenie opakowań jednorazowych w celu zapakowania podwieczorków na wynos dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Sownie.
Usługa cateringu – dożywiania, obejmuje przede wszystkim przygotowanie i dostarczenie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę w postaci: śniadania, obiadu składającego się z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz podwieczorku, z tym, że w przypadku śniadań i podwieczorków Wykonawca dostarczy jedynie produkty do ich przygotowania. Pod pojęciem „drugie danie” należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. Dostawa produktów do przygotowania śniadań i podwieczorków będzie obejmować w szczególności następujące produkty: pieczywo (bułki, chleb chałka, drożdżówki) dżemy, plastry wędliny, plastry sera, ser topiony, masło, twaróg, budyń w proszku, kisiel w proszku, warzywa, owoce, jogurty, płatki zbożowe, mleko, kawa inka, kawa zbożowa, kakao itp. Katalog wskazanych posiłków jest otwarty i może zostać poszerzony o dodatkowe pozycje w uzgodnieniu z Zamawiającym, w oparciu o jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć szacunkowo około 73 posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzienna ilość posiłków jest wielkością szacunkową i w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie, co nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sownie, ul. Szkolna 4, 73-109 Sowno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-05 do 2023-07-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – dotyczy wszystkich części zamówienia,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa - dotyczy wszystkich części zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł - dotyczy wszystkich części zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do szkół/przedszkoli o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (załącznik nr 7 do SWZ) – dotyczy wszystkich części zamówienia
b) Warunek ten w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na czas realizacji zamówienia minimum jednym samochodem osobowo – dostawczym lub innym pozwalającym na dowóz przygotowanych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi: (wypełnić wg załącznika nr 5 do SWZ) – dotyczy wszystkich części zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VII.
3. Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy pzp może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4, winno potwierdzać, że łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2a i 3a do SWZ).
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2-4 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty o których mowa powyżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale VII.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza informację o tych podmiotach w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w zdaniach powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
13. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 12 należy dołączyć do oferty.
14. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
15. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty.
16. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 2 i 3 do SWZ) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6);
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w zdaniach powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
13. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 12 należy dołączyć do oferty.
14. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
15. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty.
16. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 2 i 3 do SWZ) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 Umowy – w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany ceny surowców do przygotowania posiłków lub kosztów związanych z realizacją zamówienia związanych z przygotowaniem posiłków - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych surowców lub kosztów z dnia zawarcia umowy,
3) zaistnienia okoliczności określonych w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), przy zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu tj. wzrostu ceny surowców lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny surowców lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu tj. spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony do złożenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny surowców lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 3 i 4 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy; możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 3 miesiące.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa powyżej na zmianę wynagrodzenia, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
7. Dopuszcza się także zmiany umowy polegające na: zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.