eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieniec Ząbkowicki › Usługi promocji projektu pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. CPV 79342200-5.Ogłoszenie z dnia 2021-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi promocji projektu pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym
w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. CPV 79342200-5.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka

1.5.2.) Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 729-057-840

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kamienieczabkowicki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamienieczabkowicki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi promocji projektu pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym
w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. CPV 79342200-5.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a299709a-0a7c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003624/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Promocja projektu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165714/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 15/BGP-12/PN-U/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 696320 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługi promocji projektu pn. Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym
w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. CPV 79342200-5.
3.1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79342200-5 - usługi w zakresie promocji.
3.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.4. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP:
3.5.1. Zamawiający wymaga, by Koordynator oraz Specjalista ds. public relations byli zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę.
3.5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy
i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.
3.5.3. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.
3.5. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 856473,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 856473,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 856473,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Carbo Media Agencja Telewizyjna sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291007996

7.3.3) Ulica: Kożuchowska 15a/122

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-364

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 856473,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 32 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.