eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi υm瘸 › "Dostawa wyposa瞠nia szko造 w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2021-12-03

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
"Dostawa wyposa瞠nia szko造 w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 9 W ΜM玆 IM. KSI犴IA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450108068

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Ksi篹nej Anny 18

1.5.2.) Miejscowo嗆: υm瘸

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - υm篡雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 86 218 82 46

1.5.8.) Numer faksu: 86 218 61 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pocztalomza@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.sp9.miastolomza.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

"Dostawa wyposa瞠nia szko造 w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-748615ee-5464-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00299598

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-12-03

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe okre郵enie wymaga technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧owe okre郵enie zasad zwi您anych z obowi您kieminformacyjnym RODO zawarto w rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i. Sprz皻 elektroniczny, oraz pozosta貫 wyposa瞠nie musi posiada min. 24 miesi帷e gwarancji

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 31710000-6 - Sprz皻 elektroniczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urz康zenia komputerowe

30232100-5 - Drukarki iplotery

31500000-1 - Urz康zenia o鈍ietleniowe ilampy elektryczne

38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiaj帷y przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian w umowie, dotycz帷ych:
1) zmiany wynagrodzenia ze wzgl璠u na wyst徙ienia zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na koszty wykonania zam闚ienia w przypadku zmiany (dla um闚 powy瞠j 12 miesi璚y):
a) stawki podatku od towar闚 i us逝g.
b)wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1 O pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac.
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne;
d)zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych,
je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania Zam闚ienia przez Wykonawc.
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- dzia豉nia si造 wy窺zej (np. kl瘰ki 篡wio這wej) maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonania dostaw lub wyst徙ienia okoliczno軼i, kt鏎ych strony nie by造 w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i.
3) zmiany przedmiotu umowy, polegaj帷e na zmianie zaoferowanego wyposa瞠nia i urz康ze na inne, kt鏎e zosta造 szczeg馧owo opisane i wymienione w formularzu cenowym za陰czonym do oferty Wykonawcy. Dokonanie zmiany jest mo磧iwe tylko w ni瞠j wymienionych okoliczno軼iach:
wyposa瞠nie zosta這 wycofane z produkcji oraz nast徙i這 wyczerpanie zapas闚 magazynowych u ewentualnych dystrybutor闚,
- zaoferowane wyposa瞠nie zamienne posiada parametry nie gorsze od tych, kt鏎e zosta造 zaproponowane przez Wykonawc w ofercie,
- funkcja oraz przeznaczenie wyposa瞠nia pozostaj bez zmian,
- cena zaoferowanego wyposa瞠nia nie b璠zie wy窺za, ni cena podana w formularzu cenowym
stanowi帷ym za陰cznik do oferty Wykonawcy.
3. Dokonanie zmiany umowy w zakresie warunk闚 okre郵onych w ust. 2 pkt 3) jest mo磧iwe jedynie w przypadku wyst徙ienia wszystkich wymienionych w tym punkcie okoliczno軼i i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj帷ego.
4. Wykonawca nie b璠zie mia prawa do przed逝瞠nia terminu realizacji umowy, ani dodatkowego wynagrodzenia, je瞠li przed逝瞠nie terminu lub zwi瘯szenie wynagrodzenia wynikn z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-12-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

brak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.