eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przyszowice › Sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowicach oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do kotłowni olejowejOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego
do kotłowni olejowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241677931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 4

1.5.2.) Miejscowość: Przyszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-178

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323011590

1.5.8.) Numer faksu: 323011590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp@przyszowice.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przyszowice.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.przyszowice.edu.pl/35/60/dostawy.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego - szkoła publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego
do kotłowni olejowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bdb9517-3547-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00245007/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS – PP/TP/34/1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 124800 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach, ul. Szkolna 4, 44 – 186 Przyszowice
2. Olej dostarczany będzie sukcesywnie, na wezwanie Zamawiającego,
jednorazowo w ilości do 6 000 litrów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135000-4 - Oleje opałowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurosped Paliwa Sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240615721

7.3.3) Ulica: Dworska 6

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-11-03 do 2021-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.