eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa klarnetów IIIOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa klarnetów III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240260206

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojciecha Kilara 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 73 25 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@nospr.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nospr.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kultura muzyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa klarnetów III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5a375fe-2ffc-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014649/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa klarnetów III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235144/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NOSPR/7/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 48829,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kompletu (za komplet rozumie się instrumenty tego samego producenta/marki/modeli) profesjonalnych klarnetów w stroju A i B Buffet Crampon LEGENDE w komplecie z podwójnym futerałem lub równoważnych posiadających poniższe cechy:
a. Instrument nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nie będący przedmiotem ekspozycji.
b. Instrument wykonany z drewna grenadilla – odpowiednio sezonowanego
c. Mechanika w kolorze srebra i złota.
d. Instrument dzielony na cztery części - czara głosowa, dwuczęściowy korpus oraz baryłka
dwie oryginalne baryłki do każdego z instrumentów
f. Dźwignia dźwięku es2 dla lewej dłoni,
g. Strój instrumentu: 442 Hz
g. Futerał podwójny dostosowany do wybranych instrumentów.
h. Akcesoria do pielęgnacji instrumentów: wycior, smar do korków, szmatka do czyszczenia mechaniki. Dodatkowo 2 sztuki regulowanych baryłek do klarnetu ZOOM Paulus & Schuler lub równoważne posiadające następujące cechy:
- długość 62 mm, możliwość regulacji do 66 mm,
- dolna część baryłki wykonana z drewna grenadilla,
- przeznaczona i dopasowana do profesjonalnych modeli klarnetów marki Buffet Crampon Legende

Okres gwarancji: 24 miesiące

Przegląd: co najmniej jeden przegląd techniczny w okresie gwarancyjnym.

Powyżej wskazane określenia należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów artystycznych, brzmieniowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać produkty równoważne, to wymagania określone w SWZ, a także nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie produktów równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności leży po stronie Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37310000-4 - Instrumenty muzyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37314000-2 - Instrumenty dęte

37314100-3 - Klarnety

37321600-0 - Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salon i Serwis Instrumentów Dętych Piotr Śmietana Katowice

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6331005336

7.3.3) Ulica: ul. Zacisze 2/3

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-025

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.