eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Woliczka › Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180755368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 64

1.5.2.) Miejscowość: Woliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-071

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sds.woliczka@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sds.swilcza.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4c587ad-4645-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269031/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŚDS.261.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2022 r.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Transport tj. przywiezienie i odwiezienie z terenu Gminy Świlcza oraz przyległych miejscowości uczestników do ŚDS w Woliczce. Na jednej trasie będzie przewożone około 21 uczestników. Przystanek dla wsiadających i wysiadających będzie wskazywał jadący opiekun. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
2) Uczestnicy ŚDS w Woliczce mieszkają w miejscowościach: Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Nosówka, Rzeszów, Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza.
3) Transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele, święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce nie będą dowożeni.
4) W czasie wakacji przewiduje się przerwę wakacyjną trwającą do 12 kolejnych dni roboczych, o terminie której wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. W czasie tej przerwy uczestnicy nie będą dowożeni.
5) Za święta wypadające w sobotę będą wyznaczone dni wolne, w których uczestnicy nie będą dowożeni. O terminach tych dodatkowych dni wolnych wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6) Szacunkowa liczba dni dowozu około 240 dni roboczych. W Wielki Piątek i w Wigilię dowozu nie będzie.
7) Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około
140 - 198 km. W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie.
8) Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 7.30 – 10.00, odwożenie w godz. 13.00-15.30.
9) Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 8 mogą niekiedy ulec niewielkiej zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
10) Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki, spartakiady i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
11) Uczestnikami ŚDS Woliczka są osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich.
12) Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
13) W czasie świadczenia usługi może zaistnieć konieczność zamontowania dodatkowego wyposażenia w postaci poręczy, uchwytów, stopni itp. umożliwiających bezpieczne wsiadanie, wysiadanie i przewożenie uczestników.
14) Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
15) Przewóz osób do ŚDS w Woliczce winien odbywać się wg programu:
A. Dowożenie
I kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 7.30: Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka powrót do ŚDS w Woliczce około godz. około 8.35
II kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 8.40 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgł., Nosówka, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 9.40
III kurs (jeżeli zajdzie taka potrzeba)
B. Odwożenie
I kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 13.00 Trzciana Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 14.10
II kurs
Wyjazd z ŚDS w Woliczce 14.15 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce około godz. 15.15
III kurs (w zależności od potrzeby zamawiającego).
W zależności od ilości kursów w danym dniu (2 lub 3) godzina wyjazdu pierwszego kursu może ulec zmianie o ok. 15 minut.
16) Program określony w pkt. 15 może ulec niewielkim zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług.
17) Zapewnienie samochodu, ubezpieczenia samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
18) W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
19) W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
20) Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 11 i 14 niniejszej specyfikacji.
21) Dodatkowe informacje dla wykonawcy
a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna ,
b) cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków
Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127353,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127353,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127353,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków Bujak Andrzej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 690537168

7.3.4) Miejscowość: Trzęsówka

7.3.5) Kod pocztowy: 36-106

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127353,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.