eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › WZMOCNIENIE SPĘKANYCH I USZKODZONYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW ŚCIANY PÓŁNOCNEJ BUDYNKU PRZY UL. WŁADYCZE 11 W PRZEMYŚLU (DZIAŁKA NR 924, 912 OBRĘB 207)Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
WZMOCNIENIE SPĘKANYCH I USZKODZONYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW ŚCIANY PÓŁNOCNEJ BUDYNKU PRZY UL. WŁADYCZE 11 W PRZEMYŚLU (DZIAŁKA NR 924, 912 OBRĘB 207)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650069592

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kopernika 58

1.4.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgmprzemysl.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgmprzemysl.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299414

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00298431/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 200.000 zł. związanych z budową, remontem lub przebudową obiektu budownictwa mieszkaniowego.
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, oraz która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej dwóch robotach w zakresie budowy, remontu lub przebudowy obiektu budownictwa mieszkaniowego, o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda.

Po zmianie:
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 200.000 zł brutto związanych z budową, remontem lub przebudową obiektu budownictwa mieszkaniowego lub użytku publicznego.
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, oraz która pełniła funkcję kierownika budowy przy co najmniej dwóch robotach w zakresie budowy, remontu lub przebudowy obiektu budownictwa mieszkaniowego, o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każda.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą będzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Zamawiający:
Bank Gospodarstwa Krajowego – Nr rachunku: 62 1130 1105 0005 2462 4290 0002
z dopiskiem w tytule płatności
“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: PGM.TTE.PŻ.680.2022”
a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Beneficjentem gwarancji lub poręczenia musi być bezwzględnie Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu
ul. Kopernika 58
37 – 700 Przemyśl.
Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w XXXII SWZ.

Po zmianie:
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą będzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Zamawiający:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. – Nr rachunku: 90 1050 1562 1000 0090 3044 4112
z dopiskiem w tytule płatności
“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: PGM.TTE.PŻ.680.2022”
a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Beneficjentem gwarancji lub poręczenia musi być bezwzględnie Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu
ul. Kopernika 58
37 – 700 Przemyśl.
Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w XXXII SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-24 09:00

Po zmianie:
2022-08-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-24 09:05

Po zmianie:
2022-08-25 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-22

Po zmianie:
2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.