eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gródek nad Dunajcem › Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad DunajcemOgłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 54

1.5.2.) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-318

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 440 10 35

1.5.8.) Numer faksu: 18 440 10 35 w. 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrodek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b52606ac-173f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034836/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b52606ac-173f-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały określone w rozdziale VIII SWZ.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gminagrodek.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Pozostałe wymagania zostały określone w rozdziale VIII i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że:1. administratorem danych osobowych w/w osób jest Gmina Gródek nad Dunajcem, reprezentowana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem;2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gródek nad Dunajcem jest Pan Robert Koterla, kontakt: rkoterla@gminagrodek.pl.Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w rozdz. XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. budynek 1B (wraz z wyposażeniem i instalacjami wewnętrznymi: kanalizacja sanitarna, CO, wentylacja oraz wodociągowa),
2.2. instalacja elektryczna w budynkach 1B (trasy kablowe, rozdzielnice i tablice elektryczne, oprzewodowanie, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświetlenia ogólnego, instalacja oświetlenia awaryjnego, połączenia wyrównawcze, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiki, system telewizji dozorowej, instalacja przyzywowa),
2.3. food truck (z uwzględnieniem ograniczeń opisanych szczegółowo na rys. nr 4a),
2.4. zieleń – nasadzenia (drzewa, krzewy, rośliny okrywcze i pnącza, byliny),
2.5. plac zabaw (roboty ziemne, nawierzchnia wraz z podbudową, wyposażenie wraz z ogrodzeniem placu zabaw, pomost wraz z schodami, nasypy),
2.6. tężnia (z uwzględnieniem ograniczeń opisanych szczegółowo na rys. nr 4a),
2.7. zagospodarowanie terenu (nawierzchnie (utwardzone, deck drewniany i plaża), boisko do gry w bule, wiata śmietnikowa, przebieralnie, podest widokowy, ogrodzenia, mała architektura, odwodnienia liniowe, trawniki - z uwzględnieniem ograniczeń opisanych szczegółowo na rys. nr 4a,
2.8. przyłącze wodociągowe,
2.9. przyłącze ciepłej i zimnej wody,
2.10. przyłącze kanalizacji sanitarnej,
2.11. przyłącze kanalizacji deszczowej - nowa,
2.12. przyłącze kanalizacji deszczowej - przebudowa,
2.13. instalacje elektryczne zewnętrzne (układanie kanalizacji kablowej, roboty kablowe w terenie, montaż słupów i opraw oświetleniowych w terenie, oświetlenie tężni, rozdzielnice i tablice w terenie) - z uwzględnieniem ograniczeń opisanych szczegółowo na rys. nr 4a.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3.3. Przedmiar robót (materiał pomocniczy przy wycenie robót) – załączono wersję *.pdf oraz wersje edytowalne w formacie *.ath).
4. Dokumentacja zawiera szerszy zakres robót od przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, w ramach którego należy wykonać wszystkie roboty określone w/w dokumentację techniczną z wyłączeniem:
4.1. Budynków zaplecza techniczno-sanitarnego [1A] i [1C],
4.2. budynku technicznego zaplecza wodnego placu zabaw [1D] oraz samego placu wodnego,
4.3. siłowni zewnętrznej,
4.4. zadaszenia strefy foodtruck oraz części obejścia drewnianego tężni,
4.5. części oświetlania (L1 - 13 szt, L2 - 13 szt, L3 - 6 szt, A - 9 szt, C - 5 szt, F - 6 szt, G - 6 szt),
4.6. części elementów małej architektury (koszy K3 - 2 szt, stojaki na rowery - 4 szt, )
4.7. części nawierzchni utwardzonych.
Szczegółowy zakres ograniczeń oraz zmian został szczegółowo opisany na załączonych do niniejszej specyfikacji rysunkach PZT stanowiących załączni nr 4a do SWZ. Przedmiary robót uwzględniają powyższe ograniczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 430 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%,
1.2. (Krg) Okres rękojmi i gwarancji jakości– waga 40%.
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.cena wg zasady im mniej tym lepiej,
2.2. okres rękojmi i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej.
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru: P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”, PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
3.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) (1)
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:
4.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył*:
a. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę (2) lub przebudowę budynku o kubaturze min. 350 m3 ,
b. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2.

*Powyższe roboty mogły zostać zrealizowane w ramach jednego lub kilku oddzielnych zamówień.

4.2. Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
tj.
a. Kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (3),
b. Kierownikiem robót (branża sanitarna) - posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych(3),
c. Kierownikiem robót (branża elektryczna) - posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych(3).

(1) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu
(2) W rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
(3) - lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy (w szczególności §19 wzoru umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XII SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga, by na wykonane roboty (obiekty i urządzenia) wykonawca udzielił co najmniej 5 – letniej (60 m-cy) rękojmi i co najmniej 5 – letniej (60 m-cy) gwarancji jakości.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert.

2. Zamawiający informuje, że oprócz przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wykluczy się również:
a. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, które zostało ujęte w treści załącznika nr 2 do SWZ.

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający bada również, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w treści formularza stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ - wzór oświadczenia z art. 125 ust. 5 PZP podmiotu udostępniającego zasoby z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.