eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosina › zagospodarowanie odpadów powstałych podczas prac drogowychOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
zagospodarowanie odpadów powstałych podczas prac drogowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301702806

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sowiniecka

1.5.2.) Miejscowość: Mosina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-050

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zukmosina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukmosina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zukpukmosina

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zagospodarowanie odpadów powstałych podczas prac drogowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f4e8eed-0869-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00269226/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZUK Mosina 5-TPBN/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tej części zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 w maksymalnej ilości 75 Mg, zebranych w ramach prowadzenia prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mosina. Odpad dostarczany w formie sypkiej w kontenerach o pojemności 4-15 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 43650 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tej części zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów: Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach o kodzie 13 05 08* w maksymalnej ilości 50 Mg, zebranych w ramach prowadzenia prac związanych z czyszczeniem oraz przeglądem separatorów drogowych. Odpad dostarczany w formie płynnej, mocno uwodnionej, beczką asenizacyjną o pojemności 4 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 27500 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tej części zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06 w maksymalnej ilości
50 Mg, zebranych w ramach prowadzenia prac związanych z czyszczeniem oraz przeglądem sieci kanalizacji. Odpad dostarczany w formie płynnej, mocno uwodnionej, beczką asenizacyjną o pojemności 4 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.5.5.) Wartość części: 27500 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem tej części zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01 w maksymalnej ilości 50 Mg, zebranych w ramach prowadzenia prac pielęgnacyjnych, oraz zleceń wycinek drzew oraz krzewów z terenu Miasta i Gminy Mosina. Odpady dostarczane przez Zamawiającego w kontenerach o pojemności 4-33m3. Odpady o różnej gradacji. Od drobnych liści i gałęzi po duże konary, oraz korzenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 27550 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w zakresie części wskazanej powyżej, nie została złożona żadna oferta.
Tym samym, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w zakresie części wskazanej powyżej, nie została złożona żadna oferta.
Tym samym, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w zakresie części wskazanej powyżej, nie została złożona żadna oferta.
Tym samym, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w zakresie części wskazanej powyżej, nie została złożona żadna oferta.
Tym samym, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.