eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywcza › BUDOWA PUBLICZNE DOSTĘPNYCH SAMORZĄDOWYCH PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH BACHÓW, ŚREDNIA I WOLA KRZYWIECKAOgłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA PUBLICZNE DOSTĘPNYCH SAMORZĄDOWYCH PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH BACHÓW, ŚREDNIA I WOLA KRZYWIECKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.5.2.) Miejscowość: Krzywcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krzywcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA PUBLICZNE DOSTĘPNYCH SAMORZĄDOWYCH PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH BACHÓW, ŚREDNIA I WOLA KRZYWIECKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf24e9cf-17ff-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019103/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Budowa publicznie dostępnych samorządowych placów zabaw w m-ci Bachów, Wola Krzywiecka i Średnia”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/650086

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650086 .
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) Wykonawcy przekazują za
pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o
przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do
Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. Ofertę, podmiotowe środki dowodowe należy przekazać za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650086 .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu wykonawca do podpisywania dokumentów zobowiązany jest używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 150 MB, dopuszczalna ilość plików to 10.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SGI.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa publiczne dostępnego samorządowego placu zabaw w miejscowości Bachów

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ceny w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia;
2) maksymalna ilość punktów, które może zdobyć Wykonawca w tym kryterium to 90;
3) ocenę 90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto;
4) pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:
Pobc. = (Cno/Cob) x 100 x 90%
gdzie:
Pobc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena,
Cno – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cob – cena oferty badanej.
5) punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia (G) w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega wydłużenie okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy,
2) maksymalna ilość punktów, które może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 10,
3) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) gwarancja 60 miesięcy – 0 punktów,
b) gwarancja od 61 do 72 miesięcy – 5 punktów,
c) gwarancja od 73 do 84 miesięcy i więcej – 10 punktów;
4) minimalny okres gwarancji (G) wynosi 60 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 60 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie odrzucona.
5) w przypadku niewskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
6) w przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 84 miesiące, Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt.
4. Zamawiający utworzy „listę rankingową”, na którą wpisane zostaną wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Na pierwszym miejscu „listy rankingowej” znajdzie się oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś kolejne miejsca będą zajmowały oferty z mniejszą liczbą punktów malejąco – na ostatnim miejscu „listy rankingowej znajdzie się oferta z najmniejszą liczbą punktów.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru:
PS= P(C) + P(G)
gdzie:
PS – suma punktów oferty,
P(C) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,
P(G) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa publiczne dostępnego samorządowego placu zabaw w miejscowości Średnia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ceny w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia;
2) maksymalna ilość punktów, które może zdobyć Wykonawca w tym kryterium to 90;
3) ocenę 90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto;
4) pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:
Pobc. = (Cno/Cob) x 100 x 90%
gdzie:
Pobc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena,
Cno – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cob – cena oferty badanej.
5) punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia (G) w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega wydłużenie okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy,
2) maksymalna ilość punktów, które może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 10,
3) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) gwarancja 60 miesięcy – 0 punktów,
b) gwarancja od 61 do 72 miesięcy – 5 punktów,
c) gwarancja od 73 do 84 miesięcy i więcej – 10 punktów;
4) minimalny okres gwarancji (G) wynosi 60 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 60 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie odrzucona.
5) w przypadku niewskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
6) w przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 84 miesiące, Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt.
4. Zamawiający utworzy „listę rankingową”, na którą wpisane zostaną wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Na pierwszym miejscu „listy rankingowej” znajdzie się oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś kolejne miejsca będą zajmowały oferty z mniejszą liczbą punktów malejąco – na ostatnim miejscu „listy rankingowej znajdzie się oferta z najmniejszą liczbą punktów.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru:
PS= P(C) + P(G)
gdzie:
PS – suma punktów oferty,
P(C) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,
P(G) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa publiczne dostępnego samorządowego placu zabaw w miejscowości Wola Krzywiecka

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ceny w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia;
2) maksymalna ilość punktów, które może zdobyć Wykonawca w tym kryterium to 90;
3) ocenę 90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto;
4) pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:
Pobc. = (Cno/Cob) x 100 x 90%
gdzie:
Pobc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena,
Cno – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cob – cena oferty badanej.
5) punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia (G) w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega wydłużenie okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy,
2) maksymalna ilość punktów, które może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 10,
3) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) gwarancja 60 miesięcy – 0 punktów,
b) gwarancja od 61 do 72 miesięcy – 5 punktów,
c) gwarancja od 73 do 84 miesięcy i więcej – 10 punktów;
4) minimalny okres gwarancji (G) wynosi 60 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 60 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie odrzucona.
5) w przypadku niewskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
6) w przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 84 miesiące, Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt.
4. Zamawiający utworzy „listę rankingową”, na którą wpisane zostaną wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Na pierwszym miejscu „listy rankingowej” znajdzie się oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś kolejne miejsca będą zajmowały oferty z mniejszą liczbą punktów malejąco – na ostatnim miejscu „listy rankingowej znajdzie się oferta z najmniejszą liczbą punktów.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru:
PS= P(C) + P(G)
gdzie:
PS – suma punktów oferty,
P(C) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,
P(G) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw.
ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował oraz skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz przynależące do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz robót, z którego będzie wynikało, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw.
2) aktualnego na dzień złożenia wykazu osób (o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 5 SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
5) oświadczenie podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wypełniając formularz oferty, w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, podają nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające osobę podpisującą ofertę do złożenia i podpisania oferty w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, podpisane
podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy pełnomocnictwo jest sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawców lub notariusza.
3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, siebie dotyczące oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące określonych przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu podstaw wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, siebie dotyczące oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;
2) wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej;
3) wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;
4) działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy;
5) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy;
6) wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac związanych z wykonaniem robót objętych zamówieniem dodatkowym;
7) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania.
POZOSTAŁE ZAPISY DOTYCZĄCE ZMIAN UMOWY ZNAJDUJĄ SIĘ W PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650086

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.