eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Druk publikacji oznaczonej numerem ISBN - Geograficzno - Polityczny Atlas PolskiOgłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk publikacji oznaczonej numerem ISBN - Geograficzno - Polityczny Atlas Polski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Programu "Niepodległa"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366513210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mazowiecka 9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-052

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 1822600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@niepodlegla.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepodlegla.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk publikacji oznaczonej numerem ISBN - Geograficzno - Polityczny Atlas Polski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db373421-17de-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060372/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa druku publikacji "Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://niepodlegla.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przez środki komunikacji elektronicznej rozumieć należy środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności przy użyciu Platformy Zakupowej eb2b, zwanej również „Platformą” lub „Platformą eb2b” pod adresem: https://niepodlegla.eb2b.com.pl/
Szczegółowe informacje w zakresie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu zawarte zostały w Specyfikacji Warunków
Zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Wymagania w tym zakresie
szczegółowo opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy o zamówienie publiczne: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biuro Programu „Niepodległa”,
ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Biurze Programu „Niepodległa” można kontaktować się pod adres e-mail: iod@niepodlegla.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” lub ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zmianami) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych;
6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawarł umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członków.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PP/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa publikacji "Geograficzno-Polityczny Atlas Polski", opakowanych w opakowania zbiorcze do miejsc i w ilościach wskazanych według opisu i w ilościach szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dalej zwanym „OPZ” stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 22114200-4 - Atlasy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22110000-4 - Drukowane książki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
a) Cena oferty brutto (C) 60 %
b) Termin wykonania zamówienia (T) 40 %

Opis kryterium „cena oferty brutto” (Kryterium (C))
Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.
Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C= (najniższa cena spośród złożonych ofert*)/(cena oferty badanej) × 60 pkt.(waga kryterium)
* spośród wszystkich złożonych ofert (brutto) niepodlegających odrzuceniu, przy czym:
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Ofercie;
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt.

Opis kryterium „Termin wykonania zamówienia (Kryterium (T))

Wykonawca ustala czas wyrażony w dniach, jaki jest konieczny do realizacji Przedmiotu zamówienia. Czas ten będzie brany pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:
Oferta z najkrótszym terminem (T) uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 40. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

T= (najkrótszy termin wykonania zamówienia w dniach spośród złożonych ofert*)/(termin wykonania zamówienia w dniach oferty badanej) × 40 pkt.(waga kryterium)
Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

UWAGA!
Jeżeli Wykonawca wskaże termin krótszy niż 14 dni, dłuższy niż 30 dni, wskaże więcej niż jeden termin lub nie wskaże terminu w ogóle, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Za najkorzystniejszą ofertę, uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie (suma punktów zdobytych w każdym kryterium oceny ofert).
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w poprzednim ustępie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy) polegające na wydruku książek/wydawnictw kartograficznych o wartości minimum 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określony został w Rozdziale
XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określony został w Rozdziale
XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy określają szczegółowo postanowienia Projektowanych Postanowień Umowy stanowiące
załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://niepodlegla.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W zakresie terminu wykonania zamówienia wskazanego w dniach: Jeżeli Wykonawca wskaże termin krótszy niż 14 dni, dłuższy niż 30 dni, wskaże
więcej niż jeden termin lub nie wskaże terminu w ogóle, Zamawiający odrzuci
ofertę jako niezgodną z SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.