eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opinogóra Górna › Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegoOgłoszenie z dnia 2023-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opinogóra Górna

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Opinogóra Górna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Krasińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Opinogóra Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-406

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugopinogora@bip.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugopinogora.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09c8e40e-ff8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09c8e40e-ff8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00299018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007465/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242331

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIOŚ.Z.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o następujących parametrach:
1) fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.;
2) musi spełniać wymagania polskich przepisów:
a) o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym”, wraz z przepisami wykonawczymi,
b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,
c) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
3) samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
4) musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB (dotyczy samochodów o maksymalnej masie rzeczywistej min. 3000 kg). Ważne świadectwo dopuszczenia należy przedstawić w dniu odbioru techniczno-jakościowego;
5) musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia;
6) musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1, 1846-2 i 1846-3;
7) musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (L) kategoria 1;
8) silnik diesel o mocy min. 130 KM;
9) norma emisji spalin Euro 6d;
10) kolor czerwony, oznakowanie pojazdu białe;
11) max. szerokość pojazdu (łącznie z lusterkami) 2,50 m;
12) max. wysokość pojazdu (razem z zabudową i oświetleniem) 2,47 m;
13) max. długość pojazdu 7 m;
14) kabina załogi mieszcząca min. 6 osób;
15) zabudowa kontenerowa, 5 rolet;
16) oświetlenie wnętrza zabudowy;
17) dach kontenera jako podest roboczy;
18) mocowanie do drabiny na dachu;
19) drabinka wejściowa na podest dachowy;
20) hak holowniczy;
21) agregat gaśniczy: pompa o wydajności min. 35 l/min, ciśnienie min. 40 bar, zbiornik wody o poj. min. 200 l, linia szybkiego natarcia o długości min. 50 m zakończona prądownicą umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego strumienia wody, aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB;
22) wyposażenie elektryczne: belka świetlna LED, 2 sekcje modulator i głośnik, system rozgłoszeniowy, kierunkowe lampy błyskowe z przodu i z tyłu, instalacja do radiostacji;
23) okres gwarancji - Wykonawca w złożonej ofercie określi okres gwarancji na podwozie i zabudowę, jednak nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 285975,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 299874,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 285975,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DRAGON" SPÓŁKA CYWILNA, SEBASTIAN KUCHARZ, BOGUSŁAW DUDEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240381447

7.3.3) Ulica: ul. Kazdębie 121

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 42-530

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 285975,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.