eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opinogóra Górna › Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegoOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opinogóra Górna

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Opinogóra Górna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Krasińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Opinogóra Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-406

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugopinogora@bip.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugopinogora.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09c8e40e-ff8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007465/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09c8e40e-ff8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Ofertę podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej zawarte są w rozdziale pn.: "Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej" swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Opinogórze Górnej reprezentowany przez Wójta Gminy Opinogóra Górna, z siedzibą ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna. Kontakt osobisty z administratorem możliwy jest w każdy dzień urzędu w godzinach w godz. 7:45-15:45. Inne możliwości kontaktu to tel./fax. (23) 673 61 10 i poczta e-mail ugopinogora@bip.org.pl;
2) administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opinogoragorna.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do:
a) administratora danych,
b) inspektora ochrony danych,
c) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Zgłoszenie skargi może być dokonane poprzez: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl .
8) dla podmiotów składających ofertę podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIOŚ.Z.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o następujących parametrach:
1) fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.;
2) musi spełniać wymagania polskich przepisów:
a) o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym”, wraz z przepisami wykonawczymi,
b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,
c) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
3) samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
4) musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Ważne świadectwo dopuszczenia należy przedstawić w dniu odbioru techniczno-jakościowego;
5) musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia;
6) musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1, 1846-2 i 1846-3;
7) musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (L) kategoria 1;
8) silnik diesel o mocy min. 130 KM;
9) norma emisji spalin Euro 6d;
10) kolor czerwony, oznakowanie pojazdu białe;
11) max. szerokość pojazdu (łącznie z lusterkami) 2,50 m;
12) max. wysokość pojazdu (razem z zabudową i oświetleniem) 2,47 m;
13) max. długość pojazdu 7 m;
14) kabina załogi mieszcząca min. 6 osób;
15) zabudowa kontenerowa, 5 rolet;
16) oświetlenie wnętrza zabudowy;
17) dach kontenera jako podest roboczy;
18) mocowanie do drabiny na dachu;
19) drabinka wejściowa na podest dachowy;
20) hak holowniczy;
21) agregat gaśniczy: pompa o wydajności min. 35 l/min, ciśnienie min. 40 bar, zbiornik wody o poj. min. 200 l, linia szybkiego natarcia o długości min. 50 m zakończona prądownicą umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego strumienia wody, aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB;
22) wyposażenie elektryczne: belka świetlna LED, 2 sekcje modulator i głośnik, system rozgłoszeniowy, kierunkowe lampy błyskowe z przodu i z tyłu, instalacja do radiostacji;
23) okres gwarancji - Wykonawca w złożonej ofercie określi okres gwarancji na podwozie i zabudowę, jednak nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena – 60 pkt
Maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
KC=(CN/COB)x60 pkt (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2) okres gwarancji na podwozie – 20 pkt
Punkty w kryterium „okres gwarancji na podwozie” przyznawane będą wg. następującego schematu:
a) 0 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 24 - 35 miesięcy gwarancji,
b) 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 36 - 47 miesięcy gwarancji,
c) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje min. 48 miesięcy gwarancji.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat okresu gwarancji na podwozie Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji na podwozie 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji na podwozie poniżej 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
3) okres gwarancji na zabudowę – 20 pkt
Punkty w kryterium „okres gwarancji na zabudowę” przyznawane będą wg. następującego schematu:
d) 0 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 24 - 35 miesięcy gwarancji,
e) 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 36 - 47 miesięcy gwarancji,
f) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje min. 48 miesięcy gwarancji.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat okresu gwarancji na zabudowę Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji na zabudowę 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji na zabudowę poniżej 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na podwozie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na zabudowę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współpracy;
2) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeśli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu w rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust 1 rozdziału pn. „Podmiotowe środki dowodowe”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Dokumenty składane przez członków konsorcjum, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.
6. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, regulującą współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w § 9 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 2 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą Platformy e-Zamówienia na stronie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Wybór wykonawców do negocjacji będzie odbywał się na podstawie kryteriów oceny ofert:
1) cena – 60 pkt;
2) okres gwarancji na podwozie – 20 pkt;
3) okres gwarancji na zabudowę – 20 pkt.
Sposób obliczenia punktacji opisany został w rozdziale pn. „Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” swz.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.