eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Santok › "Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, t.j. od 01.09.2022 do 31.12.2022 "Ogłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, t.j. od 01.09.2022 do 31.12.2022 ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210361221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gorzowska 59

1.5.2.) Miejscowość: Santok

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-431

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957117119

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@santok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwsantok.biuletyninformacji.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, t.j. od 01.09.2022 do 31.12.2022 ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08d0218f-1725-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00296992/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platrormazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platrormazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: cuw@santok.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że*:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Santoku, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok;
▪ w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.cuw@santok.pl
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.4064.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz (dowóz i odwóz) uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Santok do placówek oświatowych w Gorzowie Wlkp., Szkoły Podstawowej im. gen. prof. Elżbiety Zawackiej w Santoku, oddziałów przedszkolnych Gminnego Przedszkola im. Małych Kasztelanów w Santoku, zlokalizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Santoku oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w roku szkolnym 2022/2023 t.j. od 01.09.2022 do 31.12.2022 r. w oparciu o harmonogram dowozu i odwozu (załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych gruntownych. Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia – szkoła – dom ucznia) wyniesie około 19 uczniów. Liczba uczniów może ulec zmianie, ponieważ na dzień przygotowania niniejszego postępowania Zamawiający opierał się o liczbę dzieci dowożonych do placówek oświatowych na dzień 24.06.2022 r. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób maksymalnie do
21 na jednej trasie bez potrzeby zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu.
2.O zamówienie może ubiegać się Wykonawca:
2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, tj. posiada aktualne zezwolenie lub licencję zezwalającą na wykonywanie transportu osób - Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm). Warunek posiadania uprawnień winien spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100)
2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zrealizował lub realizuje w sposób należyty w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) usługi, polegające na przewozie dzieci/uczniów, w tym osób niepełnosprawnych.
2) Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy: wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować tyloma pełnosprawnymi pojazdami w razie awarii pojazdu zasadniczego, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub posiada:
-jeden autobus przystosowany do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących i minimum 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dodatkowo autobus ten:
• Posiada dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
• Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
• Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
• Wyposażony jest w atestowaną windę załadowczą, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego
• Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu

- jeden autobus przystosowany jest do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących, dodatkowo autobus ten:
• Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
• Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
• Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu.

Każdy z w/w autobusów jest nie starszy niż 3 lata na dzień złożenia oferty i posiada:
• Oznakowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Aktualne ubezpieczenie OC i NNW przewożonych osób i aktualny przegląd techniczny pojazdu
• Jest wyposażony w sprawną klimatyzację oraz dodatkowe ogrzewania postojowe niezależne od pracy silnika
• Wykonawca posiada ważny na dzień składania oferty Certyfikat dla systemu Zarządzania ISO 9001-2015 w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych lub certyfikat równoważny.

Poprzez pojęcie „certyfikat równoważny” Zamawiający rozumie, iż Wykonawca przedstawi certyfikat, który: jest analogiczny co do zakresu z Certyfikatem dla systemu Zarządzania ISO 9001-2015 w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy w/w certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji, analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu. Obowiązek wykazania, iż zaproponowany przez Wykonawcę certyfikat jest równoważny do rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie na zajęcia szkolne dzieci dowożonych w ramach danego kursu, a następnie ich powrót do domów.
3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, to znaczy: kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 180 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.
Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje wraz z określoną wartością zrealizowanych usług bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
1) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu/podmiot przeprowadzający procedurę, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bądź z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
3) Z treści zobowiązania, o którym mowa powyżej lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu nazw i adresów podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Na podstawie art. 273 ustawy Pzp Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Do podmiotowych środków dowodowych stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) zwane dalej „rozporządzeniem”.
4. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego wynikającego z art. 273 Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (na podstawie §2 ust. 1 pkt 7 oraz §3 rozporządzenia);
2) aktualnego zezwolenia lub licencji zezwalającej na na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 180 z poźn. zm.). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.
3) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony i posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie oświadczenia w języku polskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 ( trzy tysiące złotych, 00/100).
2. Forma wniesienia Wadium: Wadium może być wniesione w następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299 z późn. zm).
3. Miejsce i sposób wniesienia Wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu nr 12 8367 0000 0400 0316 2410 0003.
4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Termin wniesienia Wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew nie później niż do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym nastąpi upływ terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XXII pkt 1.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jeżeli wniesie
w sposób nieprawidłowy (zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 14).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Odpowiednio składane są podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający na podstawie art. 59 ustawy, zażąda przed zawarciem umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ – projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.